Dražba nehnuteľností v obci Ilava v katastrálnom území Ilava

Katastrálne územie:
Ilava
Obec:
Ilava

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 12 000,- EUR 02.08.2018 Stiahnuť
GAVILA s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 004/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko GAVILA s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko 1. mája173/1191101 Trenčín
a) Názov ulice/verejného priestranstva 1. mája
b) Orientačné/súpisné číslo 173/11
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trenčín , oddiel: Sro , vložka číslo: 22943/R
IV. IČO/ dátum narodenia 45517959
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome s. č. 129, na ul. J. L. Bellu v Ilave, zastúpení správcom ILFES, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 753/68
c) Názov obce Ilava d) PSČ 01901
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 36295710
C. Miesto konania dražby Brnianska 1J, Trenčín 911 05, Notársky úrad Trenčín, JUDr. Denisa Adamkovičová notár JUDr. Denisa Adamkovičová
D. Dátum konania dražby 02. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod
F. Kolo dražby Prvé kolo
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, pre k. ú. Ilava, obec Ilava, zapísané na LV č. 2465 a to: byt č. 10, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 20, v bytovom dome súp. č. 129 postavenom na pozemku parc. č. 1033/5 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3414/42494 a spoluvlastnícky podiel na pozemku pod bytovým domom parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1033/5  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2 o veľkosti  3414/42494 ktorý je vedený Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, pre k. ú. Ilava, obec Ilava,  na LV č. 2466.

H. Opis predmetu dražby

Bytový dom má dve nadzemné podlažia. Dom má neoplotený dvor, na ktorý je priamy vstup z verejnej komunikácie. Základy domu sú betónové pásové s izoláciou. Nosná zvislá konštrukcia je tehlová.  Vnútorné deliace priečky sú tiež tehlové tvárnice. Obvodový plášť je taktiež z tehlových tvárnic. Stropnú konštrukciu nad 1. nadzemným podlažím tvorí betónová stropná doska. Časť strešnej  konštrukcie nad izbami je v tvare pultovej a zvyšná časť v stanovom tvare. Konštrukciu tvorí drevený viazaný krov. Schodisko je betónové, jednoramenné. Vonkajšie omietky sú pôvodné brizolitové. Okná v spoločných priestoroch nie sú. Vstupné dvere z exteriéru do schodiska sú latkové drevené a sú pôvodné. Objekt je vybavený bleskozvodom. Je napojený na všetky verejne dostupné siete. Dom nemá  výťahy. Kúrenie v obytnom dome je zo spoločnej kotolne pre celý bytový dom. Podľa dostupných podkladov sa byt skladá zo vstupnej chodby, kúpeľne s WC a izby s kuchynským kútom. Byt nemá balkón. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a konštrukčné prvky rozvodov, a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, plynový kotol, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody od vodomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety a prípojky a rozvody, ktoré sú inštalované v byte, a tiež mimo bytu  a slúžia iba pre potreby tohto bytu až do miesta pripojenia k spoločným rozvodom. S vlastníctvom bytu je spojené vlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu. Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strecha, obvodové múry, priečelie, vstupy, schodisko, chodby, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, plynové, elektrické, teplonosné prípojky, a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je ohodnocovaný byt.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Posudzovaný bytový dom bol daný do užívania v roku 1986. Znalcovi nebola umožnená vnútorná obhliadka a kontrolné zameranie bytu. Vzhľadom k uvedenému je znalecký posudok k predmetu dražby vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, vnútorné konštrukcie a vybavenie bytu znalec hodnotil ako štandardné. Dom má priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav. Byt je trvalo obývaný vlastníkmi a vydražiteľ znáša náklady na vypratanie bytu v plnom rozsahu.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 2465- čiastočný, Poznámky

- Oznámenie DR004/2018 zo dňa 09.04.2018 o výkone záložného práva na nehnuteľnosti, byt č. 10 na 1. poschodí vo vchode 20 obytného domu č. s. 129, na podiel 3414/42494 zo spoločných častí a zariadení domu č. s. 129 na pozemku p. č. KN C 1033/5 vlastníka Pagáč Daniel, 12.09.1960 a Jozefína Pagáčová r. Prekopová, 14.05.1969. Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. s. 129, zast. ILFES, s.r.o., Ilava, IČO 36295710. Dražobník: GAVILA s. r. o., Trenčín, IČO 45517959 - P-113/2018.- 182/2018

LV č. 2465 – čiastočný, ČASŤ C:ŤARCHY

- Zák. záložne právo podľa & 15 zák.č.182/93 Z. z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome č.s.129 - V 2347/2000.-33/2001

LV č. 2466- čiastočný, Poznámky

- Oznámenie DR004/2018 zo dňa 09.04.2018 o výkone záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 3414/42494 z pozemku p. č. KN C 1033/5 vlastníka Pagáč Daniel, 12.09.1960 a Jozefína Pagáčová r. Prekopová, 14.05.1969. Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. s. 129, zast. ILFES, s.r.o., Ilava, IČO 36295710. Dražobník: GAVILA s. r. o., Trenčín, IČO 45517959 - P-113/2018.- 182/2018

LV č. 2466 – čiastočný, ČASŤ C:ŤARCHY

- Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom č. 32/2018 zo dňa 29.05.2018 vypracovaný znalcom: Ing. Jiří Fišárek, Podjavorinskej 60/10, PSČ 911 05 Trenčín, podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Znalec stanovil všeobecnú hodnotu predmetu dražby na sumu 8 870,78 EUR po zaokrúhlení 8 900,- EUR.
K. Najnižšie podanie 12 000,- EUR
L. Minimálne prihodenie 200,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 2 000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č. ú.: 2928856593/1100, č. ú. vo formáte IBAN: SK88 1100 0000 0029 2885 6593 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 0042018. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky, alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v Oznámení o dražbe. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 0042018, výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s variabilným symbolom 0042018, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), notársku zápisnicu o úschove dražobnej zábezpeky.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka alebo v hotovosti dražobníkovi. Dražobník vykoná rozvrh výťažku dražby a to tak, že výťažok dražby znížený o odmenu dražobníka, náklady dražby a náklady notára zašle do troch dní po odsúhlasení vyúčtovania Navrhovateľovi dražby najviac však vo výške pohľadávky Navrhovateľa dražby. V prípade, ak zostatok výťažku dražby bude presahovať Pohľadávku Navrhovateľa dražby, zloží zostatok výťažku dražby dražobník do notárskej úschovy v prospech ďalších záložných veriteľov a predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby.
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník je povinný vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Dňa 11.07.2018 o 15:00 hod a dňa 12.07.2018 o 15:00 hod.
Miesto obhliadky Pred predmetom dražby.
Organizačné opatrenia V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie dražobnej spoločnosti na tel. č.: +421 948 670 881 alebo +421 905 476 407 najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné priniesť si úradný doklad totožnosti / napr. občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený v jej mene konať (napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského oprávnenia) nie starší ako 1 mesiac.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné vo výške 3 EUR.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle §5 zák. č. č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle tohto oznámenia
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle §20 ods. 2 zák. č. č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra, živnostenského oprávnenia), nie starší ako 1 mesiac,
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu.
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa §29 zák. č. 527/2007 Z. z. povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastní predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomnosti dražobníka, na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby", ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Denisa
c) priezvisko Adamkovičová
d) sídlo Brnianska 1J, 911 05 Trenčín