Dražba nehnuteľností v obci Ilava v katastrálnom území Klobušice

Katastrálne územie:
Klobušice
Obec:
Ilava

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 21.06.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karady Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zámocká 23 / 14, 01901 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1971
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica
Kotakt na správcu : vzitnik.skp@gmail.com, 0908 830 797, 042/42 617 44
Spisová značka správcovského spisu : 28K/30/2012 S1393
Spisová značka súdneho spisu : 28K/30/2012
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Vladimír Žitník, správca úpadcu Tibor Karady, nar. 08.10.1971, Zámocká 23/14, 019 01 Ilava – Klobušice, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Miesto konania dražby:

Kancelária správcu JUDr. Vladimíra Žitníka  so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Dátum a čas konania dražby:

21.06.2018 (štvrtok)  o 10:00 hod.

Kolo dražby:

štvrté

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 1025, nachádzajúce sa v okrese Ilava, obec Ilava, katastrálne územie Klobušice, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1,

  • rodinný dom, súpisné číslo 23, na pozemku parcelné č. KN „C“ 456/2
  • pozemok – parcelné číslo KN „C“ 456/2 – orná pôda o výmere 601 m2

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 90/2018  dňa 11. mája 2018.

Výsledok dražby:

Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 4. kolo dražby konanej dňa 21. júna 2018 o 10:00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.

Stav dražby:

neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.

Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:

JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská  Bystrica.

V Považskej Bystrici dňa 21. júna 2018

JUDr. Vladimír   Žitník, správca úpadcu