Dražba nehnuteľností v obci Ilava v katastrálnom území Ilava

Katastrálne územie:
Ilava
Obec:
Ilava

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 27.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 025/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik Primátor na 2. posch. v Hoteli Elizabeth Trenčín, ul. gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
D. Dátum konania dražby 27. 06. 2018
E. Čas konania dražby 16:30 hod. – 16:35 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

a)      nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Ilava, obec: Ilava, katastrálne územie: Ilava, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Ilava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2471, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 702 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 683/5 o výmere 74 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a na pozemku parcely registra „C“ č. 683/6 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 683/5 o výmere 74 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby 1“),

 

b)      spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese: Ilava, obec: Ilava, katastrálne územie: Ilava, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Ilava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 929, a to konkrétne:

  • pozemku parc. registra „C“ č. 683/3 o výmere 188 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemku parc. registra „C“ č. 683/6 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby 2“),

 

c)      spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/3 na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese: Ilava, obec: Ilava, katastrálne                 územie: Ilava, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Ilava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3382, a to konkrétne:

  • pozemku parc. registra „C“ č. 683/2 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby 3“ a spolu s predmetom opakovanej dražby 1 a predmetom opakovanej dražby 2 ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 702, katastrálne územie Ilava

Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1980. Rodinný dom je čiastočne podpivničený s dvomi nadzemnými podlažiami. Je súčasťou dvojdomu. So susedným domom na parcele č. 683/4 je spojený spoločnou stenou. Rodinný dom sa nachádza na jednom dvore s rodinným domom na p.č. 683/1. Dvor na p.č 683/3 je spoločný pre tri rodinné domy a všetky tri domy majú vstup z tejto parcely.

 

Dispozičné riešenie:

I. podzemné podlažie tvorí: schodište, chodba, kotolňa a pivnica.

Zastavaná plocha I. podzemného podlažia je 39,08 m2.

I. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, chodba, kúpeľňa s WC, komora, kuchyňa, obývacia izba.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 82,83 m2.

II. nadzemné podlažie tvorí: schodište, chodba a dve izby.

Zastavaná plocha II. nadzemného podlažia je 48,88 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je murovaný s vodorovnou izoláciou a železobetónovými stužujúcimi vencami a stropmi. Hrúbka obvodového muriva je 300 mm. Schodište je na železobetónovej doske s povrchom stupňov a podstupníc z PVC. Vonkajšia omietka je brizolitová. Vnútorná omietka je vápenná. Strecha je plochá pokrytá plechovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové s vnútornými pred okennými žalúziami. Dvere sú biele v oceľových zárubniach. Podlaha v jednej izbe je plávajúca, v dvoch izbách a zádverí sú PVC podlahy, ostatné podlahy sú keramické dlažby. V kúpeľni s WC sa nachádza keramický obklad stien. Nachádza sa tam vaňa, umývadlo a WC. Vodovodné batérie sú pákové. Kuchynská linka je na báze dreva. V kuchynskej linke je zabudovaný nerezový dvoj drez s odkvapkávačom. Šporák je plynový s odsávačom pár. Okolo kuchynskej linky sa nachádza keramický obklad steny. V rodinnom dome je rozvod teplej a studenej vody z centrálneho zdroja – elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kotolni rodinného domu. Rodinný dom je vykurovaný plynovým kotlom LEIBER. Radiátory sú panelové. Stavba je napojená na miestny rozvod elektrickej energie, vody a plynu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 1783/2009,
b) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Hildegarda Laclavíková – súdny exekútor (Exekútorský úrad Prešov), podľa EX 256/2015.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EURO (slovom: nula EURO)
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 02/2018 zo dňa 08.01.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Paulínou Černochovou:
65.600,- EUR (slovom: šesťdesiatpäťtisícšesťsto EURO)