Dražba nehnuteľností v obci Ilava v katastrálnom území Klobušice

Katastrálne územie:
Klobušice
Obec:
Ilava

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 71.550,00,-€ 10.09.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karady Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zámocká 23 / 14, 01901 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1971
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica
Kotakt na správcu : vzitnik.skp@gmail.com, 0908 830 797, 042/42 617 44
Spisová značka správcovského spisu : 28K/30/2012 S1393
Spisová značka súdneho spisu : 28K/30/2012
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) s primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, JUDr. Vladimír Žitník, správca úpadcu Tibor Karady, nar. 08.10.1971, Zámocká 23/14, 019 01 Ilava – Klobušice  na základe záväzného pokynu oddeleného veriteľa - Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 zo dňa 3. mája 2018 oznamujem dražbu nehnuteľného majetku patriaceho do oddelenej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku pod číslom OV č. 197/2012 dňa 11. októbra 2012, následne preradený v OV 85/2013 zo dňa 3. mája 2013 a následne aktualizovaný z dôvodu vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov na základe právoplatného rozsudku Okresného súdu Trenčín, č. k. 12C/24/2013-59 zo dňa 4. decembra 2013, právoplatného dňa 14. januára 2014, ktorým súd rozhodol o vyporiadaní BSM, ktorá aktualizácia bola publikovaná v Obchodnom vestníku č. 36/2014 dňa 21. februára 2014,  a to pod položkou 17/,18/,19/, 20/ a to za nasledovných podmienok:

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Vladimír Žitník, správca úpadcu Tibor Karady, nar. 08.10.1971, Zámocká 23/14, 019 01 Ilava – Klobušice, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.

Podmienka vstupu pre verejnosť:

vstupné vo výške 3 € /osoba

Miesto konania dražby:

Kancelária správcu JUDr. Vladimíra Žitníka  so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Dátum a čas konania dražby:

10.09.2018 (pondelok)  o 10:30 hod

Kolo dražby: piate

Označenie predmetu dražby:

Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 1025, nachádzajúce sa v okrese Ilava, obec Ilava, katastrálne územie Klobušice, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1,

  • rodinný dom, súpisné číslo 23, na pozemku parcelné č. KN „C“ 456/2
  • pozemok – parcelné číslo KN „C“ 456/2 – orná pôda o výmere 601 m2

Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na predmetnom liste vlastníctva.

Opis a stav predmetu:

Posudzovaná nehnuteľnosť - rodinný dom súpisné číslo 23 je situovaný v zóne samostatne stojacich rodinných domov v Ilave,  k. ú. Klobušice, okres: Ilava.  Objekt je prízemný s kompletným podzemným podlažím. Základný pôdorys rodinného domu je v pravidelnom tvare – obdĺžnikový. Hlavný vstup do domu je z čelnej strany a vstup do domu je aj zo zadnej strany. Cez vstupné  závetrie sa vchádza do domu do zádvoria  a chodbovej časti, kde po ľavej strane je kuchyňa s obývacou izbou, po pravej strane je kúpeľňa a dve izby. Z obývačky je možný vstup na záhradu cez zadnú terasu. Vstup do podzemného podlažia je z čelnej strany zádverím cez zadnú terasu. Vstup do podzemného podlažia je z čelnej strany zádverím po ľavej strane je kuchyňa s komorou a s väzbou na obývaciu izbu, po pravej strane je izba, kúpeľňa, garáž, cez ktorú je rovnako možný vstup do bytu. Stredové schodište v dome je uzatvorené, pre oddelenie dvoch samostatných bytových jednotiek. Rodinný dom je vhodný pre dve rodiny.

Technické riešenie: Objekt je založený na monolitických betónových základoch, s vodorovnou izoláciou. Vrchná časť rodinného domu je murovaná s hrúbkou muriva do 400 mm, obvodové murivo je z tehál, vonkajšia úprava je so zateplením zatiaľ bez omietky. Vnútorné priečky sú murované z tehál. Vodorovné nosné konštrukcie sú monolitické železobetónové dosky. Strecha je jednoplášťová plochá, krytina je s asfaltovými nastaviteľnými pásmi. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú hladké, vápenné, okná sú zdvojené drevené so žalúziami na podzemnom podlaží a na prvom nadzemnom podlaží sú plastové okná so žalúziami kovovými a vertikálnymi. Schodišťový priestor je riešený jednoramenným schodišťom, ktoré tvorí železobetónová doska s povrchovou úpravou PVC, je však uzatvorený. Podlahy v obytných miestnostiach na I. NP sú plávajúce, ostatné sú keramické podlahy. Podlahy na I. PP sú v obytných miestnostiach z PVC a ostatné sú keramické. Rozvody vody sú studenej a teplej z pozinkovaného potrubia vedúce zo zabudovaného zásobníka TÚV v kotly typ Protherm, ktorý je situovaný v I. PP. Odkanalizovanie vnútorných priestorov je do vlastnej žumpy z kuchýň a kúpeľní. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s ističovou skrinkou, prípojka elektro je zemná. Objekt je plynofikovaný. Vykurovanie je ústredné pre obidva byty so zdrojom tepla – plynový kotol. Kuchyňa na I. PP má kuchynskú linku z drevotriesky, s keramickým obkladom okolo linky, antikorový dres je s pákovou batériou a plynový sporák má odsávač pár. Kuchyňa na I. NP má linku z masívu, okolo ktorej je keramický obklad, zabudované sú zariaďovacie predmety typu umývačka riadu, chladnička, mraznička, sporák s teplovzdušnou rúrou, antikorový dres s odsávačom pár. Zo zariaďovacích  predmetov v kúpeľniach je umývadlo, WC a vaňa. Obklady sú v kúpeľniach a kuchyniach. Dlažby sú keramické. Na oboch podlažiach sú doplnkové zdroje tepla – krby. Garáž má sekčné vráta s automatickým ovládaním. Skutočné prevedenie rodinného domu a momentálny skutkový stav je v časti výpočtu ako aj rozmery objektu sú zo zamerania.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:

Poznámky na LV č. 1025:

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 31.5.2012 v prospech Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO 00686930 predajom nehnuteľností - P 266/2012.- 40/2012

Oznámenie zo dňa 19.02.2018 o dobrovoľnej dražbe, ktorá sa bude konať dňa 27.03.2018 na nehnuteľnosti, rodinný dom č.s. 23 na pozemku p.č. KN C 456/2, pozemok p.č. KN 456/2. Navrhovateľ: JUDr. Vladimír Žitník, Konkurzný a reštrukturalizačný správca, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystricana základe záväzného pokynu oddeleného veriteľa - Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00686930 - P58/2018.- 17/2018

Oznámenie zo dňa 29.03.2018 o dobrovoľnej dražbe, ktorá sa bude konať dňa 2.5.2018 na nehnuteľnosti, rodinný dom č.s. 23 na pozemku p.č. KN C 456/2, pozemok p.č. KN 456/2. Navrhovateľ: JUDr. Vladimír Žitník, Konkurzný a reštrukturalizačný správca, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica na základe záväzného pokynu oddeleného veriteľa - Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00686930 - P106/2018.- 33/2018

Oznámenie zo dňa 25.05.2018 o dobrovoľnej dražbe, ktorá sa bude konať dňa 21.06.2018 na nehnuteľnosti, rodinný dom č.s. 23 na pozemku p.č. KN C 456/2, pozemok p.č. KN 456/2. Navrhovateľ: JUDr. Vladimír Žitník, správca úpadcu, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica na základe záväzného pokynu oddeleného veriteľa - Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00686930 - P-164/2018.- 58/2018.

ČASŤ C: Ťarchy na LV č. 1025

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00686930 - záložné právo na nehnuteľnosti, rodinný dom č.s. 23 na pozemku p.č. KN 456/2, pozemok p.č. KN 456/2 na základe záložnej zmluvy zo dňa 27.12.2006 - V 3061/2006.- 124/2006, V 7/2007.- 11/2007 Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00686930 - záložné právo na nehnuteľnosti, rodinný dom č.s. 23 na pozemku p.č. KN 456/2, pozemok p.č. KN 456/2 na základe záložnej zmluvy zo dňa 26.9.2008 - V 3177/2008.- 126/2008

Exekútorský úrad, súdny exekútor JUDr. Kamil Líška, Ulica 29. augusta 2, 811 07 Bratislava - Exekučný príkaz EX 1834/2013 zo dňa 23.10.2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 7/8 rodinný dom č.s. 23 na pozemku p.č. KN C 456/2 povinnej Karadyová Angela r. Ružičková, 27.4.1975 v prospech Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO 00686930 - Z 3080/2013.- 103/2013

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku

  • znalecký posudok č. 118/2017 vypracovaný znalcom Ing. Jaroslav Fecko pre nehnuteľnosti - rodinného domu súp. č. 23 na pozemku parcelné č. KN „C“ 456/2 s príslušenstvom, všeobecná hodnota stavby 128.495,32,-€ a pozemku parcelné číslo KN „C“ 456/2, Obec Ilava, Okres Ilava, Katastrálne územie Klobušice, všeobecná hodnota pozemku 30.200,25,-€ spolu všeobecná hodnota stavieb a pozemkov 158.695,57,-€.

Najnižšie podanie:

71.550,00,-€

Minimálne prihodenie:

300,00,-€

Dražobná zábezpeka:

a) výška – 20.000,00,-€

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky – účet úpadcu č. účtu:  14081649/5200, IBAN SK32 5200 0000 0000 1408 1649,   vedený  v  OTP Banke Slovensko a.s., pobočka Považská Bystrica pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko, resp. obchodné meno. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, šekom alebo v hotovosti.

Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky.

c) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku a končí otvorením dražby.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:

Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu správcu vedený v konkurznej veci č. účtu: 14081649/5200, IBAN SK32 5200 0000 0000 1408 1649, vedený v OTP Banke Slovensko a.s., pobočka Považská Bystrica alebo originál potvrdenia banky o vklade sumy vo výške dražobnej zábezpeky na účet správcu vedený v konkurznej veci č. účtu: 14081649/5200, IBAN SK32 5200 0000 0000 1408 1649  vedenom  v  OTP Banke Slovensko a.s., pobočka Považská Bystrica.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením po odpočítaní zaplatenej zábezpeky, na bankový účet úpadcu č. účtu: 14081649/5200, IBAN SK32 5200 0000 0000 1408 1649  vedený  v  OTP Banke Slovensko a.s., pobočka  Považská Bystrica, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, tak aby bola na účet pripísaná do 15 dní od skončenia dražby. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

Dražobnú zábezpeku vráti správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom, na ním určený účet, a to bez zbytočného odkladu po skončení dražby. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.

Obhliadka predmetu dražby: (dátum)

Dátum a čas obhliadky je nutné dohodnúť vopred v kancelárii správcu na telefónnom čísle: 042 / 426 17 44, 45.

Miesto obhliadky

Pred predmetom dražby.

Organizačné opatrenia:

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:

a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,

b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách

c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),

d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,

e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil (úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky. V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z. povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá dražobník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov,  na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:

JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská  Bystrica

POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:

(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Považskej Bystrici dňa 10. júla  2018

JUDr. Vladimír  Žitník, správca