Dražba nehnuteľností v obci Ivanka pri Nitre v katastrálnom území Ivanka pri Nitre

Katastrálne územie:
Ivanka pri Nitre
Obec:
Ivanka pri Nitre

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 144.000,- € 20.09.2018 Stiahnuť
LICITOR group, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 5090718
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR group, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Sládkovičova601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, IČO: 42199662 ako správca úpadcu: Ivan Kotrla "v konkurze"
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mojmírovská
b) Orientačné/súpisné číslo 498/2
c) Názov obce Ivanka pri Nitre d) PSČ 951 12
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 17.05.1972
C. Miesto konania dražby v sídle notárskeho úradu - JUDr. Ľudmila Joanidisová, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
D. Dátum konania dražby 20. 09. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom:

– rodinný dom súpisné číslo 498 s príslušenstvom postavený na parc. č. 821/1 a pozemok registra „C“ na parcele č. 821/1 a 822/4, v k. ú. Ivanka pri Nitre, okres Nitra, zapísaný na LV č. 1442, v spoluvlastníckom podiele 1/1;

– pozemok registra „C“ parcela č. 822/5, v k. ú. Ivanka pri Nitre, okres Nitra, zapísaný na LV č. 1492, v spoluvlastníckom podiele 1/4.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 498, Mojmírovská ulica, Ivanka pri Nitre 

Rodinný dom súpisné číslo 498 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 821/1 v katastrálnom území Ivanka pri Nitre. Rodinný dom sa nachádza na hlavnej ceste v obytnej časti obce so zástavbou s prevažne bytovými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti rodinného domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Rodinný dom je prízemná stavba bez podpivničenia a s pripravenou rekonštrukciou pre obytné podkrovie. V čase obhliadky podkrovie nie je vyhotovené a preto sa nehodnotí. Na prízemí sa nachádza pôvodná stavba, ktorá bola prestavaná a pristavaná do súčasnej podoby.

Technické riešenie: základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm. Deliace konštrukcie sú vyhotovené z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko na povalu je kovové. Strechu tvorí krov valbový s krytinou strechy z lepenkového šindľa. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu (v čase obhliadky sú odstránené). Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, samostatnej sprchy, WC a kuchyne.

Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené z tvrdého dreva - interiérové sú posuvné a okná plastové s viacvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák s elektrickou rúrou a varnou jednotkou, odsávač pár, drezové umývadlo s ovládaním uzáveru sifónu a odkvapkávačom na zeleninu. Kuchynská linka je z prírodného dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová rohová, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene.

Ostatné vybavenie tvorí kozub s vyhrievacou vložkou a vstavané skrine. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

 

Výpočet zastavanej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

1. NP

1951

10,05*14,5-8,95*4,45

105,9

1. NP

2017

(1,68+1,12)^2-1,68^2/2

6,43

1. NP

2017

3,25*(1,0+3,65+0,9+1,4+0,75+1,95+3,36+1,04)-1,0/2-0,9^2/2*2+0,75^2/2*2

44,92

Spolu 1. NP

 

 

157,25

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

Garáž pre osobné motorové vozidlá

Základy sú bez podmurovky a tvoria ich iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy trámčekové s podhľadom. Strecha je vyhotovená ako krov hambálkový s krytinou z asfaltových šindľov. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu (v čase obhliadky odstránené). Úpravy vonkajších povrchov tvorí brizolit. Úpravy vnútorných povrchov sú z vápennej hladkej omietky. Výplne otvorov tvoria dvere plné z tvrdého dreva a okná zdvojené. Podlahy sú z cementového poteru. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická istená cez poistkové automaty.

 

Hospodárska budova

 

                                                               Sklad náradia

 

Oplotenie pozemku

 

Vodovodná prípojka

Vodomerná Šachta

 

Prípojka kanalizácie do žumpy

                              

Prípojka plynu

 

Prípojka na el. sieť

 

Spevnené plochy

 

Prestrešenie pred garážou

 

Záhradný prístrešok

                                                                 

Pozemok parcela registra „C“ číslo:

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

821/1

zastavané plochy a nádvoria

565,00

1/1

565,00

822/4

orná pôda

264,00

1/1

264,00

822/5

zastavané plochy a nádvoria

145,00

1/4

36,25

Spolu výmera 

 

974,00

 

865,25

 

Podľa listu vlastníctva č. 1442 katastrálne územie Ivanka pri Nitre, obec Ivanka pri Nitre, okres Nitra: pozemok evidovaný pod parcelným číslom 821/1 o výmere 565 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

Pozemok evidovaný pod parcelným číslom 822/4 o výmere 264 m2 ako orná pôda so spôsobom využitia pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Podľa listu vlastníctva č. 1492 katastrálne územie Ivanka pri Nitre, obec Ivanka pri Nitre, okres Nitra: pozemok evidovaný pod parcelným číslom 822/5 o výmere 145 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je spoločný dvor. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Obec Ivanka pri Nitre leží na juhovýchodnom okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na nive starého ramena rieky Nitry.

Je vzdialená 9 km južne od mesta Nitry. Po celom obvode zastavaného územia sa nachádza poľnohospodársky pôdny fond. Celý kataster obce má mierne zvlnený povrch, stred obce má nadmorskú výšku 146 m, v chotári 130-212 m n. m.. Územie obce je vymedzené hranicou zo západu železničnou traťou, z východu korytom rieky Nitry a z juhu a severu hranicou zastavaného územia.  Hranica katastrálneho územia obce Ivanka pri Nitre susedí s katastrom obcí: Nitra, Janíkovce, Čechynce, Branč, Mojmírovce, Svätoplukovo. Rodinný dom súpisné číslo 498 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 821/1 v  katastrálnom území Ivanka pri Nitre. Rodinný dom sa nachádza na hlavnej ceste obcou v obytnej časti so zástavbou s prevažne bytovými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti rodinnými domu sa nachádza občianska vybavenosť. Dostupnosť železničnej stanice je do 15 min. peši. Dostupnosť na diaľnicu R1 je do 9 km. Dostupnosť leteckej dopravy je v rámci mesta Nitra. Dostupnosť miestnych úradov je do 10 min. Základná obchodná sieť a služby sú dostupné. Základná zdravotná starostlivosť, základné školy sú dostupné. Samotná nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku s dostupnosťou po verejnej komunikácii s možnosťou priameho vstupu z ulice. Prístup do rodinného domu je na úrovni I.NP.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 1442
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155 , podľa V 2885/07 zo dňa 7.11.2007 na nehnut. p.č.821/1, stavba: rodinný dom s.č.498 na p.č. 821/1 - 274/2007;

Daňový úrad Nitra I. určuje záložné právo podľa Rozhodnutia č.627/340/74134/11/Sok k nehnut. reg.,C'p.č.821/1, 822/4, stavba: rodinný dom s.č.498 na p.č.821/1 podľa Z 31/12 - 45/2012;

Daňový úrad Nitra určuje záložné právo podľa Rozhodnutie č.9400501/5/2686208/2012/Sok na zabezpečenie nedoplatkov, č.k.9400303/5/1616802/2012 zo dňa 10.7.2012, č.k.9400303/5/2607558/2012 zo dňa 18.9.2012, č.k.9400303/5/2607523/2012 zo dňa 18.9.2012 na nehnut. reg.,C' p.č.821/1, 822/4, stavba: rodinný dom s.č.498 na p.č.821/1 podľa Z 7268/12 - 288/2012;

Daňový úrad Nitra zriaďuje záložné právo podľa Rozhodnutia č.9400503/5/5079950/2013/Sok na CKN parc.č. 821/1, 822/4 a rodinný dom s.č. 498 na parc.č. 821/1 podľa Z 1461/14 -96/14.

LV č. 1492
Exekučný príkaz EX 1414/2011 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. reg.,C' p.č.822/5 na podiel 1/4 - Kotrla Ivan (17.5.1972) v prospech oprávneného: DÔVERA zdravotná poisťovňa,a.s., pob.Nitra, IČO: 35 942 436 (EÚ Martin - JUDr.P.Krištofík Mucha) podľa Z 7805/11 - 247/2011;

Daňový úrad Nitra I. určuje záložné právo podľa Rozhodnutia č.627/340/74159/11/Sok k nehnut. reg.,C'p.č.822/5 na podiel 1/4 podľa Z 30/12 - 44/2012;

Daňový úrad Nitra určuje záložné právo podľa Rozhodnutie č.9400501/5/2686208/2012/Sok na zabezpečenie nedoplatkov, č.k.9400303/5/1616802/2012 zo dňa 10.7.2012, č.k.9400303/5/2607558/2012 zo dňa 18.9.2012, č.k.9400303/5/2607523/2012 zo dňa 18.9.2012 na nehnut. reg.,C' p.č.822/5 na podiel 1/4 - Kotrla Ivan (17.5.1972) podľa Z 7268/12 - 288/2012;

Daňový úrad Nitra zriaďuje záložné právo podľa Rozhodnutia č.9400503/5/5079950/2013/Sok na CKN parc.č. 822/5 na podiel 1/4 - Kotrla Ivan (17.5.1972) podľa Z 1461/14 -96/14;

Daňový úrad Nitra určuje záložné právo podľa Rozhodnutia č.9400503/5/1043816/2014/Mar k nehnut. reg.,C'p.č.822/5 na podiel 1/4 podľa Z 2856/14 - 144/2014;

Daňový úrad Nitra určuje záložné právo podľa Rozhodnutia č.9400503/5/1044663/2014/Mar k nehnut. reg.,C'p.č.822/5 na podiel 1/4 podľa Z 2855/14 - 145/2014;

Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.9400503/5/1915482/2014/Mar (Daňový úrad Nitra) na nehnuteľnosti registra 'C' parc.č. 822/5 na podiel 1/4 - Kotrla Ivan (17.5.1972), podľa P 703/14 - 138/14, Z 4241/14 -241/14.

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znaleckým posudkom č. 100/2018 zo dňa 31.07.2018, znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Igorom Klačkom v sume 144.000,- €
K. Najnižšie podanie 144.000,- €
L. Minimálne prihodenie 500,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 43.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 2621858260/1100, vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 5090718 (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
4. vo forme notárskej úschovy.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 3. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Najneskôr do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená hneď po skončení dražby. Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet označený účastníkom dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. 2621858260/1100, vedený v Tatra banka a.s. (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. Termín: 04.09.2018 o 13:00 hod. 2. Termín: 12.09.2018 o 13:00 hod.
Miesto obhliadky katastrálne územie
Organizačné opatrenia Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0918/834 834. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred rodinným domom s. č. 498, orientačné číslo 2, na ulici Mojmírovská v Ivanke pri Nitre. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode s dražobníkom. Bližšie informácie a pokyny na tel.: 041/763 22 34.
V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a.) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách,
b.) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

- Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
- Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci vlastník povinný v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, odovzdať vydražený predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov vydražiteľovi. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.


V prípade, ak predchádzajúci vlastník neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri odovzdaní predmetu dražby a v prípade akejkoľvek spôsobenej škody, ktorá by vznikla v súvislosti s jeho protiprávnym konaním, môže byť zaviazaný na jej úhradu podľa § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Ľudmila
c) priezvisko Joanidisová
d) sídlo Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava