Dražba nehnuteľností v obci Jablonica v katastrálnom území Jablonica

Katastrálne územie:
Jablonica
Obec:
Jablonica

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 2.300,00 25.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 3534/2012
Typ dražobnej vyhlášky: EX 3534/2012
Poradie dražby: 1
Exekútor: Roman Liščák
Ulica: Nám.sv.Michala 5
Obec: Hlohovec
PSČ: 92001
Zastupujúci exekútor: Lukáš Liščák
Ulica: Nám. Sv. Michala 5/A
Obec: Hlohovec
PSČ:
Dátum konania dražby: 25.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Nám.Sv.Michala 5, 92001Hlohovec
Vlastník: Beňa Richard, Ing.
Sídlo: Sotinská 1373/7, Senica
Podiel: 2/6
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 16.08.2018
Znalecká hodnota: 2.300,00
Reálna hodnota: 2.300,00
Výška zábezpeky: 1.150,00
Číslo bankového účtu: SK0881200001158633527060
Najnižšie podanie: 2.300,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK0881200001158633527060
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: -
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 22.08.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Ďalšie informácie : Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu: Exekútorský úrad, JUDr. Ing. Roman Liščák, súdny exekútor, nám. sv. Michala 5, 920 01 Hlohovec, v zastúpení JUDr.Lukášom Liščákom súdnym exekútorom, telefonicky na telefónnom čísle 033/7331791 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: rliscak@exekutor.sk Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Senica
     Obec : Jablonica
     Kataster : Jablonica
     Číslo listu vlastníctva: 2762
   Parcela
     Parcelné číslo: 3654
     Výmera: 2723
     Druh: Lesné pozemky
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2856/2
     Výmera: 18172
     Druh: Orná pôda
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: