Dražba nehnuteľností v obci Jabloňovce v katastrálnom území Horné Jabloňovce

Katastrálne územie:
Horné Jabloňovce
Obec:
Jabloňovce

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 17.08.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 070/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 17. 08. 2018
E. Čas konania dražby 09:00 hod. – 09:10 hod.
F. Kolo dražby tretie
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Jabloňovce, katastrálne územie: Horné Jabloňovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 965, a to konkrétne:

 • rodinný dom so súpisným číslom 37 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 37/4 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • budova so súpisným číslom 46 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 36 o výmere 113 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 37/5 o výmere 50 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 36 o výmere 113 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 37/1 o výmere 528 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 37/2 o výmere 107 m2, druh pozemku: záhrady,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 37/3 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 37/4 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 37/5 o výmere 50 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 37/6 o výmere 46 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet 2. opakovanej dražby“).
H. Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súp. č. 37, kat. územie Horné Jabloňovce

Predmet 2. opakovanej dražby je samostatne stojaci, nepodpivničený, prízemný rodinný dom s nevyužitým povalovým priestorom. Rodinný dom sa nachádza v strede zastavaného územia obce, v uličnej zástavbe rodinných domov. V súčasnej dobe je v danej lokalite možnosť napojenia na el. energiu, plyn a vodu. Kanalizácia v obci ešte nie je vybudovaná. Pôvodná stavba - starý pozdĺžny sedliacky dom bol postavený v roku 1925. V roku 1978 bola k rodinnému domu pristavaná jedna izba a predsieň. V rokoch 2005 a 2006 bola prevedená celková rekonštrukcia a modernizácia rodinného domu. Boli obnovené všetky prvky krátkodobej životnosti a čiastočne aj prvky dlhodobej životnosti. Zároveň bola obnovená nosná konštrukcia strechy aj s krytinou, vymenené okná, dvere a boli obnovené aj povrchové úpravy podláh a stien. V dome boli obnovené rozvody inžinierskych sietí - elektrika, voda, kanalizácia, ako aj zariaďovacie predmety v kúpeľniach a v kuchyni. Rodinný dom bol v čase obhliadky neobývaný, nezariadený (okrem vstavaných skríň a kuchynskej linky), udržiavaný, v dobrom technickom a hygienickom stave.

 

Dispozičné riešenie:

1.NP: zádverie, chodba, dve predné izby, 2 kúpeľne, 2 WC, kuchyňa, zádverie, obývacia hala a zadná izba.

Zastavaná plocha 1.NP je 208,83 m2 (zastavaná plocha pôvodnej časti rodinného domu z roku 1925 je o výmere 160,20 m2 a zastavaná plocha prístavby z roku 1978 je o výmere 48,63 m2).

 

Technické a konštrukčné riešenie:

Predmet 2. opakovanej dražby je osadený do rovinatého terénu. Základy domu sú kamenné, dodatočne odizolované proti vode a zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je murované z brhlovského kameňa (pôvodná časť) a prístavba je murovaná z betónových tvárnic. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom, resp. s viditeľnými trámami. Vrchná plocha stropu na povale je zaliata betónom. Krov je drevený väznicový, strecha je valbová s pálenou jednodrážkovou krytinou. Oplechovanie strechy ako aj ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Parapetné plechy sú hliníkové. Vonkajšia povrchová úprava je omietka Baumit. Fasáda je zateplená s 5 cm polystyrénom. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné elektrické, alternatívne vykurovanie je s krbom. TÚV je zabezpečená z elektrického bojlera, resp. zo solárnych panelov s plochou cca 4,50 m2. V obývacej izbe sú vnútorné steny obložené sadrokartónom, v ostatných miestnostiach je povrchová úprava stien z vápennej omietky, keramického a dreveného obkladu. Dvere sú drevené rámové, zárubne sú taktiež drevené. V predsieni je vstavaná skriňa. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, vonkajšie parapety sú z hliníkového plechu, vnútorné sú drevené, resp. kamenné.

V kuchyni je nová kuchynská linka so zabudovanými spotrebičmi, sporák s keramickou platňou, digestor a drez s pákovou batériou. V prvej kúpeľni je smaltová vaňa, dve umývadla a sprchovací kút. V druhej kúpeľni je umývadlo, sprchovací kút, technológia vykurovania je zabezpečená prostredníctvom el. kotlu a zásobníkového ohrievača TÚV.V prvom WC je splachovacie WC, bidet a umývadlo. V druhom WC je splachovacie WC s nádržkou v stene, bidet a umývadlo.

 

2. Budova so súp. č. 46 postavená na parc. č. 36

Ide o samostatne stojacu prízemnú stavbu, ktorá bola daná do užívania v roku 1925 a obnovená v roku 2006. Budova bola pôvodne využívaná ako stodola na skladovanie a v súčasnosti je využívaná ako garáž. Obvodové steny sú murované z brhlovského kameňa, strecha  je sedlová s dvomi valbami, krytina je z keramickej škridle. Strop budovy je drevený. Budova je bez okien a dverí, ale má dve lamelové garážové vráta na diaľkové otváranie. Budova je priamo prístupná aj z miestnej spevnenej komunikácie. V roku 2006 boli obnovené vnútorné aj vonkajšie omietky, namontovaná elektroinštalácia a podlaha zo zámkovej dlažby.

Zastavaná plocha budovy je 112,88 m2.

 

3. Budova bez súp. č. postavená na parc. č. 37/5

Ide o samostatne stojacu prízemnú stavbu s pultovou strechou. Steny budovy sú čiastočne murované z keramických tvárnic a je tu aj drevená konštrukcia vrátane izolácie a dreveného obkladu. Strešná krytina je plechová vrátane klampiarskych konštrukcií. Okná a dvere sú plastové s izolačným dvojsklom. V budove je betónová podlaha a keramická dlažba. V budove sa nachádza laminátový bazén o objeme 25,2 m3 zapustený do terénu. V susediacej miestnosti hospodárskej stavby je umiestnené zariadenie na soľnú úpravu vody. Budova aj bazén boli dané do užívania v roku 2000.

Zastavaná plocha budovy je 49,75 m2.

 

Príslušenstvo predmetu 2. opakovanej dražby tvorí najmä:

1. Stavba - hospodárska budova postavená na parc. č. 37/4

Ide o prízemnú stavbu pristavanú k rodinnému domu, ktorá s ním tvorí jeden celok. Obvodové steny sú murované z brhlovského kameňa. Dvere sú drevené, okná sú jednoduché, podlaha je betónová. Strop je drevený s viditeľnými trámami. Hospodárska budova pozostáva z troch miestností - dve priamo prístupné z exteriéru. Budova má napojenie na el. energiu. Pod budovou je podzemná pivnica. Hospodárska budova bola daná do užívania v roku 1925.

Zastavaná plocha stavby – hospodárskej budovy je 37,31 m2.

 

2. Stavba bez súpisného čísla postavená na parc. č. 37/6

Ide o samostatne stojacu prízemnú stavbu – prístrešok. Zadné a bočné steny sú murované z kameňa, čelná strana je otvorená. Stavba má sedlovú strechu s podbitím z tatranského profilu a klampiarske konštrukcie, zatiaľ čo krytina je z pálenej škridly. Podlaha je betónová - keramická a zámková dlažba. Stavba bola daná do užívania v roku 2007.

Zastavaná plocha stavby je 45,33 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet 2. opakovanej dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na predmete 2. opakovanej dražby je zriadené záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, podľa V 364/2012.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 84.000,- EUR (slovom: osemdesiatštyritisíc EURO)
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovensko/Slovakia
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu 2. opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 50/2017 zo dňa 20.08.2017, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD.:
160.000,- EUR (slovom: stošesťdesiattisíc EURO)