Dražba nehnuteľností v obci Jastrabá v katastrálnom území Jastrabá

Katastrálne územie:
Jastrabá
Obec:
Jastrabá

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 29.05.2018 Stiahnuť
GEOLAND s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 2018014
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko GEOLAND s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko SNP9696501 Žiar nad Hronom
a) Názov ulice/verejného priestranstva SNP
b) Orientačné/súpisné číslo 96
c) Názov obce Žiar nad Hronom d) PSČ 96501
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 1035/S
IV. IČO/ dátum narodenia 31580742
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr.Štefana Kuteniča, SNP č. 147, 965 01 Žiar nad Hronom
D. Dátum konania dražby 29. 05. 2018
E. Čas konania dražby 10,00 hod.
F. Kolo dražby 5.kolo
G. Predmet dražby

súbor nehnuteľností  vedených na Okresnom úrade  Žiar nad Hronom, katastrálny odbor 

Číslo LV

Katastrálne územie

Obec

Okres

321

Jastrabá

Jastrabá

Žiar nad Hronom

Pozemky:

CKN Parc.č.

Druh pozemku

Výmera

 v m2

Poznámky

-charakteristika

-príslušnosť k ZÚO- EL

140

Zastavané plochy a nádvoria

352

Umiest.pozemku 1

141

Záhrady

1349

Umiest.pozemku 1

Stavby na pozemkoch:

Súp.č. stavby

Postavená na CKN parc.č.

Výmera pozemku m2

Druh stavby

Druh pozemku

 

140

140

352

rodinný dom

Umiest.stavby 1

 

Výška spoluvlastníckeho podielu

 Spoluvlastnícky podiel:      1/1

H. Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosť je situovaná v zástavbe staršej IBV. Je napojená na verejnú vodovodnú sieť,NN sieť vzdušnou prípojkou ( r. 1960) a NTL plyn ( rok 2000). Odkanalizovanie RD je do septika, rok 1960. Pozemok je čiastočne oplotený. Prístup k domu je zabezpečený po miestnej komunikácii, po pozemku p.č.CKN 795/1.

Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1960 v rozsahu I.PP a I.NP. V roku 2010 bola realizovaná nadstavba obytného podkrovia ( bývalá povala ). V rokoch 2006 - 2010 bol objekt rekonštruovaný. V súčasnosti je objekt neobývaný.

Dispozícia objektu:

I. podzemné podlažie - schodisko, letná kuchyňa, kotolňa

I.nadzemné podlažie  - vstupná chodba ( r. 2006), tri obytné izby, kuchyňa a sociálne zariadenie.

Nadstavba( rok 2010) - kuchyňa s obývacou izbou, izba a sociálne zázemie

Základy rodinného domu sú kamenné. Obvodové steny I.PP sú kamenné . Obvodové múry I.NP sú vymurované z pálenej tehly . Nadstavba je vymurovaná z pórobetónových tvárnic, rok 2010.  Vnútorné priečky sú vymurované z pálenej tehly . Okná na dome sú plastové s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere sú plastové. Objekt je zateplený polystyrénom hr. 50mm po fasádne lepidlo. Finálna fasáda nie je dokončená. Konštrukcia krovu je sedlová, krytina je plechová. Vykurovanie objektu je centrálne teplovodné. Zdroj tepla je plynový kotol Protherm, rok 2000, alternatívne pec na pevné palivo. Ohrev TUV je bojlerom obojživelník. V rámci rekonštrukcie boli menené vnútorné rozvody vody, odpadu a elektroinštalácia na I.NP a v nadstavbe. Plyn je privedený na všetky podlažia. Vnútorné omietky sú nové VPC. V nadstavbe sú  šikminy stien opatrené sadrokartónom. Konštrukcia strechy je zateplená Nobasilom. Na I.PP sú omietky pôvodné v zlom technickom stave.

 podzemné podlažie

Obvodové múry sú kamenné do 650mm. Stropná konštrukcia je železobetónový monolitický strop. Podlahy sú betónové, v letnej kuchyni je keramická dlažba, rok 2006. Vnútorné priečky sú murované z pálenej tehly. Okná sú pôvodné drevené dvojité. Interiérové dvere sú pôvodné drevené. V kuchyni je umývadlo. Vodoinštalácia a elektroinštalácia je v pôvodnom stave. Vykurovanie v tejto časti nie je. V kotolni je situovaný plynový kotol Protherm,

rok 2000 a pec na pevné palivo. Bojler TUV je obojživelník.

nadzemné podlažie

Obvodové múry sú vymurované z pálenej tehly . Stropná konštrukcia je železobetónový monolitický strop. Vnútorné priečky sú murované z pálenej tehly. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, rok 2006. Interiérové dvere sú fóliované osadené v oceľových zárubniach. Vchodové dvere sú plastové. Vnútorné omietky sú VPC, nové rok 2006. Vnútorné inštalácie vody, odpadu a elektroinštalácia je po rekonštrukcii, rok 2006. Podlahy sú v prevažnej miere plávajúce laminátové, v jednej z izieb sú pôvodné drevené dosky. Vykurovanie je centrálne teplovodné, nové rozvody UK. Vykurovacie telesá sú v prevažnej miere nové Korado. Vstup do nadstavby je novým schodiskom. Kuchyňa bola v čase obhliadky zdemontovaná. V sociálnom zázemí je situovaná plastová vaňa, WC kombi a keramické umývadlo. Obklad stien je keramický do výšky 1,30m.

Nadstavba

Nadstavba je vymurovaná z pórobetónových tvárnic., rok 2010. Stropná konštrukcia je tvorená konštrukciou strechy. Šikminy stien sú obložené sadrokartónovým obkladom. Vnútorné priečky sú murované z pálenej tehly. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, rok 2010. Interiérové dvere sú fóliované osadené v oceľových zárubniach. Vnútorné omietky sú VPC. Vnútorné inštalácie vody, odpadu a elektroinštalácia je nová, rok 2010. Na podlažie je privedený plyn do kuchyne. Podlahy sú v prevažnej miere plávajúce laminátové, v sociálnom zázemí je dlažba. Vykurovanie je centrálne teplovodné, nové rozvody UK. Vykurovacie telesá sú nové Korado. Kuchyňa bola v čase obhliadky zdemontovaná. V sociálnom zázemí je situovaný vymurovaný sprchový kút, WC kombi a keramické umývadlo. Obklad stien je keramický do výšky 1,30m. V kúpeľni je elektrický bojler TUV.

Príslušenstvo domu  :

   - sezónna kuchyňa postavená v roku 1960. Jedná sa o dvojpodlažný objekt, pričom na I.PP sú chlievy a na I.NP je situovaná sezónna kuchyňa s komorou. V objekte je len elektroinštalácia.

-  udiareň  zrealizovaná v roku 2010. Jedná sa o drevostavbu s pultovou strechou s plechovou krytinou.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Nehnuteľnosť je  v stave primeranom veku, t. č. neudržiavaná .

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na liste vlastníctva č. 321 je zapísané v časti C.: Ťarchy:
- Záložné právo v prospech: Slovenská sporiteľňa, akciová spoločnosť, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653 na základe V 825/2010 zo zmluvy uzatvorenej dňa 21.5.2010-pol.70/10
- Exekučné záložné právo v prospech: Exekútorský úrad so sídlom Borovianska č.17, 960 01Zvolen -súdny exekútor JUDr.Jozef Ďurica, na základe Z 304/12 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť Ex 2819/11-19 zo dňa 3.2.2012 (povinný Peter Rafaelis)-listina zapísaná dňa 14.2.2012-pol-18/12
- Exekučné záložné právo v prospech: Exekútorský úrad so sídlom Borovianska č.17, 960 01 Zvolen-súdny exekútor JUDr.Jozef Ďurica, na základe Z 482/12 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť Ex 3194/11-8 zo dňa 5.3.2012 (povinný Peter Rafaelis)-listina zapísaná dňa 24.4.2012-pol-59/12
- Exekučné záložné právo v prospech: Exekútorský úrad so sídlom Borovianska č.17, 960 01 Zvolen -súdny exekútor JUDr.Jozef Ďurica, na základe Z 3425/12 - Exekučný príkaz EX 4633/12 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 28.11.2012 -listina zapísaná dňa 5.12.2012-pol-110/12
- Exekučné záložné právo v prospech: Exekútorský úrad so sídlom Borovianska č.17, 960 01 Zvolen -súdny exekútor JUDr.Jozef Ďurica, na základe Z 3429/12 - Exekučný príkaz EX 3960/12 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 26.11.2012 -listina zapísaná dňa 5.12.2012-pol-111/12
- Exekučné záložné právo v prospech: Exekútorský úrad Trnava,B.S.Timravy 1, 917 01 Trnava , súd.exek. JUDr. Lucia Baničová , na základe Z 1419/13 - Exekučný príkaz EX 19/2013 zo dňa 26.4.2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť-parc.CKN 140,141,dom č.140 (povinný Rafaelis Peter v 1/1)-listina zapísaná dňa 2.5.2013), pol.49/13
- Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Banská Bystrica ul.Nová 13, 974 04 Banská Bystrica na základe Z 1501/13 - Rozhodnutie č.9600502/5/1462616/2013PrRo zo dňa 17.4.2013 o zriadení záložného práva – listina zapísaná dňa 14.5.2013 - (povinný Rafaelis Peter v 1/1)- pol.55/13 - Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti č.9600502/5/1878608/2013/PrRo zo dňa 14.5.2013-pol.58/13
- Exekučné záložné právo v prospech: Exekútorský úrad, Štúrova 784/52,962 12 Detva , súd. exekútor JUDr. Debnár Ján , na základe Z 2437/13 - Exekučný príkaz EX 512/2013-13 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť( CKN 140,141,dom č.s.140 na CKN140) zo dňa 5.8.2013(povinný Rafaelis Peter v 1/1)-listina zapísaná dňa 12.8.2013),
- Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Banská Bystrica ul.Nová 13, 974 04 Banská Bystrica na základe Z 2771/13 - Rozhodnutie č. 9600502/5/4117947/2013/PrRo zo dňa 10.9.2013 o zriadení záložného práva ( parc. CKN 140,141,dom č.s.140) –listina zapísaná dňa 20.9.2013 (povinný Rafaelis Peter v 1/1)- pol.94/13,Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti č. 9600502/5/4447699/2013/PrRo zo dňa 1.10.2013-pol.102/13
- Exekučné záložné právo v prospech: Exekútorský úrad Trnava, B.S.Timravy 1, 917 01 Trnava, súd.exek. JUDr. Lucia Baničová , na základe Z 2812/13 - Exekučný príkaz EX 65/2013 zo dňa 23.9.2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť -parc.CKN 140, 141, dom č.140 (povinný Rafaelis Peter v 1/1)-listina zapísaná dňa 26.9.2013), pol.95/13
- Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Banská Bystrica ul.Nová 13, 974 04 Banská Bystrica na základe Z 3203/13 - Rozhodnutie č. 9600502/5/4118515/2013/PrRo zo dňa 10.9.2013 o zriadení záložného práva ( parc. CKN 140,141,dom č.s.140) –listina zapísaná dňa 7.10.2013 (povinný Rafaelis Peter v 1/1)- (právopl.30.9.2013) Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti č. 9600502/5/4447564/2013/PrRo zo dňa 1.10.2013-pol.103/13
Časť B: Poznámky
- Exekútorský úrad Trnava, B.S.Timravy 1, 917 01 Trnava , súd.exek. JUDr. Lucia Baničová – Upovedomenie o začatí a spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 19/2013 zo dňa 5.4.2013 (povinný Rafaelis Peter v 1/1)- P172/13, pol.41/13;
- Daňový úrad Banská Bystrica ul.Nová 13, 974 04 Banská Bystrica - Rozhodnutie č.9600502/5/1462616/2013/PrRo zo dňa 17.4.2013 o zriadení záložného práva P –220/13 - pol.VZ 54/13;
Exekútorský úrad Detva, Štúrova 784/52,962 12 Detva , súd. exekútor JUDr. Debnár Ján , Upovedomenie EX 512/2013-12 o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť
(CKN 140,141,dom č.s.140 na CKN140) zo dňa 5.8.2013(povinný Rafaelis Peter v 1/1),P379/13, pol.84/13
- Exekútorský úrad Trnava, B.S.Timravy 1, 917 01 Trnava , súd.exek. JUDr. Lucia Baničová – Upovedomenie o začatí a spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 65/2013 zo dňa 2.9.2013 (povinný Rafaelis Peter v 1/1)- P454/13, pol.90/13;
-Daňový úrad Banská Bystrica ul.Nová 13,974 04 Banská Bystrica - Rozhodnutie č. 9600502/5/4117947/ 2013/ PrRo zo dňa 10.9.2013 o zriadení záložného práva (povinný Rafaelis Peter v 1/1) P498/13-pol.94/13
Daňový úrad Banská Bystrica ul.Nová 13, 974 04 Banská Bystrica - Rozhodnutie č. 9600502/5/4118515/2013/PrRo zo dňa 10.9.2013 o zriadení záložného práva (povinný Rafaelis Peter v 1/1)- P 546/13 –pol.103/13

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením -
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Zlata Pračková
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 281/26
c) Názov obce Žiar nad Hronom d) PSČ 96501
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 30.07.1963
V. Odhad ceny predmetu dražby 66,900,00 EUR