Dražba nehnuteľností v obci Jelšava v katastrálnom území Jelšava

Katastrálne územie:
Jelšava
Obec:
Jelšava

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 1.900,00 02.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 599/2002
Typ dražobnej vyhlášky: EX 599/2002
Poradie dražby: 1
Exekútor: Peter Hodermarský
Ulica: Akademika Hronca č.3
Obec: Rožňava
PSČ: 04801
Dátum konania dražby: 02.07.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Akad. Hronca č.3, 04801Rožňava
Vlastník: Samko Jaroslav
Sídlo: Jelšava, Kejďak 660
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 28.05.2018
Znalecká hodnota: 1.900,00
Reálna hodnota: 1.900,00
Výška zábezpeky: 950,00
Číslo bankového účtu: SK9211110000006609800005, VS 5992002
Najnižšie podanie: 1.900,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK9211110000006609800005, VS 5992002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie: bez závad
Dátum obhliadky: 22.06.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Jelšava,Štefánikova 366
Ďalšie informácie : Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Ide o RD v dezolátnom stave, na ktorý bol vydaný príkaz na odstránenie stavby.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Revúca
     Obec : Jelšava
     Kataster : Jelšava
     Číslo listu vlastníctva: 688
   Parcela
     Parcelné číslo: 678
     Výmera: 675
     Druh: zastavané plochy
     Popis: rodinný dom
   Parcela
     Parcelné číslo: 679
     Výmera: 302
     Druh: záhrada
     Popis: záhrady
   Stavba
     Supisné číslo: 366
     Pracelné číslo: 678
     Druh stavby: rodinný dom
     Popis stavby: rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: