Dražba nehnuteľností v obci Jelšava v katastrálnom území Jelšava

Katastrálne územie:
Jelšava
Obec:
Jelšava

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 6.500.- eur 15.06.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:24-24 /2014
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Aleny Ondrušekovej v Košiciach, ul. Alžbetina č. 32, Košice.
D. Dátum konania dražby 15. 06. 2018
E. Čas konania dražby 9.00
F. Kolo dražby opakovaná
G. Predmet dražby

byt č. 1 na  prízemí bytového domu ul. Železničná, súpisné číslo:238, vchod:1, zapísaný na LV č. 1324, nachádzajúci sa na parcele č. 554/18 o výmere 163 m2,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 1673/10000, katastrálne územie: Jelšava, obec Jelšava, okres Revúca, Okresný úrad Revúca, Katastrálny odbor

H. Opis predmetu dražby

uvedená bytová jednotka sa nachádza na prízemí - I. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice.

Evidovaná podlahová plocha bytu je 52,50 m2 (viď evidenčný list), výmery kúpeľne, WC, špajze a pivnice zistené dotazovaním. Byt sa oceňuje v pôvodnom stave, nakoľko nebola umožnená vnútorná obhliadka. Byt nie je trvalo obývaný, bez údržby, odpojené energie.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.554/18, k.ú. Jelšava, obec Jelšava. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1967.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A TECHNICKÝ POPIS:

Murovaný bytový dom je riešený ako podpivničený s tromi nadzemnými podlažiami. Polohu objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám posudzujem ako vhodnú, s pravidelným spojením na autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Orientácia čelnej strany objektu - vstupu do objektu je na severovýchod. Jedná sa o samostatne stojací murovaný bytový dom. Objekt je prekrytý plochou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky, zemného plynu a kanalizácie. Bytový dom je v pôvodnom stave .

Bytový dom je murovaný, preto základnú životnosť stanovujem na 100 rokov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu, Armádna 279, Jelšava a to predajom zálohu formou dražby nehnuteľností byt č.1, prízemie, vchod 1, spoluvlastnícky podiel k parcele registra C p.č.554/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu č.s.238 na p.č.554/18 v 1673/10000 - P272/2014 - 196/14 Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražby VDS:24/20-2014, dražobník - VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO:44166591 na nehnuteľnosti byt č.1, prízemie, vchod 1 a spoluvlastnícky podiel k parcele registra C p.č.554/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163m2 v 1673/10000-inách, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu č.s.238 na p.č.554/18 v 1673/10000-inách - P-126/2018 - 365/18
Exek.úrad Považská Bystrica - súd.exek.JUDr.Jaroslav Kabáč, Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín - exekučný príkaz EX 405/07 na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti byt č.1, prízemie v podiele 1/2 a spoluvlast. podiel k par.č.554/18 zast.pl. a nádv. o výmere 163m2 v podiele 1/2 z 1673/10000 ako aj spoluvlast. podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č.238 v podiele 1/2 z 1673/10000 - P1-123/2007 - 338/07 Začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu, Armádna 279, Jelšava a to predajom zálohu formou dražby nehnuteľností byt č.1, prízemie, vchod 1, spoluvlastnícky podiel k parcele registra C p.č.554/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu č.s.238 na p.č.554/18 v 1673/10000 - P272/2014 - 196/14 Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražby VDS:24/20-2014, dražobník - VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO:44166591 na nehnuteľnosti byt č.1, prízemie, vchod 1 a spoluvlastnícky podiel k parcele registra C p.č.554/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163m2 v 1673/10000-inách, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu č.s.238 na p.č.554/18 v 1673/10000-inách - P-126/2018 - 365/18
ČASŤ C: ŤARCHY
Záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Železničná 238 podľa §15 ods. 1 zákona č.182/93 Z. z. - Z-1043/2014 - 459/14
Zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov domu ul.Železničná 238 v Jelšave podľa §15 ods.1 zákona č.182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení nesk.noviel - Z-1803/2014 - 585/14; Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na byt č.5, 2.poschodie, vchod 1, spoluvlastnícky podiel na parcele registra C p.č. 554/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu č.s. 238 na p.č. 554/18 v 1699/10000 - V-1095/2016 vklad povolený 6.10.2016 - 1060/16
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 5 100,- EUR
K. Najnižšie podanie 6.500.- eur
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO:44166591, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, 21836/V, zastúpená Mgr. Igorom Hricíkom, konateľom spoločnosti.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenska 80
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Kosice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.56/2018 vypracoval Ing. Dionýz Doboš, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname , tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR pod číslom 910563. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 6.4. 2018.Všeobecná cena odhadu 6.500.-eur.