Dražba nehnuteľností v obci Jelšava v katastrálnom území Jelšava

Katastrálne územie:
Jelšava
Obec:
Jelšava

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 22.06.2018 Stiahnuť
MIONEX, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 06/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko MIONEX, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko kpt. Jaroša1197411 Banská Bystrica
a) Názov ulice/verejného priestranstva kpt. Jaroša
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97411
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 10423/S
IV. IČO/ dátum narodenia 36637726
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby v priestoroch notárskeho úradu JUDr. Daniely Vozárovej na adrese Kuzmányho 19, Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 22. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby
    • 2-izb. byt č. 8, 2.p., vchod č. 1, súp. č. 337, parcele CKN č. 624/5, v bytovom dome- September, na ulici Jesenského, v Jelšave, v podiele 1/1
    • podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, v podiele 5055/91106
    • Právny vzťah k parcele pod stavbou 337 nie je evidovaný na LV.

zapísaný na  LV č. 1162  pre  obec Jelšava, katastrálne  územie Jelšava,  OÚ odbor katastrálny Revúca 

H. Opis predmetu dražby
 • Byt sa nachádza v murovanom bytovom dome so sedlovou valbovou strechou, ktorý má 1+3 podlažia, 2 vchody, v hodnotenom vchode č.1 je 8 bytov, dom nemá výťah. Byt je na druhom /najvyššom/ poschodí v krajnej sekcii, dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a dve pivnice v suteréne domu. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom je 50,55 m2. Byt je v pôvodnom stave, bez vykonaných rekonštrukcií, bytové jadro je murované, v kúpeľni je smaltovaná vaňa a umývadlo s jednou spoločnou pákovou nerezovou batériou, samostatné WC je bez umývadla. V kuchyni sa v čase hodnotenia zariadenie nenachádzalo. Podlahy v izbách sú parketové, z bukových vlysov, v ostatných miestnostiach povlakové z PVC, steny sú s vápennými hladkými omietkami, okná drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké alebo zasklené. Pôvodné vykurovanie plynovými pecami GAMAT bolo zrušené, na vykurovanie potom slúžili v izbách osadené dve pece na tuhé palivo, v čase obhliadky boli zdemontované, v súčasnom období je teda byt bez vykurovania. Na ohrev TÚV slúži elektrický bojler umiestnený v kúpeľni. Bytový dom aj hodnotený byt majú zanedbanú údržbu, čomu zodpovedá aj ich technický stav. 
 •  S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 5055/91106. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú práčovne, kočikárne, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.
 •  Obytný dom bol daný do užívania v roku 1967, vzhľadom na vek a zistený technický stav stanovená životnosť domu je na 80 rokov
 • Byt je v stave spôsobilom na užívanie, o čom svedčí vypracovaný znalecký posudok. V súčasnej dobe byt užíva Ďuriška Jaroslav a Ďurišková Veronika.  
CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

viď opis predmetu dražby

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
• Správu domu, v ktorom sa nachádza predmet dražby vykonáva Stavebné bytové družstvo Revúca, na základe zmluvy o výkone správy.
• Na predmete dražby viazne zákonné záložné právo v zmysle § 15 Zákona č. 182/93 Z. z. .
• Na predmete dražby viazne exekučné záložné právo zriadené súdnym exekútorom JUDr. Ing. Ján Gasper, Rimavská Sobota, Ex 2409/2011 ( konkrétne na podiel vo vlastníctve Ďuriška Jaroslav )
• Na predmete dražby viazne exekučné záložné právo zriadené súdnym exekútorom JUDr. Marko Rus, Revúca, Ex 72/2012 ( konkrétne na podiel vo vlastníctve Ďuriška Jaroslav )
• Na predmete dražby viazne exekučné záložné právo zriadené súdnym exekútorom JUDr. Peter Molnár, Košice, Ex 1004/12 ( konkrétne na podiel vo vlastníctve Ďuriška Jaroslav )
• Na predmete dražby viazne exekučné záložné právo zriadené súdnym exekútorom JUDr. Marko Rus, Revúca, Ex 191/2012 ( konkrétne na podiel vo vlastníctve Ďuriška Jaroslav )
• Na predmete dražby viazne exekučné záložné právo zriadené súdnym exekútorom JUDr. Marko Rus, Revúca, Ex 4076/2013 ( konkrétne na podiel vo vlastníctve Ďuriška Jaroslav )
• Na predmete dražby viazne exekučné záložné právo zriadené súdnym exekútorom JUDr. Rudolf Krutý, Bratislava, Ex 225/16 ( konkrétne na podiel vo vlastníctve Ďurišková Veronika )
• Na predmete dražby viazne exekučné záložné právo zriadené súdnym exekútorom Mgr. Jozef Deák, B.Bystrica, Ex 13826/2016 ( konkrétne na podiel vo vlastníctve Ďurišková Veronika )
• Na predmete dražby viazne exekučné záložné právo zriadené súdnym exekútorom JUDr. Jozef Ďurica, Zvolen, Ex 3166/2013 ( konkrétne na podiel vo vlastníctve Ďurišková Veronika )
• Na predmete dražby viazne exekučné záložné právo zriadené súdnym exekútorom JUDr. Bohumil Kubát, Bratislava, Ex 3076/2015 ( konkrétne na podiel vo vlastníctve Ďurišková Veronika )
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 2.840,-€
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Milan Ondráš
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva kpt. Jaroša
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97411
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 27.09.1978
V. Odhad ceny predmetu dražby • Cena predmetu dražby stanovená Ing. Štefanom Pastierovičom – súdnym znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie - pozemné stavby, oceňovanie nehnuteľností, je vo výške 2.340,00 €.