Dražba nehnuteľností v obci Jelšava v katastrálnom území Jelšava

Katastrálne územie:
Jelšava
Obec:
Jelšava

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 7.000,00 € 29.06.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 185/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 xxxxxxxxx
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce xxxxxxxxx d) PSČ 82108
e) Štát xxx
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Koukalová, Jánošíkova 2, 979 01 Rimavská Sobota
D. Dátum konania dražby 29. 06. 2018
E. Čas konania dražby 13:00
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1163, katastrálne územie Jelšava, Okresný úrad Revúca – katastrálny odbor, obec Jelšava, okres Revúca a to:

 

Stavby:                      

- Byt č. 12, vo vchode č. 2 na prízemí v bytovom dome so súpisným číslom 335, popis stavby: bytový dom- Júl, postavenom na parcele reg. „C“ č. 624/2

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu: 793/10000

 

Spoluvlastnícky podiel k bytu: 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je byt č. 12 na prízemí byt. domu súp. č. 335  na par. č. 624/2 v k. ú. Jelšava, ktorý sa nachádza v okrajovej časti obce Jelšava na parcele CKN č. 226/10. Ide o 4 podlažný typový panelový bytový dom s 2 vchodmi. V bytovom dome je 16 bytov. Na prízemí / v suteréne / sú spoločné časti a spoločné zariadenia domu. Nosný systém bytového domu je panelový. Strecha je plochá jednoplášťová, s krytinou z asfaltových natavovacích pásov.  Vonkajšie povrchové úpravy sú nezateplené. Vchodové dvere uzamknuté. Vybavenie spoločných priestorov je bežné, zodpovedá obdobiu výstavby a typu bytového domu. V  schodiskovej sekcii nie je osobný výťah. Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Bytový dom  bol dokončený v roku 1967. Rekonštrukcia bytu prebehla v roku 2013. Technický stav zodpovedá veku.

Spoločnými zariadeniami domu sú spoločná televízna anténa, práčovňa , sušiareň, kočikáreň, strojovňa výťahu, výťah, prípojky televízneho signálu, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu, v ktorom je byt umiestnený.

 

Byt č. 12 je rekonštruovaný. Byt po dispozičnej stránke pozostáva z 3 obytných miestností, chodby, kuchyne, kúpeľne, WC, 2 pivníc v podzemnom podlaží. Podlahy obytných miestností sú laminátové plávajúce, v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Okná sú plastové opatrené hliníkovými  žalúziami. Dvere sú drevené hladké v oceľových zárubniach. Omietky stien  v miestnostiach sú vápenné štukové hladké.  Vybavenie kuchyne je štandardné – kuchynská linka na báze dreva, sporák demontovaný, drez nerezový, batéria páková, keramický obklad okolo linky a sporáka. Kuchyňa je rekonštruovaná.  Elektroinštalácia je svetelná s ističmi, v byte je rozvod spoločnej TV antény. Vykurovanie je centrálne, radiátory sú oceľové, plošné. Rozvod studenej a teplej vody je z centrálneho zdroja cez inštalačné jadrá. Sociálny blok je umiestnený v rekonštruovanom murovanom bytovom jadre. V kúpeľni je vaňa, umývadlo, batérie pákové, keramický obklad. Vo WC je keramická WC misa, keramický obklad. Vchodové dvere sú drevené. Byt má samostatné meranie studenej  a teplej vody, elektriky a zemného plynu. Vykurovanie je samostatné - gamatkami na plyn. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, vnútorná inštalácia, potrubné rozvody vody, elektroinštalácia, odpady, okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie vrátane uzatváracích ventilov, vybavenie kúpeľne s WC. Vlastníctvo bytu, včítane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami a príslušenstva  umiestneného mimo bytu, vrátane zárubne. Do vlastníctva patrí aj hlavná elektrická odbočka bytu s hlavnými poistkami pre byt. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 78,98 m2.

 

Pozemky sa nachádzajú v obci Jelšava v zastavanom území obce. Okolitá zástavba je tvorená viacpodlažnými bytovými domami ako aj rodinnými domami. Na danom sídlisku je vybudovaná technická infraštruktúra. Doprava do obce je cestná, nachádza sa tu spoločenský dom, obchodná sieť je vybudovaná na úrovni.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami s výnimkou zákonného záložného práva.

Z-963/2004 - Záložné právo v zmysle §15 zák.182/93 Z.z. -6/05

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.: 001/114618/08-001/000 v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava IČO: 31320155 byt č.12,prízemie,vchod 2 v celosti ako aj spoluvl.podiel na spol.častiach a zariadeniach byt.domu č.s.335 na p.č.C 624/2 v 793/10000-inách - V-519/2008 z 27.5.2008 - 140/08
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 7.850,00 €
K. Najnižšie podanie 7.000,00 € (sedemtisíc eur)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Martin Hatara
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxxxxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo xxx
c) Názov obce xxxxxxxxx d) PSČ xxxxx
e) Štát xxx
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 01.01.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 55/2018, ktorý vypracoval Ing. Andrea Bothová, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 910312. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 20.03.2018
7.000,00 € (sedemtisíc eur)