Dražba nehnuteľností v obci Kalnište v katastrálnom území Kalnište

Katastrálne územie:
Kalnište
Obec:
Kalnište

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 2.130,96 08.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 2062/2011
Typ dražobnej vyhlášky: EX 2062/2011
Poradie dražby: 1
Exekútor: Ján Ondáš
Ulica: Mlynárska 16
Obec: Košice
PSČ: 04001
Zastupujúci exekútor: Denisa Regináčová Mihalová
Ulica: Moyzesova 34
Obec: Košice
PSČ:
Dátum konania dražby: 08.08.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Mlynárska 16, 04001Košice
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 28.06.2018
Znalecká hodnota: 2.130,96
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 1.065,48
Číslo bankového účtu: SK7511000000002629166015,
Najnižšie podanie: 2.130,96
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK7511000000002629166015,
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 18.07.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Kalnište
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Svidník
     Obec : Kalnište
     Kataster : Kalnište
     Číslo listu vlastníctva: 605
   Parcela
     Parcelné číslo: 59
     Výmera: 1366
     Druh: zatavané plochy a nádvoria
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: