Dražba nehnuteľností v obci Kechnec v katastrálnom území Kechnec

Katastrálne územie:
Kechnec
Obec:
Kechnec

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 2.500.000,- € 13.07.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 052/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Tatra banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hodžovo námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Bratislava 1 d) PSČ 811 06
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00686930
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 13. 07. 2018
E. Čas konania dražby o 10,00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 518/20                  Ostatné plochy                                 o výmere 10847 m2

parc. č. 518/86                  Ostatné plochy                                 o výmere 9496 m2

parc. č. 518/87                  Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 5899 m2

parc. č. 518/88                  Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 408 m2

parc. č. 518/89                  Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 9 m2

parc. č. 518/90                  Zastavané plochy a nádvoria       o výmere 12 m2

parc. č. 518/91                  Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 3214 m2

parc. č. 518/92                  Ostatné plochy                                 o výmere 382 m2

parc. č. 518/93                  Ostatné plochy                                 o výmere 49 m2

Stavby

súp. č. 291                          výrobná hala                                     na parc. č. 518/87

súp. č. 291                          administratívna budova                na parc. č. 518/88

súp. č. 291                          trafostanica                                       na parc. č. 518/89

súp. č. 291                          vrátnica                                               na parc. č. 518/90

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice - okolie,                 katastrálny odbor, LV č. 1328, okres: Košice - okolie, obec: KECHNEC, katastrálne územie: Kechnec.          

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: oplotenie areálu, prípojka pitnej vody do areálu, vodomerná šachta pitnej vody, prípojka požiarnej vody do areálu, vodomerná šachta požiarnej vody, prípojka splaškovej kanalizácie, kanalizačné šachty na parc. č. 518/86, kanalizácia dažďová DN 400, kanalizácia dažďová DN 300, kanalizácia dažďová DN 200, kanalizácia dažďová DN 150, kanalizácia dažďová DN 110, kanalizačné šachty na parc. č. 518/86, uličné vpuste, retenčná nádrž, prípojka zemného plynu do areálu, prípojka VN do areálu, prípojka NN v areáli, spevnené plochy na parc. č. 518/91 – vrchná stavba, spevnené plochy na parc. č. 518/91 – spodná stavba, spevnené plochy na parc. č. 518/91 – parkoviská, spevnené plochy na parc. č. 518/91 – zámková dlažba, rigol.

H. Opis predmetu dražby

Popis administratívnej budovy so súp. č. 291 na parc. č. 518/88

Administratívna budova stojí v spojitosti s výrobnou halou na samostatnej parcele č. 518/88, jednoduchá dvojpodlažná montovaná stavba s plochou strechou, v čase obhliadky slúžila svojmu účelu ako administratívne zázemie pre výrobný areál. Na I. NP sa nachádza hlavný vstup, chodba, schodisko na II. NP, kancelárie, sociálne zariadenia a šatne pre zamestnancov. Na II. NP je chodba, kancelárie, kuchynka, zasadačka, kotolňa, technická miestnosť – serverovňa a sociálne zariadenia. Stavba je založená na betónových základových pätkách a trámoch, zvislá nosná konštrukcia montovaná z prefabrikovaných železobetónových stĺpov a prievlakov, obvodový plášť tvoria oceľové panely typu Kingspan so zateplením, stropy montované prefabrikované železobetónové s SDK podhľadom, schodisko železobetónové s povrchom keramická dlažba, na plochej streche krytina povlaková Fatrafol s tepelnou izoláciou, klampiarske konštrukcie z poplastovaného plechu, vnútorné steny SDK, v sociálnych zariadeniach sú keramické obklady, dvere hladké, okná plastové, podlahy chodby a sociálne zariadenia keramická dlažba, kancelárie koberce, vykurovanie ústredné na zemný plyn s kotolňou na II. NP, budova je vybavená rozvodom teplej aj studenej vody, kanalizácie, elektroinštalácie, rozvodom štruktúrovanej kabeláže, EZS, EPS, časť priestorov je klimatizovaná. Sociálne zariadenia sú vybavené bežnými zariaďovacími predmetmi.

Popis výrobnej haly so súp. č. 291 na parc. č. 518/87

Výrobná hala č. s. 291 na parc. č. 518/87 v čase obhliadky slúžila svojmu účelu ako hala na skladovanie a logistiku rôznych druhov materiálov s príslušenstvom, má jedno nadzemné podlažie s výškou 8,00 m. Stavebno – technický popis: Základy vrátane zemných prác – železobetónové pásy a pätky. Zvislé konštrukcie – železobetónový skelet, opláštenie sendvičová konštrukcia z oceľových panelov s tepelnou izoláciou typu Kingspan. Stropy – nie sú. Zastrešenie bez krytiny – priehradová konštrukcia, na ktorej sú uložené sendvičové panely. Krytina strechy – plechová. Klampiarske konštrukcie – z poplastovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov – nátery. Úpravy vonkajších povrchov – nátery. Vnútorné keramické obklady – nie sú. Schody – nie sú. Dvere – plechové a hladké. Vráta – automatické plechové zateplené. Okná – presvetľovacie pásy v stenách a svetlíky v streche. Povrchy podláh – betónová pancierová podlaha hr. 250 mm. Vykurovanie – podstropné teplovzdušné jednotky na zemný plyn typu Hoval. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická. Bleskozvod - komplet. Vnútorný vodovod – iba požiarnej vody. Vnútorná kanalizácia – nie je, iba zo striech do dažďovej kanalizácie. Vnútorný plynovod – je k teplovzdušným vykurovacím jednotkám. Ohrev teplej vody – nie je. Vybavenie kuchýň – nie je. Hygienické zariadenia a WC – nie je. Výťahy – nie sú. Naviac konštrukcie – rozvod požiarnej vody, kontajnerové vstavané kancelárie.

Popis vrátnice so súp. č. 291 na parc. č. 518/90

Vrátnica č. s. 291 na parc. č. 518/90, samostatne stojaca pri vstupe do areálu, riadne užívaná, slúži svojmu účelu, jednoduchá jednopodlažná stavba. Technický popis v čase obhliadky v zmysle metodiky: Základy – betónové, podmurovka tehlová alebo kamenná, škárovaná alebo omietaná. Zvisle nosné konštrukcie – murované z pórobetónu /Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre, zateplenie minerálnou vlnou alebo polystyrénom minimálnej hrúbky 10 cm alebo pod. Strecha – krytina na plochých strechách – strešné fólie z plastov, klampiarske konštrukcie – z plastov (min. žľaby, zvody). Úpravy vonkajších povrchov – vápenná hrubá omietky alebo náter. Úpravy vnútorných povrchov – nátery. Výplne otvorov – dvere – hliníkové, okná – plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy – keramická dlažba, umelý kameň, vodorovná izolácia. Vnútorné vybavenie – umývadlo s batériou, záchodová misa s nádržkou alebo WC kombi. Vykurovanie – lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania – lokálne vykurovanie elektrické konvertory telesá (2,2 kW) Vnútorné rozvody vody – studenej a teplej z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie – zo splachovacieho záchoda. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia svetelná a motorická – poistkové automaty. Popis podlaží: dispozične má podlažie miestnosť vrátnice a WC.

Popis trafostanice so súp. č. 291 na parc. č. 518/89

Trafostanica č. s. 291 na parc. č. 518/89, zriadená v r. 2009, jej predpokladanú životnosť stanovil súdny znalec odborným odhadom na 50 rokov.

Popis pozemkov

LV č. 1328, pozemok, parcely č. 518/86 – ostatné plochy o výmere 9496 m2, 518/87 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5899 m2, 518/88 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 408 m2, 518/89 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, 518/90 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, 518/91 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3214 m2, 518/92 – ostatné plochy o výmere 382 m2 a 518/93 – ostatné plochy o výmere 49 m2, tvorí pozemok zastavaný ohodnocovanými stavbami a tvorí dvor a okolie stavieb v oplotenom areáli v extraviláne obce Kechnec v priemyselnom parku, vedľa hlavného ťahu rýchlostnej cesty R4 Košice – štátna hranica Milhosť s Maďarskom, prístupný je z verejnej komunikácie pred areálom, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete, v čase obhliadky bol areál riadne využívaný na priemyselné účely. Východiskovú hodnotu znalec uvažuje 60 % z východiskovej hodnoty mesta Košice, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje trh s pozemkami v tejto obci.

Popis pozemku - parc. č. 518/20

LV č. 1328, pozemok, parcela č. 518/20 – ostatné plochy o výmere 10847 m2, tvorí pozemok za využívaným plotom areálu v extraviláne obce Kechnec v priemyselnom parku, vedľa hlavného ťahu rýchlostnej cesty R4 Košice – štátna hranica Milhosť s Maďarskom, prístupný je iba cez ohodnocovaný areál s perspektívou rozšírenia areálu, bez inžinierskych sietí, v čase obhliadky bol využívaný na poľnohospodárske účely. Východiskovú hodnotu znalec uvažuje 60 % z východiskovej hodnoty mesta Košice, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje trh s pozemkami v tejto obci.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 podľa V 3459/08 zo dňa 10.11.2008 na: -parc.č. 518/20 - ostatná plocha o výmere 10847 m2, -parc.č. 518/86 - ostatná plocha o výmere 9496 m2, -parc.č. 518/87 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5899 m2, -parc.č. 518/88 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 408 m2, -parc.č. 518/89 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, -parc.č. 518/90 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, -parc.č. 518/91 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3214 m2, -parc.č. 518/92 - ostatná plocha o výmere 382 m2, -parc.č. 518/93 - ostatná plocha o výmere 49 m2 č.z.-161/08 2, Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 podľa V 1180/09 zo dňa 03.08.2009 na: -parc.č. 518/20 - ostatná plocha o výmere 10847 m2, -parc.č. 518/86 - ostatná plocha o výmere 9496 m2, -parc.č. 518/87 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5899 m2, -parc.č. 518/88 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 408 m2, -parc.č. 518/89 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, -parc.č. 518/90 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, -parc.č. 518/91 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3214 m2, -parc.č. 518/92 - ostatná plocha o výmere 382 m2, -parc.č. 518/93 - ostatná plocha o výmere 49 m2, -rozostavané stavby na parc.č. 518/87, parc.č. 518/88 a na parc.č. 518/90 č.z.-91/09
3, Z 2394/10 - rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti pre Obec Kechnec, č.j. 791/2010, právoplatné dňa 20.08.2010 s obmedzujúcim zákazom nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane č.z.-153/10
4, V 43/11 - zmluva o zriadení záložného práva č. 3651/2008 v prospech Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO: 00686930 z 07.02.2011 č.z.-16/11
5, V 1325/12 zo dňa 15.06.2012 - vecné bremeno in personam spočívajúce v práve umiestniť podzemné elektrické vedenie a jeho príslušenstvo, právo vstupu, prejazdu a prechodu (peši) za účelom umiestnenia, prevádzky, údržby a opravy stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva v rozsahu podľa geometrického plánu č. 98/2011 zo dňa 18.04.2011 vyhotoveného vyhotoviteľom Geodetic spol. s r.o., Dunajská 10, Košice a úradne overeného Správou katastra Košice - okolie dňa 21.04.2011 pod č. 409/11 na pozemky registra C KN parc.č. 518/86, 518/91 v prospech: Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice - č.z. 80/12
6, Z 426/2018 zo dňa 05.02.2018 - Uznesenie Okresného súdu Košice - okolie č. sp. zn. 8Cb/2/2018 na zriadenie záložného práva (zabezpečovacie opratrenie na zabezpečenie pohľadávky) v prospech záložného veriteľa COMPAŇÍA ESPAŇOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO COFIDES SA SME, C.I.F.: A-78990603, so sídlom Paseo de la Castellana 278, 280 46 Madrid, Španielske kráľovstvo č.z.-20/18
POZNÁMKY:
1, P 102/2018 zo dňa 19.03.2018 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. V 1180/09 zo dňa 03.08.2009 predajom predmetu záložného práva formou dobrovoľnej dražby zo dňa 13.03.2018 v prospech Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930 č.z.-30/18
2, P 166/2018 zo dňa 19.04.2018 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. V 43/2011 zo dňa 07.02.2011 predajom predmetu záložného práva formou dobrovoľnej dražby zo dňa 11.04.2018 v prospech Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930 č.z.-49/18
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 117/2018 zo dňa 06.06.2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom, znalcom z odboru stavebníctvo; odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, evidenčné číslo znalca 913 731 na hodnotu 2.500.116,23 €.
K. Najnižšie podanie 2.500.000,- €
L. Minimálne prihodenie 25.000,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49.790,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Tatra banka, a.s., č. účtu: SK4811000000002627166361, variabilný symbol 0522018. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Tatra banka, a.s., č. účtu: SK4811000000002627166361, variabilný symbol 0522018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 26.06.2018 o 10,00 hod. 2, 28.06.2018 o 10,00 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred administratívnou budovou so súp. č. 291, v areáli priemyselného parku v obci Kechnec, okres Košice - okolie.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Vojtech
c) priezvisko Kavečanský
d) sídlo Kmeťova 13, 040 01 Košice