Dražba nehnuteľností v obci Kľačno v katastrálnom území Kľačno

Katastrálne územie:
Kľačno
Obec:
Kľačno

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 35.600,00 02.10.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 1474/17
Typ dražobnej vyhlášky: EX 1474/17
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jozef Buri
Ulica: Ku Bratke 3
Obec: Levice
PSČ: 93405
Dátum konania dražby: 02.10.2018
Čas konania dražby: 08:30
Miesto konania dražby: Ku Bratke 3, 93405Levice
Vlastník: Ladislav Teleky, rod. Teleky
Sídlo: Kľačno č. 75, 972 15 Kľačno
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 08.08.2018
Znalecká hodnota: 35.600,00
Reálna hodnota: 35.600,00
Výška zábezpeky: 17.800,00
Číslo bankového účtu: SK 45 5600 0000 0071 3240 2003, VS 147417
Najnižšie podanie: 35.600,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK 45 5600 0000 0071 3240 2003, VS 147417
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: v súlade s Exekučným poriadkom
Odovzdanie: po udelení príklepu
Dátum obhliadky: 25.09.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Kľačno
Ďalšie informácie : Obhliadka nehnuteľností, ktoré sa budú dražiť, sa uskutoční dňa 25.09.2018 o 10:00 hod. v Kľačne, na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti, doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Prievidza
     Obec : Kľačno
     Kataster : Kľačno
     Číslo listu vlastníctva: 422
   Parcela
     Parcelné číslo: 135
     Výmera: 690
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: parcela registra C
   Stavba
     Supisné číslo: 75
     Pracelné číslo: 135
     Druh stavby: rodinný dom
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: