Dražba nehnuteľností v obci Kľačno v katastrálnom území Kľačno

Katastrálne územie:
Kľačno
Obec:
Kľačno

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 1.700,00 02.10.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 1474/17
Typ dražobnej vyhlášky: EX 1474/17
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jozef Buri
Ulica: Ku Bratke 3
Obec: Levice
PSČ: 93405
Dátum konania dražby: 02.10.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Ku Bratke 3, 93405Levice
Vlastník: Ladislav Teleky, rod. Teleky
Sídlo: Kľačno č. 75, 972 15 Kľačno
Podiel: 1/6
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 08.08.2018
Znalecká hodnota: 1.700,00
Reálna hodnota: 1.700,00
Výška zábezpeky: 850,00
Číslo bankového účtu: SK 45 5600 0000 0071 3240 2003, VS 147417
Najnižšie podanie: 1.700,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK 45 5600 0000 0071 3240 2003, VS 147417
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: v súlade s Exekučným poriadkom
Odovzdanie: po udelení príklepu
Dátum obhliadky: 25.09.2018
Čas obhliadky: 10:30
Miesto obhliadky veci: Kľačno
Ďalšie informácie : Podľa ust. § 166 ods. 2 Exekučného poriadku : „ Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.“ Obhliadka nehnuteľností, ktoré sa budú dražiť, sa uskutoční dňa 25.09.2018 o 10:30 hod. v Kľačne na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti, doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Prievidza
     Obec : Kľačno
     Kataster : Kľačno
     Číslo listu vlastníctva: 856
   Parcela
     Parcelné číslo: 137
     Výmera: 2290
     Druh: záhrady
     Popis: parcela registra C
   Parcela
     Parcelné číslo: 106/1
     Výmera: 9
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: parcela registra E
   Parcela
     Parcelné číslo: 106/2
     Výmera: 62
     Druh: záhrady
     Popis: parcela registra E
   Parcela
     Parcelné číslo: 107/1
     Výmera: 29
     Druh: ostatné plochy
     Popis: parcela registra E
   Parcela
     Parcelné číslo: 108/1
     Výmera: 47
     Druh: ostatné plochy
     Popis: parcela registra E
   Parcela
     Parcelné číslo: 109/1
     Výmera: 47
     Druh: ostatné plochy
     Popis: parcela registra E
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: