Dražba nehnuteľností v obci Kladzany v katastrálnom území Kladzany

Katastrálne územie:
Kladzany
Obec:
Kladzany

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 34.730,- EUR 01.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 023/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
D. Dátum konania dražby 01. 06. 2018
E. Čas konania dražby 13:00 hod. – 13:05 hod.
F. Kolo dražby prvé opakované
G. Predmet dražby

Predmetom opakovanej dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Vranov nad Topľou, obec: Kladzany, katastrálne územie: Kladzany, zapísané v evidencii Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 29, a to konkrétne:

 • rodinný domu so súpisným číslom 170 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 471 o výmere 896 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 471 o výmere 896 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 472 o výmere 932 m², druh pozemku: záhrady (ďalej lenpredmet opakovanej dražby“).

 

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 170 s príslušenstvom, postavený na par. č. 471 v kat. území Kladzany.

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v okrajovej časti obce Kladzany v zástavbe samostatne stojacích rodinných domov. Prístup k predmetu opakovanej dražby je zo štátnej komunikácie III. triedy prechádzajúcej obcou. Predmet opakovanej dražby je postavený na rovinatom teréne. V obci je k dispozícii autobusová doprava. Vzdialenosť obce do okresného mesta Vranov nad Topľou je 12 km cca. 15 min. autom, vzdialenosť do mesta Humenné je 20 km cca. 20 min. autom. Predmet opakovanej dražby bol daný do užívania v roku 1949. V roku 1967 bola k predmetu opakovanej dražby realizovaná prístavba zádveria a obývacej izby. Predmet opakovanej dražby je napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a verejný rozvod zemného plynu. Predmet opakovanej dražby je riešený ako jednopodlažný a čiastočne podpivničený pod strednou časťou predmetu opakovanej dražby.

 

Dispozičné riešenie:

V 1.PP (suterén) sa nachádza plynová kotolňa s ohrievačom TÚV.

V 1.NP z roku 1949 sa nachádza predná izba, hala, kúpeľňa s WC, zadná izba, šatník, kuchyňa s východom do dvora a dva sklady so samostatnými vstupmi z vonkajšej strany dvora.

V 1.NP z roku 1967 sa nachádza zádverie s chodbou do kuchyne, predsieň a obývacia izba.

 

Zastavaná plocha 1. PP je o výmere 29,09 m2.

Zastavaná plocha 1. NP z roku 1949 je o výmere 155,59 m2.

Zastavaná plocha 1. NP z roku 1967 je o výmere 42,93 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Hlavný vstup do predmetu opakovanej dražby je z bočnej strany dvora cez predložené schody a prístavbu. Základy predmetu opakovanej dražby sú betónové bez izolácie proti vode. Obvodové murivo suterénu je z monolitického betónu, murivo 1.NP je z tehál o hrúbke 45 cm. Vonkajšie steny sú s povrchovou úpravou striekaný brizolit bez zateplenia (fasáda zrealizovaná v roku 1967). Priečky v celom predmete opakovanej dražby sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Strop je natretý štukovou omietkou. Vnútorné povrchové úpravy (omietky) sú vápenné štukové. Vykurovanie predmetu opakovanej dražby je riešené v roku 1994 ako ústredné s rebrovými plechovými radiátormi a plynovým stacionárnym kotlom, ktorý je umiestnený v kotolni v suteréne. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým elektrickým ohrievačom TÚV v kombinácií s kotlom ÚVK – obojživelník. Rozvod vody je riešený z verejnej siete oceľovým pozinkovaným potrubím. ELI je riešená rozvodmi 220 a 380 V v suteréne a v 1.NP. Strecha predmetu opakovanej dražby je sedlová valbová, rekonštruovaná v roku 2015 pokrytá krytinou z povrchovo upraveného pozinkovaného plechu zn. ROVA, na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované – žľaby, zvody, záveterné lišty. Okná v 1.NP sú vymenené v roku 2015 za plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere v celom predmete opakovanej dražby sú hladké na báze dreva. Dvere sú plné alebo zasklené. Vchodové dvere sú plastové s presklením vymenené v roku 2015. Podlahy obytných miestnosti v 1.NP sú plávajúce laminátové a vymenené v roku 2015, podlahy príslušenstva v predmete opakovanej dražby sú z PVC a z keramickej dlažby. Podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby. V 1.NP sa nachádza kuchyňa, ktorá je prístupná z prístavby - z chodby. Z kuchyne je východ aj do strednej časti dvora. Kuchyňa bola rekonštruovaná v roku 2010 a je zariadená kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským sporákom s plynovou varnou doskou a elektrickou rúrou s digestorom, nerezovým drezom s pákovou stenovou batériou. Podlaha v kuchyni je z keramickej dlažby. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Plynofikácia a rozvod plynu v predmete opakovanej dražby bol zrealizovaný v roku 1994. V 1.NP sa nachádza kúpeľňa vybavená rohovou vaňou, umývadlom, samostatnou sprchou a WC misou kombi. Kúpeľňa bola rekonštruovaná v roku 2010. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby. V tesnej blízkosti predmetu opakovanej dražby z roku 1967 sa nachádza kopaná studňa o hĺbke 8 m s priemerom 600 mm. Studňa bola daná do užívania v roku 1949. Studňa je uzatvorená z hornej strany strieškou s ručným zariadením čerpania vody.

 

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

 • Letná kuchyňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 471 v kat. území Kladzany.

Letná kuchyňa je jednopodlažný objekt. Nosná konštrukcia je z pórobetónových tvárnic o hrúbke 15 – 30 cm, postavená je na betónových základových pásoch bez podmurovky. Strop je drevený trámový zrealizovaný podbitím krovu s podhľadom. Vnútorné steny sú pokryté vápennou hladkou omietkou. Vonkajšie povrchové úpravy tvorí škrabaný brizolit. Rozvody ELI sú svetelné. Letná kuchyňa je prístupná cez hladké dvere na báze dreva. Strecha na letnej kuchyni má pultový krov a je pokrytá krytinou z pozinkovaného plechu na debnení. Letná kuchyňa bola daná do užívania v roku 1973.

 

Zastavaná plocha letnej kuchyne je o výmere 24,40 m2.

 

 • Stodola bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 472 v kat. území Kladzany.

Stodola je jednopodlažný objekt postavený na betónových základových pätkách pod stĺpikmi. Nosnú konštrukciu tvoria drevené hranoly s jednostranným debnením z dosák z vonkajšej strany so sedlovou strechou na hambálkovom krove drevenej konštrukcie a s plechovou krytinou na latách. Vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy stien nie sú zrealizované. Rozvody ELI sú nezrealizované. Stodola je bez okien, dvere a vráta sú drevené zvlakové. Stodola bola daná do užívania v roku 1949.

 

Zastavaná plocha stodoly je o výmere 44,40 m2.

 

 • Drevený altánok

Jedná sa o prístrešok drevenej konštrukcie pred vstupom do predmetu opakovanej dražby, ktorý bol v roku 2000 vybudovaný z drevených hranolov s pultovou strechou a krytinou z pozinkovaného plechu na latovaní. Podlaha je z monolitického betónu.

 

Zastavaná plocha dreveného altánku je o výmere 23,70 m2.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby, spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, podľa V 1769/2015.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EURO (slovom: nula EURO)
K. Najnižšie podanie 34.730,- EUR (slovom: tridsaťštyritisícsedemstotridsať EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 03/2018 zo dňa 03.01.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
46.300,- EUR (slovom: štyridsaťšesťtisíctristo EURO)