Dražba nehnuteľností v obci Kláštor pod Znievom v katastrálnom území Kláštor pod Znievom

Katastrálne územie:
Kláštor pod Znievom
Obec:
Kláštor pod Znievom

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 1.190,00 04.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: Ex 732/09
Typ dražobnej vyhlášky: Ex 732/09
Poradie dražby: 1
Exekútor: Martin Bujna
Ulica: G. Švéniho 3E/9
Obec: Prievidza
PSČ: 97101
Zastupujúci exekútor: Pavol Crkoň
Ulica: Jesenského 7713
Obec: Trenčín
PSČ:
Dátum konania dražby: 04.09.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: G. Švéniho č. 3E/9, 97101Prievidza
Vlastník: Eva Šerugová r. Vríčanová nar. 27.08.1956
Sídlo: Horná Kružná 2728/9, 038 61 Vrútky
Podiel: 1/18
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 24.07.2018
Znalecká hodnota: 1.190,00
Reálna hodnota: 1.190,00
Výška zábezpeky: 595,00
Číslo bankového účtu: 4007481917/7500 IBAN: SK48 7500 0000 0040 0748 1917 VS: 73209
Najnižšie podanie: 1.190,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: 4007481917/7500, IBAN: SK48 7500 0000 0040 0748 1917 VS: 73209
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Na nehnuteľnostiach neviaznu žiadne závady, ktoré vydražiteľ v zmysle ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Vydražiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu (§ 150 Exekučného poriadku). Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je však povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 28.08.2018
Čas obhliadky: 09:00
Miesto obhliadky veci: Kláštor pod Znievom, Moyzesova ulica, 038 43 Kláštor pod Znievom
Ďalšie informácie : Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel na LV č. 584, k.ú. Kláštor pod Znievom, o veľkosti 1/18. Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom nehnuteľností. Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Ďalšie informácie ohľadne dražby spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti budú poskytnuté na telefónnom čísle: 046/ 549 00 59
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Martin
     Obec : Kláštor pod Znievom
     Kataster : Kláštor pod Znievom
     Číslo listu vlastníctva: 584
   Parcela
     Parcelné číslo: 20/2
     Výmera: 6
     Druh: Záhrady
     Popis: Pozemok prevažne v zastavanom území obce
   Parcela
     Parcelné číslo: 23/1
     Výmera: 767
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis: Pozemok na ktorom je dvor
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: