Dražba nehnuteľností v obci Kluknava v katastrálnom území Kluknava

Katastrálne územie:
Kluknava
Obec:
Kluknava

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 16 875,00 € 22.08.2018 Stiahnuť
Dom Dražieb s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDHC 021/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dom Dražieb s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Podzámska3792001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Podzámska
b) Orientačné/súpisné číslo 37
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 26178/T
IV. IČO/ dátum narodenia 45711933
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko, a. s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81354
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby Mestský úrad Gelnica, zasadacia miestnosť č. 204, Banícke nám. 4, Gelnica
D. Dátum konania dražby 22. 08. 2018
E. Čas konania dražby 09,30 hodine
F. Kolo dražby opakovaná
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosť:

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

katastrálne územie

obec

504

Gelnica

Kluknava

Kluknava

 

Pozemky:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m²/

charakteristika

714

Záhrady

227

 

715

Zastavané plochy a nádvoria

358

 

716

Záhrady

1238

 

            

Stavby:

Súpisné číslo

Na parcele č.:

Popis stavby/byt č.

Popis stavby/bytu:

443

715

Rodinný dom

 

 

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 443,na parc. č. 715, k.ú. Kluknava  
POPIS STAVBY
Rodinný dom súp. č. 443  je situovaný na okraji  zastavanej časti obce v okolí so zástavbou rodinných domov, na parcele číslo 715 ako samostatne stojací objekt v lokalite obce Kluknava. Jedná sa o stavbu s časti podpivničenú, pôdorysného obdĺžnikového tvaru s niekoľkými výklenkami, v prednej časti s  obytným podkrovím, so sedlovou strechou a strešnou krytinou z pozinkovaného plechu. Stavba je postavená na rovinatom teréne s čelnou orientáciou na svetovú stranu západ. Záhrada parc. č. 716 je mierne svahovitá. Hlavný  vstup do domu je z bočnej strany rodinného domu, orientovaný na juh. Rodinný dom je rohový, prístupný z miestnej spevnenej asfaltovej komunikácie a z južnej bočnej strany z nespevnenej vedľajšej miestnej komunikácie. V mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod STL plynu, vody, elektrickú NN sieť, telekomunikačnú sieť, nie je možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu. Rodinný dom je napojený na elektrickú NN sieť, vodovod je napojený na vlastnú studňu, ktorá sa nachádza v 1.PP v prístavbe, a kanalizácia je zaústená do  žumpy na parc. č. 714. V 1.NP sú aj rozvody plynu. V súčasnosti je elektrická energia a plyn odpojený. 
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:
I.PP - Pivnica
 
Vyhotovenie v roku 1972 v časti pod prístavbou. Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné: osadenie do terénu v hĺbke nad 1m do 2m bez izolácie, murivo z monolitického betónu, stropy s rovným podhľadom železobetónové, priečky tehlové, schody betónové, dvere hladké, okná jednoduché drevené,elektroinštalácia svetelná.
Vybavenie podlažia: žiadne
I. NP - Prízemie:
Vyhotovenie v roku 1956. Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné: základy betónové bez izolácie, podmurovka do1/2 zast. plochy do 50 cm omietaná, murivo miešané z tehál v kombinácií s válkom – nepálenej tehly v skladobnej hrúbke do 30 cm, deliace konštrukcie - tehlové, vnútorné omietky -  vápenné štukové, stropy - drevené trámové s rovným podhľadom, strecha sedlová, krytina strechy na krove -  z pozinkovaného plechu,klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody, fasádne omietky - vápenné štukové, schody do podkrovia mäkké drevo bez podstupníc, dvere -  hladké plné, okná - sú miešané - prevažujú  v prednej časti domu 2 ks plastové, v zadnej časti RD a na chodbe sú hliníkové okná 3 ks, podlahy obytných miestností sú rôzne - laminátové plávajúce v prednej izbe prístavby, betónové v druhej izbe, podlahy ostatných miestností - chodby a WC- keramická dlažba, v kuchyni betón, vykurovanie lokálne - 3 ks kachle obyčajné  na pevné palivo, elektroinštalácia svetelná - toho času odstavená od elek. prúdu, rozvod vody - z plastového potrubia studenej vody, bez prípravy TÚV, inštalácia plynu - rozvod zemného plynu, kanalizácia do žumpy - plastové potrubie.  
Vybavenie podlažia: 
1x kuchynská linka z materiálu na báze dreva 4 bm, vaňa plastová jednoduchá, vodovodné batérie 2 ks pákové, záchod splachovací bez umývadla, vnútorné obklady keramické - kúpeľne a vane. 
Podkrovie:
Vyhotovenie v roku 1972. Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné:  murivo - murované v  skladobnej hrúbke do 30 cm tehlové, deliace konštrukcie - sadrokartón, vnútorné omietky-  vápenné štukové, stropy -sadrokartón,  fasádne omietky - vonkajšie vápenné štukové, dvere - drevené rámové s výplňou, okná -  dvojité drevené s doskovým ostením,  podlahy miestností sú drevené dosky -palubovky,  elektroinštalácia svetelná
Vybavenie podlažia: žiadne
Dispozičné riešenie: 
Rodinný dom je riešený ako čiastočne podpivničený jednopodlažný objekt s obývateľným podkrovím. Tvorí ho jedna bytová jednotka, ktorá pozostáva z : •I.PP /pivnica/ - schodisko z 1.NP do 1.PP,  dve miestnosti - 1.) miestnosť - domáca vodáreň a studňa, 2.) miestnosť – pivničné skladové priestory  I.NP / prízemie/ - vstup - chodba, predsieň, vstupná hala, 2 x izba, kúpeľňa, WC,  kuchyňa, garáž  I. Podkrovie - úzka chodba s dreveným schodiskom, 2 x izba. Objekt bol postavený v roku 1956. Prístavba jednej miestnosti a dlhej chodby a prestavba podkrovia bola prevedená v roku 1972. Na rodinnom dome bola prevádzaná čiastočná modernizácia s výmenou jednotlivých prvkov krátkodobej životnosti. Výmena okien v prednej časti domu za 2 ks plastové v roku 2016 a 2017,  za 3 ks hliníkové v kuchyni, na chodbe a vstupnej hale v roku 2013. Vchodové dvere boli vymenené v roku 2015 za bezpečnostné. Garážové vráta boli osadené nové v roku 2013 - plechové. V roku 2010 bola vymenená kuchynská linka. V roku 2012boli vymenené vnútorné rozvody vody a kanalizácie za plastové, prevedená rekonštrukcia WC a položenie dlažby na vstupnej chodbe. V roku 2015 bola položená dlažba v predsieni. V roku 2016 boli urobené nové omietky vo všetkých miestnostiach. V roku 2017 bola osadená plastová jednoduchá vaňa v kúpeľni,prevedený nový obklad časti kúpeľne a vane.
Technický stav rodinného domu odpovedá veku stavby a nedostatočnej údržbe. Potrebná renovácia a modernizácia objektu s prevedením opráv: V prednej izbe - v prístavbe sú vlhké steny-  spôsobené vzlínajúcou vlhkosťou, zapríčinenou chýbajúcou hydroizoláciou a umiestnením studne v 1.PP pod prednou izbou. Neukončené strešné zvody zapríčinili navlhnutie vonkajšieho muriva a opadanie vonkajšej omietky v rohovej časti prístavby rodinného domu. Vonkajšie fasádne omietky sú na viacerých miestach popraskané, opadané a navlhnuté. Potrebná oprava fasády, klampiarskych konštrukcií a hydroizolácie. V zadnej časti garáže chýba omietka. Zistené poruchy sú zohľadnené pri tvorbe rozpočtového ukazovateľa v stĺpci dokončenosť. Celkový stav prvkov dlhodobej životnosti stavby je zohľadnený pri výpočte opotrebenia a stanovení celkovej životnosti objektu.Predpokladanú životnosť znalec určuje kubickou metódou. Základnú životnosť stanovil na 100 rokov.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Por.č.:
1 Zmluva o zriadení záložného práva ZZ1 k ÚZ č. 040/5001/06HU zo dňa 24.11.2006 k nehnuteľnostiam : rodinný dom s.č. 443 na parc.č. 715 a pozemky, parc.č. 714 - záhrady o výmere 227 m2, parc.č. 715 - zast.plochy o výmere 358 m2, parc.č. 716 - záhrady o výmere 1238 m2, v prospech OTP Banky Slovensko, a.s., Bratislava, Štúrova 5, ( IČO 31 318 916 ), V 822/2006 - 180/06
2. Exekučný príkaz Ex Or2058/10 zo dňa 28.4.2011 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľností : pozemky, parcela registra C č. 714, záhrady o výmere 227 m2, parcela registra C č. 715, zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2, parcela registra C č. 716, záhrady o výmere 1238 m2, stavba s.č. 443 na parcele registra C č. 715, súdny exekútor JUDr. Peter Molnár, Z 472/2011 - 109/11
3. Exekučný príkaz EX 12293/11 z 25. 7. 2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parcely registra C KN č. 714, záhrady o výmere 227 m2, č. 715, zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2, č. 716, záhrady o výmere 1238 m2, stavba s. č. 443 na parcele č. 715, súdny exekútor JUDr. Pavel Halás, Popradská 70, 822 01 Bratislava 214, Z 735/2013 - 188/13
4. Exekučný príkaz č. Ex 4795/2013-12 zo dňa 27.1.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parcely registra C KN č. 715, zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2, č. 714, záhrady o výmere 227 m2, č. 716, záhrady o výmere 1238 m2, stavba s. č. 443 na parcele registra C KN č. 715, súdny exekútor Ing. JUDr. Bohumil Husťák, Žriedlová 3, 040 01 Košice, Z 104/2014 - 33/14
5.Exekučný príkaz č. EX 639/11 zo dňa 7.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parcely registra C KN č. 715, zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2, č. 714, záhrady o výmere 227 m2, č. 716, záhrady o výmere 1238 m2, stavba s. č. 443 na parcele registra C KN č. 715, súdny exekútor JUDr. Rudolf Dulina, Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce, Z 389/2014 - 80/14 Exekučný príkaz
6. EX 4556/2013 zo 16.5.2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľností : pozemky, parcely registra CKN č. 714, záhrady o výmere 227 m2, č. 715, zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2, č. 716, záhrady o výmere 1238 m2, stavba s.č. 443 na parcele registra CKN č. 715, súdny exekútor JUDr. Kamil Líška, Ulica 29. augusta 2, 811 07 Bratislava, Z 609/2014 - 120/14
7. Exekučný príkaz EX 47864/14 zo dňa 17.8.2015 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľností : pozemky, parcely registra CKN č. 714, záhrady o výmere 227 m2, č. 715, zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2, č. 716, záhrady o výmere 1238 m2, stavba s.č. 443 na parcele registra CKN č. 715, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, Z 1060/2015 - 372/15
8. Exekučný príkaz EX 29575/13 zo dňa 17.8.2015 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľností : pozemky, parcely registra CKN č. 714, záhrady o výmere 227 m2, č. 715, zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2, č. 716, záhrady o výmere 1238 m2, stavba s.č. 443 na parcele registra CKN č. 715, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, Z 1061/2015 - 373/15
9. Exekučný príkaz EX 3457/2015-12 zo dňa 12.2.2016 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parcely registra CKN č. 714, záhrady o výmere 227 m2, č. 715, zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2, č. 716, záhrady o výmere 1238 m2, stavba so súpisným číslom 443 na pozemku registra CKN s parcelným číslom 715, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, Z 211/2016 - 55/16
10.Exekučný príkaz EX 19042/2016 z 10. 3. 2017 zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam: pozemky registra CKN parcelné číslo 714, záhrady o výmere 227 m2, parcelné číslo 715, zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2, parcelné číslo 716, záhrady o výmere 1238 m2, stavba so súpisným číslom 443 na pozemku registra CKN s parcelným číslom 715, súdny exekútor Mgr. Jozef Deák, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Z-343/2017 - 100/17
11. Exekučný príkaz EX 1081/2017-15 z 12. 6. 2017 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky registra CKN parcelné číslo 714, záhrada o výmere 227 m2, parcelné číslo 715, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 358 m2, parcelné číslo 716, záhrada o výmere 1238 m2, stavba so súpisným číslom 443 na pozemku registra CKN s parcelným číslom 715, súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter, Longobardská 1301/27, 851 10 Bratislava, Z-693/2017 - 255/17
12.Exekučný príkaz EX 2458/2017-4 zo 6. 12. 2017 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky registra CKN parcelné číslo 714, záhrada o výmere 227 m2, parcelné číslo 715, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 358 m2, parcelné číslo 716, záhrada o výmere 1238 m2, stavba so súpisným číslom 443 na pozemku registra CKN s parcelným číslom 715, súdny exekútor JUDr. Dagmar Kováčová, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, Z-1370/2017 - 428/17
13. Exekučný príkaz EX 6645/17 zo 16. 2. 2018 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky registra CKN parcelné číslo 714, záhrada o výmere 227 m2, parcelné číslo 715, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 358 m2, parcelné číslo 716, záhrada o výmere 1238 m2, stavba so súpisným číslom 443 na pozemku registra CKN s parcelným číslom 715, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, Z-255/2018 - 76/18
Poznámky na LV:
- Upovedomenie o spôsobe a začatí exekúcie č. Ex 4795/2013-11 zo dňa 27.1.2014 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parcely registra C KN č. 715, zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2, č. 714, záhrady o výmere 227 m2, č. 716, záhrady o výmere 1238 m2, stavba s. č. 443 na parcele registra C KN č. 715, súdny exekútor Ing. JUDr. Bohumil Husťák, Žriedlová 3, 040 01 Košice, P 26/2014 - 32/14
- Upovedomenie o začatí exekúcie č. EX 639/11 zo dňa 7.4.2014 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parcely registra C KN č. 715, zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2, č. 714, záhrady o výmere 227 m2, č. 716, záhrady o výmere 1238 m2, stavba s. č. 443 na parcele registra C KN č. 715, súdny exekútor JUDr. Rudolf Dulina, Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce, P 141/2014 - 79/14
- Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie Ex 1257/11 zo dňa 1. 12. 2015 zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam: parcely registra CKN č. 714, záhrady o výmere 227 m2, č. 715, zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2, č. 716, záhrady o výmere 1238 m2, stavba s.č. 443 na parcele registra CKN č. 715, súdny exekútor JUDr. Ľudovít Gajdoš, ul. 26. novembra 1, 066 01 Humenné, P 418/2015 - 558/15
- Upovedomenie o začatí exekúcie EX 3457/2015-10 zo dňa 18. 1. 2016 predajom nehnuteľností: parcely registra CKN č. 714, záhrady o výmere 227 m2, č. 715, zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2, č. 716, záhrady o výmere 1238 m2, stavba so súpisným číslom 443 na pozemku registra CKN s parcelným číslom 715, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, P 30/2016 - 29/16
- Oznámenie OTP Banka Slovensko, a.s., IČO 31318916, Štúrova 5, 813 54 Bratislava zo dňa 8.11.2016 o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti: parcely registra CKN parcelné číslo 714, záhrady o výmere 227 m2, parcelné číslo 715, zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2, parcelné číslo 716, záhrady o výmere 1238 m2, stavba so súpisným číslom 443 na pozemku registra CKN s parcelným číslom 715, P 346/2016 - 400/16
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 06/2018 vypracovanom znalcom: Ing. Evou Hakajovou
zo dňa: 15.2.2018 na sumu 22 500,00 € ( Dvadsaťdvatisícpäťsto eur)
K. Najnižšie podanie 16 875,00 € ( Šestnásť tisíc osemstosedemdesiat päť EUR)
L. Minimálne prihodenie 300 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 4 000 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, alebo poštovou poukážkou. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj v hotovosti v mieste konania dražby do začatia dražby. Prípustné je aj zloženie dražobnej zábezpeky vo forme bankovej záruky. Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. Ako variabilný symbol uvedie 0212017
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), príjmový pokladničný blok dražobnej spoločnosti Dom Dražieb s.r.o. Následne sa zapíše do listiny „Zápis do dražby” a bude mu pridelené dražobné číslo.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota začína 17.07.2018 a končí otvorením dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to do troch pracovných dní odo dňa konania dražby. Účastníkom dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti v mieste dražby a ktorí sa nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením nasledovne:
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 €, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 €, tak najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka vedeného v OTP Banka Slovensko a.s.: IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. Ako variabilný symbol uvedie 0212017. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 01.08.2018 o 12,00 hod 02.08.2018 o 12,00 hod
Miesto obhliadky Pred predmetom dražby: Kluknava 443, SR
Organizačné opatrenia V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie našej spoločnosti na tel. čísle 0905 343 254, najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti /napr. občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra).
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet v nájme, neumožní riadnu obhliadku predmetu dražby, bude obhliadka uskutočnená v rámci možností.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3 €.
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi :
doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle bodu 8.4 tohto oznámenia,
čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (formulár je k dispozícii aj u dražobníka),
doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
ak ide právnickú osobu, aktuálny úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra)
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa úhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil (úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou poskytujúcou bankovú záruku).
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore záznamom.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z. povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomností dražobníka, na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré vznikli z dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo dražobníka. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Pavol
c) priezvisko Dorič
d) sídlo Hlavná 40 Vítezov dvor, 040 01 Košice