Dražba nehnuteľností v obci Kočovce v katastrálnom území Beckovská Vieska

Katastrálne územie:
Beckovská Vieska
Obec:
Kočovce

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 123.000,- EUR 29.05.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 006/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Nová Baňa
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 85101
e) Štát SR
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik Primator na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
D. Dátum konania dražby 29. 05. 2018
E. Čas konania dražby 13:45 hod. – 14:02 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Kočovce, katastrálne územie: Beckovská Vieska, zapísané v evidencii Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1316, a to konkrétne:

 • rodinný dom so súpisným číslom 110 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 51/10 o výmere 153 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 51/11 o výmere 112 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 51/4 o výmere 595 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 51/10 o výmere 153 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 51/11 o výmere 112 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 51/12 o výmere 35 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
H. Opis predmetu dražby

Ide o samostatne stojaci rodinný dom s dvoma nadzemnými podlažiami bez podpivničenia. Vstup je riešený od ulice k domu z juhozápadnej strany cez zimnú záhradu. Na západnej strane je druhý vstup do domu zo záhrady. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2008.

 

Dispozičné riešenie:

V 1.NP sa nachádza zimná záhrada, kuchyňa s jedálňou, špajza, chodba, obývacia miestnosť, kúpeľňa s práčovňou a WC, samostatné WC, menšia chodba pred vstupom do záhrady, schodisko.

Zastavaná plocha 1. NP je 121 m2.

 

V 2. NP sa nachádza chodba, dve izby, šatník, kúpeľňa s WC a balkón.

Zastavaná plocha 2. NP je 105 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy - 1. NP sú betónové. Stavba je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou.

Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP a 2. NP tvorí sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo). Deliace konštrukcie - 1. NP a 2. NP – sú tehlové (priečkovky).

Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP – sú s rovným podhľadom betónové prefabrikované. 2. NP je s rovným podhľadom drevené trámové (s podbitím z tatranského profilu).

Schodisko - 1. NP tvorí tvrdé drevo; 2. NP – schody na povalu sú zhrňovacie.

Strecha - krovy - 1. NP sú hambálkové s malými valbami; krytiny strechy na krove na 1. NP sú pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP sú z plastov žľaby a zvody.

Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP a 2. NP – štrukturovaná omietka Baumit; obklady fasád - 1. NP tvorí obkladové murivo z prírodného kameňa.

Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP a 2. NP sú sádrové; vnútorné obklady - 1. NP a 2. NP sú               v prevažnej časti kúpeľne minimálne nad 1,35 m výšky; v 1. NP vo WC minimálne do výšky 1 m; v 1. NP v kuchyni minimálne pri sporáku a dreze; a na 2. NP okolo vane.

Výplne otvorov - dvere - 1. NP a 2. NP - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - 1. NP - dvojité alebo zdvojené                     z tvrdého dreva s trojvrstvovým zasklením; na 2. NP sú zdvojené drevené s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie sú na 1. NP a 2. NP – kovové.

Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP tvoria kamenné dlažby; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP sú keramické dlažby.

Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP - umývačka riadu (zabudovaná); 1. NP - chladnička a mraznička (zabudovaná); 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo plastové s ovládaním uzáveru sifónu a odkvapkávačom na zeleninu, zabudovaný odpadkový kôš, podložka pre krájanie; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva.

Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - umývadlo; 1. NP, 2. NP - samostatná sprcha; 2. NP - vaňa plastová jednoduchá; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové batérie so sprchou; 1. NP - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové batérie; záchod - 1. NP, 2. NP – splachovací so zabudovanou nádržkou v stene.

Ostatné vybavenie - kozub - 1. NP - s vyhrievacou vložkou.

Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - 1. NP je kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers).

Vnútorné rozvody vody na 1. NP, 2. NP sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač plynový.

Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP je cez plastové potrubie.

Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (je bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením,

Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod zemného plynu,

Konštrukcie naviac - 2. NP - 2 Klimatizačné jednotky.

 

Hospodárska budova bez súp. č. na parc. reg „C“ č. 51/11

Hospodárska budova je situovaná východne od rodinného domu. Hospodárska budova je samostatne stojaca stavba pozostávajúca z prízemia a podkrovia so sedlovou strechou. Stavba bola realizovaná súčasne s rodinným domom v roku 2008 a je v dobrom technickom stave. Predpokladaná životnosť je stanovená odborným odhadom na 80 rokov.

 

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:

Základy - 1. NP sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP je murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú trámčekové s podhľadom. Schodisko - 1. NP - terazzo, keramická dlažba. Strecha - krovy - 1. NP sú hambálkové; krytina strechy na krove - 1. NP sú pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie - 1. NP sú z plastov (min. žľaby, zvody).

Úpravy vonkajších povrchov - 1. NP - vápenná hladká omietka, škárované murivo.

Úpravy vnútorných povrchov - 1. NP - vápenná, štuková omietka; podkrovie – nátery.

Výplne otvorov - dvere - 1. NP - plné alebo zasklené dyhované, z tvrdého dreva; okná - 1. NP sú plastové s izolačným dvojsklom; v podkroví sú zdvojené a ostatné sú s dvojvrstvovým zasklením.

Podlahy - 1. NP tvorí keramická dlažba, umelý kameň; Podkrovie tvoria - dlaždice, palubovky, dosky a cementový poter.

Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - 1. NP - len svetelná - poistkové automaty; podkrovie - svetelná a motorická – poistky.

 

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave, predmetom opakovanej dražby však nie je altánok bez súp. čísla postavený na par. reg. „C“ č. 51/12. Altánok bol daný do užívania v roku 2008, jeho zastavaná plocha je 35,93 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave, predmetom opakovanej dražby však nie je altánok bez súp. čísla postavený na par. reg. „C“ č. 51/12. Altánok bol daný do užívania v roku 2008, jeho zastavaná plocha je 35,93 m2.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva Oznámenie o začatí konania č. 9311401/1/576258/2012, Daňový úrad Trenčín, pobočka Nové Mesto nad Váhom;
b) Na predmete dražby je zriadené záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930;
c) Zriadenie záložného práva na parcely C-KN p. č. 51/4, 51/10, 51/11, 51/12, rodinný dom s. č. 110 na p. č. 51/10, hospodársku budovu na p. č. 51/11 a altánok na p. č. 51/12 pre Daňový úrad Trenčín, pobočka Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom - rozhodnutie č. 9300502/5/1390433/2013/Šla, právoplatné 14.5.2013;
d) Zriadenie záložného práva na parcely C-KN p. č. 51/4, 51/10, 51/11, 51/12, rodinný dom s. č. 110 na p. č. 51/10, hospodársku budovu na p. č. 51/11 a altánok na p. č. 51/12 pre Daňový úrad Trenčín, pobočka Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom - rozhodnutie č. 9300502/5/175449/2014/Šla, právoplatné 26.2.2014;
e) Exekučný príkaz EX 383/2013 na zriadenie exekučného záložného práva na parcele C-KN p. č. 51/4, 51/10, 51/11, 51/12, rodinný dom s. č. 110 na p. č. 51/10, hospodársku budovu na p. č. 51/11 a altánok na p. č. 51/12 (Exekútorský úrad so sídlom Nám. Sv. Michala 5/A, Hlohovec - JUDr. Lukáš Liščák);
f) Zriadenie záložného práva na pozemky reg. 'C' p.č.51/4, 51/10, 51/11, 51/12, dom s.č.110 na pozemku reg. 'C' p.č.51/10, hospodárska budova na pozemku reg. 'C' p.č.51/11, altánok na pozemku reg. 'C' p.č.51/12 - Daňový úrad Trenčín, č.102293870/2017 - Z-3792/2017 - zm.č.165/17.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 91.400,- EUR (slovom: deväťdesiatjedentisícštyristo EURO)
K. Najnižšie podanie 123.000,- EUR (slovom: stodvadsaťtritisíc EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.3.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 5/2018 zo dňa 28.01.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Marekom Taškom:
164.000,- EUR (slovom: stošesťdesiatštyritisíc EURO)