Dražba nehnuteľností v obci Kolárovo v katastrálnom území Kolárovo

Katastrálne územie:
Kolárovo
Obec:
Kolárovo

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 13.900,- € 19.07.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 012/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Penzión ARTin, Salónik, prízemie, Svätourbanská 37, Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
D. Dátum konania dražby 19. 07. 2018
E. Čas konania dražby o 14,00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 418/3                    Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 130 m2

parc. č. 418/4                    Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 83 m2

parc. č. 418/5                    Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 14 m2

parc. č. 419/2                    Záhrady                                               o výmere 274 m2

Stavby

súp. č. 300                          rodinný dom                                     na parc. č. 418/4

súp. č. 300                          rodinný dom                                     na parc. č. 418/5

spoluvlastnícky podiel: ½, ½                                        

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, LV č. 1662, okres: Komárno, obec: KOLÁROVO, katastrálne územie: Kolárovo.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctve: plot od ulice a záhrady, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka NN.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 300

Rodinný dom sa nachádza v meste Kolárovo na ulici Jókaiho 1, je dostupný po spevnenej miestnej komunikácii. V blízkosti sa nachádza hrádza Malého Dunaja. Dom je odpojený od všetkých inžinierskych sietí. V mieste je možné sa napojiť na verejný vodovod, plynovod a elektrickú energiu, kanalizácia nie je na ulici dostupná. Dom je neobývaný, staticky narušený, v obvodových stenách a priečkach sú veľké trhliny. RD je murovaný s dvomi obytnými miestnosťami, kuchyňou a kúpeľňou. Kuchyňa a kúpeľňa je zdevastovaná, nepoužiteľná. Podlahy sú drevená palubovka. Strecha je sedlová s krytinou z pálených škridiel. Celý pozemok je zarastený náletovými drevinami, čo ukazuje, že pozemok a RD je dlhodobo neudržiavaný.

Popis pozemkov

Pozemok rovinatý, zarastený drevinami, v blízkosti je hrádza Malého Dunaja.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Vklad záložného práva V-1681/12 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zml. č.: 5026902777 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc.reg.CKN č. 418/3, 418/4, 418/5, 419/2, na stavbu so súp.č. 300 na parc. č. 418/4, na stavbu so súp.č. 300 na parc. č. 418/5. - 581/12
2, Exekučný príkaz EX 1728/2013 zo dňa 7.3.2014, Z-1322/14 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Ing. Jozef Sádovský, Čifáre 170/3,Čifáre nar. 11.8.1959 zast. JUDr. Lukáčová & partners, Mostná 72, Nitra na parc.reg.C-KN č. 418/3, 418/4, 418/5, 419/2, a na stavbu: rodinný dom so súp.č. 300 na parc. č. 418/4, na stavbu: rodinný dom so súp.č. 300 na parc. č. 418/5 na podiel 1/2 vlastníka Gellérthegyiová Beatric r. Gellérthegyiová, nar. 19.05.1976.(Exekútorský úrad Nitra, JUDr. Miroslav Šupa súdny exekútor)
3, Exekučný príkaz EX 1082/2017 zo dňa 12.9.2017, Z-5141/17 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného IIntrum Justitia Slovakia, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35831154 na parcely registra 'C' parc.č.418/3, 418/4, 418/5, 419/2 a na stavbu rodinný dom so s. č. 300 na parc.č.418/4, 418/5 v podiele 1/2 vlastníka: Beatric Gellérthegyiová r.Gellérthegyiová, nar.19.5.1976. (Exekútorský úrad Trnava- súdny exekútor Mgr. Dušan Čerešňa)
POZNÁMKY:
1, Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva č.V-1681/12 zo dňa 28.8.2015, P-889/15 v prospech: Slovenská sporiteľňa,a.s.Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 formou predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe na parcely registra 'C' parc.č.418/3, 418/4, 418/5, 419/2 a na stavbu rodinný dom so s.č.300 na parc.č.418/4, 418/5 v podiele 1/2 býv. vlastníka Irena Simighová r.Kamocsaiová, nar.03.12.1931, t.č. Gellérthegyiová Beatric, rod. Gellérthegyiová, nar. 19. 05. 1976. - 966/15
2, Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva č.V-1681/12 zo dňa 28.8.2015, P-889/15 v prospech: Slovenská sporiteľňa,a.s.Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 formou predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe na parcely registra 'C' parc.č.418/3, 418/4, 418/5, 419/2 a na stavbu rodinný dom so s.č.300 na parc.č.418/4, 418/5 v podiele 1/2 vlastníka: Beatric Gellérthegyiová r.Gellérthegyiová, nar.19.5.1976
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 14/2018 zo dňa 16.02.2018, vypracovaným znalcom Ing. Ľuborom Vargom znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 712 na hodnotu 13.897,19 €.
K. Najnižšie podanie 13.900,- €
L. Minimálne prihodenie 200,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 2.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1,Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0122018. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0122018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 03.07.2018 o 10,00 hod. 2, 18.07.2018 o 10,00 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred rodinným domom so súp. č. 300, na ulici Jókaiho č. 1 v Kolárove, okres Komárno.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé a zároveň pohľadávka navrhovateľa dražby vznikla ako prvá sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov, to isté platí aj v prípade, ak pohľadávka navrhovateľa vznikla ako prvá, bez ohľadu dátumu jej registrácie.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Andrea
c) priezvisko Rozvadská
d) sídlo Staré grunty 24, 841 04 Bratislava