Dražba nehnuteľností v obci Kolárovo v katastrálnom území Kolárovo

Katastrálne územie:
Kolárovo
Obec:
Kolárovo

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 119000€ 20.07.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 020/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 08
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 45730008
C. Miesto konania dražby Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4
D. Dátum konania dražby 20. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Okresný úrad Katastrálny odbor

Obec

Katastrálne

územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Komárno

Kolárovo

Kolárovo

4474

 

210/5

„C“

545

Zastavané plochy a nádvoria

Komárno

Kolárovo

Kolárovo

4474

 

210/6

„C“

124

Zastavané plochy a nádvoria

Komárno

Kolárovo

Kolárovo

4474

3026

210/6

-

 

Rodinný  dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 3026, Ľ. Podjavorinskej, na parc. KN č. 210/6, k.ú. Kolárovo

POPIS STAVBY

Objekt je postavený v obci Kolárovo na parc. KN č. 210/6 pod s.č. 3026, ulica Ľ.Podjavorinskej. Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom, podpivničený, s účelne využiteľným podkrovím so sedlovou strechou. Stavba bola postavená na rovinatom teréne v zastavanom území obce Kolárovo. Stavba určená na celoročné bývanie.

Samostatne stojaci rodinný dom je postavený v rodinnej zástavbe. Užívanie stavby bolo začaté v roku 2004. Stavebno - technický stav rodinného domu, bol postavený v roku 2004 a počas jeho životnosti bola realizovaná údržba a modernizácia kuchyne - kúpeľne.

Dispozičné riešenie:

I.PP. - suterén:

Prvé podzemné podlažie pozostáva zo skladových miestností, práčovne, chodby so schodiskom a garáže pre jedno motorové vozidlo.

I.NP. - prízemie:

Prvé nadzemné podlažie pozostáva z dvoch obytných miestností, chodby so schodiskom, kuchyne, kúpeľne, terasy a loggie.

II.NP. - podkrovie:

Podkrovie je prístupné z prízemia cez schodisko, pozostáva z dvoch obytných miestností, skladu, kúpeľne s WC a loggia.
I.PP. - suterén:

Osadenie do terénu je v priemernej hĺbke 0,400 m so zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo podlažia je tehlové, o hrúbke 400 až 500 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 150 až 250 mm. Podlahy miestností sú prevážne s povrchom z liateho epoxidu. Stropná konštrukcia je železobetónová s rovným omietnutým podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - na báze umelých vlákien. Okná sú plastové. Schody - nášľapná vrstva z keramickej dlažby. Dvere sú hladké plné resp. zasklené. Garážové vráta plastové rolovacie. Vykurovanie ústredné - plynovým kotlom Protherm, zásobník TÚV, vykurovacie panely. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Kanalizácia odvedená do žumpy.

Vybavenie podlažia:

1* plynový kotol, 1* zásobník TÚV, 1* Garážová brána.

I.NP. - prízemie:

Prízemie je tvorené vstupom z dvoch obytných miestností, chodby so schodiskom, kuchyne, kúpeľne, terasy a loggie.

Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je tehlové, o hrúbke 370 až 400 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 150 až 250 mm. Podlahy podlažia sú tvorené z
 

keramickej dlažby. Stropná konštrukcia je železobetónová s rovným omietnutým podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený sedlovou strechou a ťažkou krytinou na krove (Bramac). Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - na báze umelých vlákien. Okná sú plastové. Schody - nášľapná vrstva z keramickej dlažby. Dvere sú hladké plné resp. zasklené. Vykurovanie teplovodné podlahové. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Kanalizácia odvedená do žumpy.

Vybavenie podlažia:

1*sklokeramická platňa s elektrickou rúrou, 1* digestor, 1*drez nerezový, 1*umývačka riadu,1*vaňa rohová, 1*umývadlo, 1*WC, 1* sprcha, terasa, loggia.

2.NP. - podkrovie:

Podkrovie je tvorené schodiskom - pozostáva z dvoch obytných miestností, skladu, kúpeľne s WC a loggia.

Obvodové murivo podkrovia je z tehloblokov hr. 370 mm. Vnútorné priečky tehlové hr. 125 až 250 mm, omietky stien vápennocementové hladké i stierkove. Stropná konštrukcia nad poschodím drevená s rovným podhľadom, izolovaná tepelnou izoláciou Nobasil. Strecha sedlová. Krytina strechy ťažká škridla Bramac. Dvere plné i presklené hladké; okná plastové. Vykurovanie teplovodné podlahové. Elektroinštalácia len svetelná, pre svetelný a zásuvkový rozvod.

Vybavenie podlažia:

jedna kúpeľňa, 1* rohová vaňa, 1*umývadlo, 1* sprchovací kút, 1*WC zo zabudovanou nádržkou, loggia.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavebno - technický stav rodinného domu zodpovedá veku, životnosť stavby stanovujem na 100

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 4474:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo V-1852/07 v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o., Špitálska 61, 8/11 08 Bratislava, IČO: 45 730 008 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, zml.č. ZZ1 k ÚZ č.007/4001/07SU na parc.č.210/5,210/6 a na rodinný dom so sč 3026 na parc.č.210/6 - pol.503/07, zml. o postúpení pohľadávky, Z-6040/2012 zo dňa 14.10.2011. Exekučný príkaz EX 14236/07 zo dňa 21.10.2008, P1-1416/2008 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v prospech oprávnenému KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 00585441, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, v zast. JUDr. Soňa Pohovejová - advokátka na rodinný dom súp.č. 3026 na parc.č. 210/6, na parc.č. 210/5, 210/6, (Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Pavel Halás súdny exekútor). Exekučný príkaz EX 1245/1997, P1-1523/08 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného EUROINVESTOR s.r.o., Hronského 1811, 093 01 Vranov nad Topľou, na pozemky parc. č. 210/5, 210/6 a na rodinný dom so súp. č. 3026 na parc. č. 210/6. (Exekútorský úrad Vranov nad Topľou - súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský) Exekučný príkaz EX 1729/09 zo dňa 12.04.2010, P1-1013/10 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného TARGET KOMÁRNO, spol. s.r.o., Mederčská 34, 945 01 Komárno, IČO:34122214 na pozemky parc. č. 210/5, 210/6 a na rodinný dom so súp. č. 3026 na parc. č. 210/6. (Exekútorský úrad Levice - súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová).
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku 122/2018
Meno a priezvisko znalcaIng. František Orság
Dátum vyhotovenia 29.05.2018
Všeobecná cena odhadu 119 000 €
K. Najnižšie podanie 119000€
L. Minimálne prihodenie 1000€
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10000€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby u Dražobníka
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Účet pre prevod alebo vklad:SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol pri prevode alebo vklade na účet: 0202018
Adresa pre platbu v hotovosti: Špitálska 61, 811 08 Bratislava.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 03.07.2018 o 10:00 2. termín 10.7.2018 o 10:00
Miesto obhliadky v mieste predmetu dražby
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
Kontaktná osoba:Mgr. Marian Strelecký, MBA
Čas dohodnutia obhliadky:Pondelok - Piatok, 8:00 – 16:00
Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky:+421 948 481 515
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a
záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše
dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 81109 Bratislava