Dražba nehnuteľností v obci Kolárovo v katastrálnom území Kolárovo

Katastrálne územie:
Kolárovo
Obec:
Kolárovo

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 19.07.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 012/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Penzión ARTin, Salónik, prízemie Svätourbanská 37, Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
D. Dátum konania dražby 19. 07. 2018
E. Čas konania dražby o 14,00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 418/3                    Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 130 m2

parc. č. 418/4                    Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 83 m2

parc. č. 418/5                    Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 14 m2

parc. č. 419/2                    Záhrady                                               o výmere 274 m2

Stavby

súp. č. 300                          rodinný dom                                     na parc. č. 418/4

súp. č. 300                          rodinný dom                                     na parc. č. 418/5

spoluvlastnícky podiel: ½, ½                                            

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, LV č. 1662, okres: Komárno, obec: KOLÁROVO, katastrálne územie: Kolárovo.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctve: plot od ulice a záhrady, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka NN.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 300

Rodinný dom sa nachádza v meste Kolárovo na ulici Jókaiho 1, je dostupný po spevnenej miestnej komunikácii. V blízkosti sa nachádza hrádza Malého Dunaja. Dom je odpojený od všetkých inžinierskych sietí. V mieste je možné sa napojiť na verejný vodovod, plynovod a elektrickú energiu, kanalizácia nie je na ulici dostupná. Dom je neobývaný, staticky narušený, v obvodových stenách a priečkach sú veľké trhliny. RD je murovaný s dvomi obytnými miestnosťami, kuchyňou a kúpeľňou. Kuchyňa a kúpeľňa je zdevastovaná, nepoužiteľná. Podlahy sú drevená palubovka. Strecha je sedlová s krytinou z pálených škridiel. Celý pozemok je zarastený náletovými drevinami, čo ukazuje, že pozemok a RD je dlhodobo neudržiavaný.

Popis pozemkov

Pozemok rovinatý, zarastený drevinami, v blízkosti je hrádza Malého Dunaja.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Vklad záložného práva V-1681/12 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zml. č.: 5026902777 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc.reg.CKN č. 418/3, 418/4, 418/5, 419/2, na stavbu so súp.č. 300 na parc. č. 418/4, na stavbu so súp.č. 300 na parc. č. 418/5. - 581/12
2, Exekučný príkaz EX 1728/2013 zo dňa 7.3.2014, Z-1322/14 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Ing. Jozef Sádovský, Čifáre 170/3,Čifáre nar. 11.8.1959 zast. JUDr. Lukáčová & partners, Mostná 72, Nitra na parc.reg.C-KN č. 418/3, 418/4, 418/5, 419/2, a na stavbu: rodinný dom so súp.č. 300 na parc. č. 418/4, na stavbu: rodinný dom so súp.č. 300 na parc. č. 418/5 na podiel 1/2 vlastníka Gellérthegyiová Beatric r. Gellérthegyiová, nar. 19.05.1976.(Exekútorský úrad Nitra, JUDr. Miroslav Šupa súdny exekútor)
3, Exekučný príkaz EX 1082/2017 zo dňa 12.9.2017, Z-5141/17 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného IIntrum Justitia Slovakia, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35831154 na parcely registra 'C' parc.č.418/3, 418/4, 418/5, 419/2 a na stavbu rodinný dom so s. č. 300 na parc.č.418/4, 418/5 v podiele 1/2 vlastníka: Beatric Gellérthegyiová r.Gellérthegyiová, nar.19.5.1976. (Exekútorský úrad Trnava- súdny exekútor Mgr. Dušan Čerešňa)
POZNÁMKY:
1, Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva č.V-1681/12 zo dňa 28.8.2015, P-889/15 v prospech: Slovenská sporiteľňa,a.s.Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 formou predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe na parcely registra 'C' parc.č.418/3, 418/4, 418/5, 419/2 a na stavbu rodinný dom so s.č.300 na parc.č.418/4, 418/5 v podiele 1/2 býv. vlastníka Irena Simighová r.Kamocsaiová, nar.03.12.1931, t.č. Gellérthegyiová Beatric, rod. Gellérthegyiová, nar. 19. 05. 1976. - 966/15
2, Poznamenáva sa Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. 012/2018 - prvá dražba zo dňa 30.05.2018 , P- 429/18 dražobníkom DRAŽOBNÍK, s.r.o. Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 764 281, na parcely registra 'C' parc.č.418/3, 418/4, 418/5, 419/2 a na stavbu rodinný dom so s.č.300 na parc.č.418/4, 418/5 v podiele 1/2 býv. vlastníka Gellérthegyiová Beatric, rod. Gellérthegyiová, nar. 19. 05. 1976.
3, Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva č.V-1681/12 zo dňa 28.8.2015, P-889/15 v prospech: Slovenská sporiteľňa,a.s.Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 formou predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe na parcely registra 'C' parc.č.418/3, 418/4, 418/5, 419/2 a na stavbu rodinný dom so s.č.300 na parc.č.418/4, 418/5 v podiele 1/2 vlastníka: Beatric Gellérthegyiová r.Gellérthegyiová, nar.19.5.1976.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 15.400,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 15.400,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 13.897,19 €