Dražba nehnuteľností v obci Kolárovo v katastrálnom území Kolárovo

Katastrálne územie:
Kolárovo
Obec:
Kolárovo

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 20.07.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 020/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Špitálska 61, 811 08 Bratislava– zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. – 3.poschodie, miestnosť č. 4.
D. Dátum konania dražby 20. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Okresný úrad Katastrálny odbor

Obec

Katastrálne

územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Komárno

Kolárovo

Kolárovo

4474

 

210/5

„C“

545

Zastavané plochy a nádvoria

Komárno

Kolárovo

Kolárovo

4474

 

210/6

„C“

124

Zastavané plochy a nádvoria

Komárno

Kolárovo

Kolárovo

4474

3026

210/6

-

 

Rodinný  dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 3026, Ľ. Podjavorinskej, na parc. KN č. 210/6, k.ú. Kolárovo

POPIS STAVBY

Objekt je postavený v obci Kolárovo na parc. KN č. 210/6 pod s.č. 3026, ulica Ľ.Podjavorinskej. Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom, podpivničený, s účelne využiteľným podkrovím so sedlovou strechou. Stavba bola postavená na rovinatom teréne v zastavanom území obce Kolárovo. Stavba určená na celoročné bývanie.

Samostatne stojaci rodinný dom je postavený v rodinnej zástavbe. Užívanie stavby bolo začaté v roku 2004. Stavebno - technický stav rodinného domu, bol postavený v roku 2004 a počas jeho životnosti bola realizovaná údržba a modernizácia kuchyne - kúpeľne.

Dispozičné riešenie:

I.PP. - suterén:

Prvé podzemné podlažie pozostáva zo skladových miestností, práčovne, chodby so schodiskom a garáže pre jedno motorové vozidlo.

I.NP. - prízemie:

Prvé nadzemné podlažie pozostáva z dvoch obytných miestností, chodby so schodiskom, kuchyne, kúpeľne, terasy a loggie.

II.NP. - podkrovie:

Podkrovie je prístupné z prízemia cez schodisko, pozostáva z dvoch obytných miestností, skladu, kúpeľne s WC a loggia.
I.PP. - suterén:

Osadenie do terénu je v priemernej hĺbke 0,400 m so zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo podlažia je tehlové, o hrúbke 400 až 500 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 150 až 250 mm. Podlahy miestností sú prevážne s povrchom z liateho epoxidu. Stropná konštrukcia je železobetónová s rovným omietnutým podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - na báze umelých vlákien. Okná sú plastové. Schody - nášľapná vrstva z keramickej dlažby. Dvere sú hladké plné resp. zasklené. Garážové vráta plastové rolovacie. Vykurovanie ústredné - plynovým kotlom Protherm, zásobník TÚV, vykurovacie panely. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Kanalizácia odvedená do žumpy.

Vybavenie podlažia:

1* plynový kotol, 1* zásobník TÚV, 1* Garážová brána.

I.NP. - prízemie:

Prízemie je tvorené vstupom z dvoch obytných miestností, chodby so schodiskom, kuchyne, kúpeľne, terasy a loggie.

Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je tehlové, o hrúbke 370 až 400 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 150 až 250 mm. Podlahy podlažia sú tvorené z
 

keramickej dlažby. Stropná konštrukcia je železobetónová s rovným omietnutým podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený sedlovou strechou a ťažkou krytinou na krove (Bramac). Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - na báze umelých vlákien. Okná sú plastové. Schody - nášľapná vrstva z keramickej dlažby. Dvere sú hladké plné resp. zasklené. Vykurovanie teplovodné podlahové. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Kanalizácia odvedená do žumpy.

Vybavenie podlažia:

1*sklokeramická platňa s elektrickou rúrou, 1* digestor, 1*drez nerezový, 1*umývačka riadu,1*vaňa rohová, 1*umývadlo, 1*WC, 1* sprcha, terasa, loggia.

2.NP. - podkrovie:

Podkrovie je tvorené schodiskom - pozostáva z dvoch obytných miestností, skladu, kúpeľne s WC a loggia.

Obvodové murivo podkrovia je z tehloblokov hr. 370 mm. Vnútorné priečky tehlové hr. 125 až 250 mm, omietky stien vápennocementové hladké i stierkove. Stropná konštrukcia nad poschodím drevená s rovným podhľadom, izolovaná tepelnou izoláciou Nobasil. Strecha sedlová. Krytina strechy ťažká škridla Bramac. Dvere plné i presklené hladké; okná plastové. Vykurovanie teplovodné podlahové. Elektroinštalácia len svetelná, pre svetelný a zásuvkový rozvod.

Vybavenie podlažia:

jedna kúpeľňa, 1* rohová vaňa, 1*umývadlo, 1* sprchovací kút, 1*WC zo zabudovanou nádržkou, loggia.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavebno - technický stav rodinného domu zodpovedá veku, životnosť stavby stanovujem na 100

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 4474:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo V-1852/07 v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o., Špitálska 61, 8/11 08 Bratislava, IČO: 45 730 008 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, zml.č. ZZ1 k ÚZ č.007/4001/07SU na parc.č.210/5,210/6 a na rodinný dom so sč 3026 na parc.č.210/6 - pol.503/07, zml. o postúpení pohľadávky, Z-6040/2012 zo dňa 14.10.2011. Exekučný príkaz EX 14236/07 zo dňa 21.10.2008, P1-1416/2008 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v prospech oprávnenému KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 00585441, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, v zast. JUDr. Soňa Pohovejová - advokátka na rodinný dom súp.č. 3026 na parc.č. 210/6, na parc.č. 210/5, 210/6, (Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Pavel Halás súdny exekútor). Exekučný príkaz EX 1245/1997, P1-1523/08 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného EUROINVESTOR s.r.o., Hronského 1811, 093 01 Vranov nad Topľou, na pozemky parc. č. 210/5, 210/6 a na rodinný dom so súp. č. 3026 na parc. č. 210/6. (Exekútorský úrad Vranov nad Topľou - súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský) Exekučný príkaz EX 1729/09 zo dňa 12.04.2010, P1-1013/10 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného TARGET KOMÁRNO, spol. s.r.o., Mederčská 34, 945 01 Komárno, IČO:34122214 na pozemky parc. č. 210/5, 210/6 a na rodinný dom so súp. č. 3026 na parc. č. 210/6. (Exekútorský úrad Levice - súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová).
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo vydražené
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Marian Strelecky, MBA
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľkomoravská
b) Orientačné/súpisné číslo 52
c) Názov obce Malacky d) PSČ 90101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12.12.1976
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku 122/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. František Orság
Dátum vyhotovenia 29.05.2018
Všeobecná cena odhadu 119 000 €