Dražba nehnuteľností v obci Kolárovo v katastrálnom území Kolárovo

Katastrálne územie:
Kolárovo
Obec:
Kolárovo

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 14.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO179/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
D. Dátum konania dražby 14. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:08 hod.
F. Kolo dražby 3.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

3245

Komárno

Komárno

Kolárovo

Kolárovo

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

5314

Zastavané plochy a nádvoria

999

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

42

5314

10 - rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom v Kolárove, na ulici Veľká Gúta 42, postavený na parcele č. 5314 a pozemok, parcela registra "C" evidovaný na katastrálnej mape ako parcelné č. 5314, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 999 m2, evidované na liste vlastníctva č. 3245, k.ú. Kolárovo, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.

Rodinný dom

RD nebol na obhliadku sprístupnený a popis je prevzatý z predloženého ZP z roku 2006. Rodinný dom s.č. 42 na parc.č. 5314 sa nachádza na pozemku s parc.č. 5314 v katastrálnom území Kolárovo, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením mimo zastavaného územia mesta, v obytnej časti Veľká Gúta. RD je samostatne stojaci s 1NP. RD bol podľa potvrdenia o veku stavby užívaný od roku 1965 a prístavba od r. 1972. Celková rekonštrukcia stavby bola vykonaná v r.2003. Predpokladaný živnostnosť stavby vzhľadom na jej technický stav je 100r.

Dispozičné riešenie -  5 obytných miestností,  kuchyňa, chodba, sklad a kúpeľňa s WC.

Stavebnotechnické riešenie: Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu s vodorovnou izoláciou. H Všetky zvislé obvodové konštrukcie rodinného domu sú murované z tehál hr. 400 mm. Priečky sú murované z tehál. Strop  je drevený trámový s rovným podhľadom. Krov je drevený valbový s krytinou Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšia omietka je zdrsnená. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce laminátové, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Keramické obklady sú v kúpeľni a kuchyni. Okná sú prevažne dvojité drevené s doskovým ostením, dvere sú rámové. Vykurovanie je lokálne plynové zn.Karma 3 v počte 7ks. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo a WC. Batérie sú obyčajné. V rodinnom dome je kuchynská linka na báze dreva s oceľovým smaltovaným drezom a plynovým sporákom a digestorom. Rozvod vody je z pozinkovaného potrubia z centrálneho zdroja - plynový zásobníkový ohrievač vody umiestnený v kuchyni. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

Sklad

Budova je využívaná od r.1975 - potvrdenie o veku stavby vydané MsÚ v Kolárove dňa 2.5.2006. Predpokladaná životnosť stavby vzhľadom na jej technický stav je 60r. Na budove nebola vykonávaná pravidelná údržba. Základy sú betónové pätky bez vodorovnej izolácie, zvislé nosné konštrukcie tvoria železobetónové stĺpy, obvodový plášť je z povrchovo neupravených dosák. Sropná konštrukcia nie je vyhotovená, strecha je sedlová s krytinou z cementorých dráškoviek bez klampiarskych konštrukcií. Vráta sú drevené zvlakové, okná nie sú, podlaha je z udusanej zeminy. V budove nie sú žiadne rozvody inštalácií.

Pozemky

Ohodnocované pozemky sa nachádzajú v meste Kolárovo, v k.ú. Kolárovo, v časti Veľká Gúta. Táto obytná časť je vzdialená od centra mesta Kolárovo 2km. Mesto Kolárovo je vzdialené od Nových Zámkov 15km a Komárna 20km. Pozemky je možné napojiť na verejný rozvod vody,  elektriny a plynu, kanalizácia je do žumpy. V okolí sa nachádza prevažne zástavba staršími rodinnými domami.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva (V-2220/06) zo dňa 18.10.2017, P-1033/17 v prospech záložného veriteľa Všeobecnej úverovej banky,a.s., IČO:31320155 formou predajom na dobrovoľnej dražbe na stavbu: na pozemok parc. 'C' č. 5314 a na stavbu rodinného domu súp.č. 42 na parc.č. 5314, pol. 1818/17.
Poznamenáva sa Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO179/17 - prvá dražba zo dňa 07.02.2018, P-121/2018 dražobníkom Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava IČO: 45 684 618 na stavbu: na pozemok parc. 'C' č. 5314 a na stavbu rodinného domu súp.č. 42 na parc.č. 5314.
Poznamenáva sa začatie súdneho konania: Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia - zdržať sa výkonu záložného práva a uskutočniť dobrovoľnú dražbu, na základe Potvrdenia OS Komárno č. 13C/10/2018 zo dňa 12.3.2018, P-184/2018 na pozemok parc.reg. 'C' č. 5314 a na stavbu rodinného domu so súp.č. 42 na parc.č. 5314.
Poznamenáva sa Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO179/17 - 2.kolo dražby zo dňa 19.04.2018, P-350/18 dražobníkom Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava IČO: 45 684 618 na stavbu: na pozemok parc.reg. 'C' č. 5314 a na stavbu rodinného domu so súp.č. 42 na parc.č. 5314.
Poznamenáva sa Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO179/17 - 3. kolo dražby zo dňa 10.07.2018, P-592/18 dražobníkom Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava IČO: 45 684 618 na stavbu: na pozemok parc.reg. 'C' č. 5314 a na stavbu rodinného domu so súp.č. 42 na parc.č. 5314.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo V-2220/06 v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s., IČO:31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, reg.č.001/072973/06-001/000 na parc.č.5314 a na stavbu so sč 42 na parc.č.5314.
Záložné právo V- 3160/08 zo dňa 18.7.2008 v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s., IČO: 31 320 155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava , na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, zml.č. Z 17398-08 na pozemok parc.č.5314 a na stavbu rodinného domu súp.č. 42 na parc.č. 5314.
Záložné právo V- 1353/2009 z 26.05.2009 v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s., IČO: 31 320 155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava , na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, na pozemok parc.č.5314 a na stavbu rodinného domu súp.č. 42 na parc.č. 5314, zml.č.: Z 21419-09.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 13 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 157/2017
Meno znalca: Zavadilová Jana Ing.
Dátum vyhotovenia: 14.12.2017
Všeobecná cena odhadu: 26 000,00 EUR