Dražba nehnuteľností v obci Komárno v katastrálnom území Komárno

Katastrálne územie:
Komárno
Obec:
Komárno

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 13275 04.07.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 125a-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko DPS financial consulting, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 46713930
C. Miesto konania dražby Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne
D. Dátum konania dražby 04. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

8523

Komárno

Komárno

Komárno

Komárno

Parcely registra "C"

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5763/163039  k pozemku:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

5884

Zastavané plochy a nádvoria

510

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5763/163039 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

1370

5884

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

14

2.p.

Sústružnícka 1370, vchod 7

57,63

H. Opis predmetu dražby

Dvojizbový byt s kuchyňou,  kúpeľňou , WC, predsieňou a pivnicou v suteréne sa nachádza na 2.poschodí obytného domu súpisného čísla 1370 na ulici Sústružnícka v Komárne, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu 5763/163039. Obytný dom je murovaný, má inštalačný suterén a 4.nadzemné obytné podlažia. Strecha je valbová s krytinou z novej pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu nové, vonkajšia fasáda je s nástrekovou povrchovou úpravou na báze suchých omietkových zmesí,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami, podlahy dlaždené, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na kovových vchodových dverách, okná sú drevené zdvojené, výťah nie je osadený. 

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. Stavba je napojená na verejný vodovod, elektrickú rozvodnú sieť, plynovod, kanalizáciu, teplovod a telekomunikačnú sieť.

V obytnom dome prebieha pravidelná údržba,  je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1954, základná životnosť 100 rokov.

Predpoklad:

Byt je po rekonštrukcii. Okná sú plastové s izotermickými sklami. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo s nerezovými armatúrami, záchod je splachovací, keramický obklad stien je v kúpeľni a vo WC. V izbách sú  podlahy z veľkoplošných parkiet, v predsieni, kuchyni,v kúpeľni a WC je keramická dlažba.  Vnútorné omietky sú stierkové hladké, stropy sú s rovným podhľadom. Dvere sú prevažne drevené plné. Elektrická inštalácia svetelná - ističe.  V kuchyni je bežná kuchynská linka s  drezom s nerezovou  výtokovou armatúrou, šporák je plynový . Vykurovanie centrálne, príprava TÚV je centrálna, radiátory článkové. 

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Dvojizbový byt s kuchyňou,  kúpeľňou , WC, predsieňou a pivnicou v suteréne sa nachádza na 2.poschodí obytného domu súpisného čísla 1370 na ulici Sústružnícka v Komárne, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu 5763/163039. Obytný dom je murovaný, má inštalačný suterén a 4.nadzemné obytné podlažia. Strecha je valbová s krytinou z novej pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu nové, vonkajšia fasáda je s nástrekovou povrchovou úpravou na báze suchých omietkových zmesí,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami, podlahy dlaždené, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na kovových vchodových dverách, okná sú drevené zdvojené, výťah nie je osadený. 

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. Stavba je napojená na verejný vodovod, elektrickú rozvodnú sieť, plynovod, kanalizáciu, teplovod a telekomunikačnú sieť.

V obytnom dome prebieha pravidelná údržba,  je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1954, základná životnosť 100 rokov.

Predpoklad:

Byt je po rekonštrukcii. Okná sú plastové s izotermickými sklami. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo s nerezovými armatúrami, záchod je splachovací, keramický obklad stien je v kúpeľni a vo WC. V izbách sú  podlahy z veľkoplošných parkiet, v predsieni, kuchyni,v kúpeľni a WC je keramická dlažba.  Vnútorné omietky sú stierkové hladké, stropy sú s rovným podhľadom. Dvere sú prevažne drevené plné. Elektrická inštalácia svetelná - ističe.  V kuchyni je bežná kuchynská linka s  drezom s nerezovou  výtokovou armatúrou, šporák je plynový . Vykurovanie centrálne, príprava TÚV je centrálna, radiátory článkové. 

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo V-110/09 zo dňa 17.2.2009 v prospech DPS financial consulting, s.r.o., so sídlom:Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO:46 713 930, na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na byt č.14/2, vchod č.7 (vlastník:Bósza Zoltán a Ľubica) podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5763/163039, číslo:073252/Zal/1, v.z.444/09

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 11/2018
Meno znalca: Ing. Oto Pisoň
Dátum vyhotovenia: 23.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 17 700,00 €

K. Najnižšie podanie 13275
L. Minimálne prihodenie 400
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 14.06.2018 10:30 Obhliadka 2: 28.06.2018 10:30
Miesto obhliadky Sústružnícka 1370/7, 945 01, Komárno
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911620317.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava