Dražba nehnuteľností v obci Komárno v katastrálnom území Komárno

Katastrálne územie:
Komárno
Obec:
Komárno

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 71640 04.07.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 144a-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne
D. Dátum konania dražby 04. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

4857

Komárno

Komárno

Komárno

Komárno

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

4383

Zastavané plochy a nádvoria

241

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

2644

4383

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Budova sa nachádza medzi budovami rodinných domov so štandardným vybavením, v lokalite mimo centra a hlavných ulíc mesta, na ulici Slobody, č. domu 52.

Jedná sa o budovu murovanú postavenú v radovej zástavbe rodinných domov s dvomi nadzemnými podlažiami, úplným podpivničením, bez zabudovaného podkrovia, so sedlovou strechou. Budova je napojená na uličný rozvod vody (vodomer vo vodomernej šachte v záhradke pred budovou), verejnú kanalizáciu, uličný rozvod zemného plynu (plynomer pri plote uličnom) a rozvod elektriny (elektromer vo výklenku na fasáde budovy).

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Podlažie 1. PP dispozične pozostáva z jednej izby, práčovne - kotolne, garáže, schodiskového priestoru, chodby, komory, skladov a krytej terasy s prístupom do záhrady.

Podlažie je osadené do terénu v priemernej hĺbke do 2,0 m od úrovne upraveného terénu so zvislou izoláciou svojich obvodových konštrukcií. Základy rodinného domu tvoria betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované prevažne z tehál pálených a plynosilikátových tvárnic v hrúbke 0,30 m, deliace priečky na podlaží sú tehlové. Vnútorné omietky podlažia sú vyhotovené ako vápenno-cementové hladké. Stropnú konštrukciu podlažia tvorí železobetónový strop s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie na podlaží nie sú vyhotovené. Úprava fasády podlažia je vyhotovená na prednej uličnej časti fasády podlažia z keramického obkladu, na zadnej časti fasády podlažia ako vápenno-cementová hladká omietka miešaná so škárovaním. Schody vedúce na 1. NP budovy majú nášľapnú vrstvu nástupníc vyhotovenú z keramickej dlažby. Dvere na podlaží sú drevené hladké osadené do oceľových zárubní, okná drevené zdvojené, vráta garážové výsuvné plechové. Podlahu obytnej miestnosti podlažia tvorí cementový poter (porovnateľná položka : z PVC), ostatných miestností v prevažujúcom množstve tiež cementový poter. Prevažujúca časť podlažia vykurovaná nie je (len izba), ale v práčovni – kotolni sa nachádza kotol ústredného vykurovania na zemný plyn. Elektroinštalácia podlažia je svetelná a motorická. Po podlaží existujú rozvody studenej a teplej vody (potrubie pozinkované) a zemného plynu. Podlažie je odkanalizované PVC potrubím do verejnej kanalizácie. Zdrojom teplej vody na podlaží je plynový prietokový ohrievač vody umiestnený v práčovni - kotolni. Práčovňa je vybavená plynovým sporákom a drezovým umývadlom s nástennou batériou. Vnútorné vybavenie podlažia tvoria dve vane oceľové s obyčajnými batériami (v práčovni). Záchod na podlaží je splachovací, umiestnení tiež v práčovni. Vnútorné obklady stien sa na podlaží nachádzajú v prevažnej časti práčovne a vaní (2 kusy). Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

1. Nadzemné podlažie

Podlažie 1. NP rodinného domu dispozične pozostáva z predsiene, schodiskového priestoru, veľkej obývacej izby s jedálňou, kuchyne, záchodu a otvorenej terasy.

Zvislé konštrukcie podlažia sú murované prevažne z tehál pálených a plynosilikátových tvárnic v hrúbke 0,30 m, deliace priečky na podlaží sú tehlové. Vnútorné omietky podlažia sú vyhotovené ako vápenno-cementové hladké. Stropnú konštrukciu podlažia tvorí železobetónový strop s rovným podhľadom. Krov nad budovou rodinného domu je postavený z klincovaných nosníkov, s krytinou na streche z azbestocementových vlnoviek. Klampiarske konštrukcie na podlaží sú vyhotovené z pozinkovaného plechu (úplné strechy a parapety okien). Fasádne omietky na podlaží sú vyhotovené zo škrabaného brizolitu po dvoch stranách podlažia (dom v radovej zástavbe) bez vonkajšieho obkladu stien. Schody vedúce na 2. NP majú nášľapnú vrstvu vyhotovenú z keramickej dlažby. Dvere na podlaží sú drevené dýhované osadené do oceľových zárubní, okná podlažia sú drevené zdvojené. Nášľapnú vrstvu obytnej miestnosti podlažia tvoria nové laminované parkety, ostatných miestností v prevažujúcom množstve keramická dlažba. Podlažie je vykurované oceľovými radiátormi. Elektroinštalácia podlažia je svetelná s bleskozvodom. Po podlaží existujú rozvody studenej a teplej vody (potrubie pozinkované) a zemného plynu. Podlažie je odkanalizované PVC potrubím do verejnej kanalizácie. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou vyhotovenou na báze materiálov z dreva, drezom nerezovým s jednopákovou nástennou batériou, novým plynovým sporákom s odsávačom pár a zabudovanou umývačkou riadu. Záchod na podlaží je splachovací s umývadlom (obyčajná nástenná batéria) umiestnený v samostatnej miestnosti. Vnútorné obklady stien sa na podlaží nachádzajú v kuchyni pri kuchynskej linke a sporáku a v záchode. Terasu za obývacou izbou a vstupný priestor vonkajší pri vstupe na podlažie som ohodnotila ako balkón výmery nad 5 m2. Podlažie je prikurované kozubom s otvoreným ohniskom, nachádzajúcim sa v obytnej miestnosti. Na podlaží sa nachádza elektrický rozvádzač rodinného domu s istený poistkovými automatmi. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

2. Nadzemné podlažie

Podlažie 2. NP rodinného domu dispozične pozostáva z troch izieb, schodiskového priestoru s chodbou, kúpeľne a záchodu.

Zvislé konštrukcie podlažia sú murované prevažne z tehál pálených a plynosilikátových tvárnic v hrúbke 0,30 m, deliace priečky na podlaží sú tehlové. Vnútorné omietky podlažia sú vyhotovené ako vápenno-cementové hladké. Stropnú konštrukciu podlažia tvorí betónový strop s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie na podlaží sú vyhotovené z pozinkovaného plechu (parapety okien). Fasádne omietky podlažia sú vyhotovené zo škrabaného brizolitu po dvoch stranách podlažia (dom v radovej zástavbe) bez vonkajšieho obkladu stien. Dvere na podlaží sú drevené dýhované osadené do oceľových zárubní, okná podlažia sú drevené zdvojené. Nášľapnú vrstvu obytných miestností podlažia v prevažujúcom množstve tvoria nové laminované parkety, ostatných miestností v prevažujúcom množstve keramická dlažba. Podlažie je vykurované oceľovými radiátormi. Elektroinštalácia podlažia je svetelná                                         s bleskozvodom. Po podlaží existujú rozvody studenej a teplej vody (potrubie pozinkované) a podlažie je odkanalizované PVC potrubím do verejnej kanalizácie. Vnútorné vybavenie podlažia tvorí vaňa oceľová, umývadlo a samostatná sprcha s nástennými batériami. Záchod na podlaží je splachovací bez umývadla, umiestnený v samostatnej miestnosti pri kúpeľni. Vnútorné obklady stien sa na podlaží nachádzajú v kúpeľni, pri vani,   v samostatnej sprche a v záchode Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Budova sa nachádza medzi budovami rodinných domov so štandardným vybavením, v lokalite mimo centra a hlavných ulíc mesta, na ulici Slobody, č. domu 52.

Jedná sa o budovu murovanú postavenú v radovej zástavbe rodinných domov s dvomi nadzemnými podlažiami, úplným podpivničením, bez zabudovaného podkrovia, so sedlovou strechou. Budova je napojená na uličný rozvod vody (vodomer vo vodomernej šachte v záhradke pred budovou), verejnú kanalizáciu, uličný rozvod zemného plynu (plynomer pri plote uličnom) a rozvod elektriny (elektromer vo výklenku na fasáde budovy).

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Podlažie 1. PP dispozične pozostáva z jednej izby, práčovne - kotolne, garáže, schodiskového priestoru, chodby, komory, skladov a krytej terasy s prístupom do záhrady.

Podlažie je osadené do terénu v priemernej hĺbke do 2,0 m od úrovne upraveného terénu so zvislou izoláciou svojich obvodových konštrukcií. Základy rodinného domu tvoria betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované prevažne z tehál pálených a plynosilikátových tvárnic v hrúbke 0,30 m, deliace priečky na podlaží sú tehlové. Vnútorné omietky podlažia sú vyhotovené ako vápenno-cementové hladké. Stropnú konštrukciu podlažia tvorí železobetónový strop s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie na podlaží nie sú vyhotovené. Úprava fasády podlažia je vyhotovená na prednej uličnej časti fasády podlažia z keramického obkladu, na zadnej časti fasády podlažia ako vápenno-cementová hladká omietka miešaná so škárovaním. Schody vedúce na 1. NP budovy majú nášľapnú vrstvu nástupníc vyhotovenú z keramickej dlažby. Dvere na podlaží sú drevené hladké osadené do oceľových zárubní, okná drevené zdvojené, vráta garážové výsuvné plechové. Podlahu obytnej miestnosti podlažia tvorí cementový poter (porovnateľná položka : z PVC), ostatných miestností v prevažujúcom množstve tiež cementový poter. Prevažujúca časť podlažia vykurovaná nie je (len izba), ale v práčovni – kotolni sa nachádza kotol ústredného vykurovania na zemný plyn. Elektroinštalácia podlažia je svetelná a motorická. Po podlaží existujú rozvody studenej a teplej vody (potrubie pozinkované) a zemného plynu. Podlažie je odkanalizované PVC potrubím do verejnej kanalizácie. Zdrojom teplej vody na podlaží je plynový prietokový ohrievač vody umiestnený v práčovni - kotolni. Práčovňa je vybavená plynovým sporákom a drezovým umývadlom s nástennou batériou. Vnútorné vybavenie podlažia tvoria dve vane oceľové s obyčajnými batériami (v práčovni). Záchod na podlaží je splachovací, umiestnení tiež v práčovni. Vnútorné obklady stien sa na podlaží nachádzajú v prevažnej časti práčovne a vaní (2 kusy). Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

1. Nadzemné podlažie

Podlažie 1. NP rodinného domu dispozične pozostáva z predsiene, schodiskového priestoru, veľkej obývacej izby s jedálňou, kuchyne, záchodu a otvorenej terasy.

Zvislé konštrukcie podlažia sú murované prevažne z tehál pálených a plynosilikátových tvárnic v hrúbke 0,30 m, deliace priečky na podlaží sú tehlové. Vnútorné omietky podlažia sú vyhotovené ako vápenno-cementové hladké. Stropnú konštrukciu podlažia tvorí železobetónový strop s rovným podhľadom. Krov nad budovou rodinného domu je postavený z klincovaných nosníkov, s krytinou na streche z azbestocementových vlnoviek. Klampiarske konštrukcie na podlaží sú vyhotovené z pozinkovaného plechu (úplné strechy a parapety okien). Fasádne omietky na podlaží sú vyhotovené zo škrabaného brizolitu po dvoch stranách podlažia (dom v radovej zástavbe) bez vonkajšieho obkladu stien. Schody vedúce na 2. NP majú nášľapnú vrstvu vyhotovenú z keramickej dlažby. Dvere na podlaží sú drevené dýhované osadené do oceľových zárubní, okná podlažia sú drevené zdvojené. Nášľapnú vrstvu obytnej miestnosti podlažia tvoria nové laminované parkety, ostatných miestností v prevažujúcom množstve keramická dlažba. Podlažie je vykurované oceľovými radiátormi. Elektroinštalácia podlažia je svetelná s bleskozvodom. Po podlaží existujú rozvody studenej a teplej vody (potrubie pozinkované) a zemného plynu. Podlažie je odkanalizované PVC potrubím do verejnej kanalizácie. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou vyhotovenou na báze materiálov z dreva, drezom nerezovým s jednopákovou nástennou batériou, novým plynovým sporákom s odsávačom pár a zabudovanou umývačkou riadu. Záchod na podlaží je splachovací s umývadlom (obyčajná nástenná batéria) umiestnený v samostatnej miestnosti. Vnútorné obklady stien sa na podlaží nachádzajú v kuchyni pri kuchynskej linke a sporáku a v záchode. Terasu za obývacou izbou a vstupný priestor vonkajší pri vstupe na podlažie som ohodnotila ako balkón výmery nad 5 m2. Podlažie je prikurované kozubom s otvoreným ohniskom, nachádzajúcim sa v obytnej miestnosti. Na podlaží sa nachádza elektrický rozvádzač rodinného domu s istený poistkovými automatmi. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

2. Nadzemné podlažie

Podlažie 2. NP rodinného domu dispozične pozostáva z troch izieb, schodiskového priestoru s chodbou, kúpeľne a záchodu.

Zvislé konštrukcie podlažia sú murované prevažne z tehál pálených a plynosilikátových tvárnic v hrúbke 0,30 m, deliace priečky na podlaží sú tehlové. Vnútorné omietky podlažia sú vyhotovené ako vápenno-cementové hladké. Stropnú konštrukciu podlažia tvorí betónový strop s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie na podlaží sú vyhotovené z pozinkovaného plechu (parapety okien). Fasádne omietky podlažia sú vyhotovené zo škrabaného brizolitu po dvoch stranách podlažia (dom v radovej zástavbe) bez vonkajšieho obkladu stien. Dvere na podlaží sú drevené dýhované osadené do oceľových zárubní, okná podlažia sú drevené zdvojené. Nášľapnú vrstvu obytných miestností podlažia v prevažujúcom množstve tvoria nové laminované parkety, ostatných miestností v prevažujúcom množstve keramická dlažba. Podlažie je vykurované oceľovými radiátormi. Elektroinštalácia podlažia je svetelná                                         s bleskozvodom. Po podlaží existujú rozvody studenej a teplej vody (potrubie pozinkované) a podlažie je odkanalizované PVC potrubím do verejnej kanalizácie. Vnútorné vybavenie podlažia tvorí vaňa oceľová, umývadlo a samostatná sprcha s nástennými batériami. Záchod na podlaží je splachovací bez umývadla, umiestnený v samostatnej miestnosti pri kúpeľni. Vnútorné obklady stien sa na podlaží nachádzajú v kúpeľni, pri vani,   v samostatnej sprche a v záchode Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Vklad záložného práva V-505/11 z 9.3.2011 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc.reg.'C'č.4383 a na rodinný dom so s.č.2644 na parc.č.4383, zml.č.0213224227 zo dňa 17.02.2011.


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 3/2018
Meno znalca: Ing. Imrich Mészáros
Dátum vyhotovenia: 14.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 79 600,00 €

K. Najnižšie podanie 71640
L. Minimálne prihodenie 400
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 14.06.2018 10:00 Obhliadka 2: 28.06.2018 10:00
Miesto obhliadky Ul. Slobody 2644/52, 945 01, Komárno
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911620317.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava