Dražba nehnuteľností v obci Komárno v katastrálnom území Komárno

Katastrálne územie:
Komárno
Obec:
Komárno

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 15.06.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO031/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
D. Dátum konania dražby 15. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:08 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

9122

Komárno

Komárno

Komárno

Komárno

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu súpisné č. 1813:

Byt č. 40,

vchod: 9, 3.p.

adresa: Hradná 162/9,

Komárno 945 01

162

1813

9 – Bytrový dom

3359 / 164744

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

11632

Komárno

Komárno

Komárno

Komárno

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1813

Zastavané plochy a nádvoria

553

Spoluvlastnícky podiel v 3359/164744.

H. Opis predmetu dražby

Jednoizbový byt č. 40, na 3.p., vo vchode č. 9 na ulici Hradná v meste Komárno, v bytovom dome súpisné č. 162, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 1813. Vypočítaná podlahová plocha je 33,59 m2.

Budova bytového domu so súp. č. 162, sa nachádza na pozemku s parc. č. 1813 v kat. ú. Komárno, obec Komárno, na ulici Hradná, orientačné číslo 9. Bola postavená začiatkom 70-tych rokoch 20. storočia a je užívaná od roku 1976. Jedná sa o budovu v zástavbe obytných domov, montovanú z veľkoplošných prefabrikovaných panelov, so štyrmi nadzemnými podlažiami, bez podpivničenia, plochou strechou. Budova má tri samostatné vchody, vchody nie sú vybavené výťahmi. V obytnom dome sa nachádza celkom 40 bytov. Budova je založená na železobetónových pásoch. Nosná konštrukcia je z plošných betónových panelových prvkov, obvodový plášť je realizovaný zo zavesených armovaných plynosilikátových panelov hrúbky 0,24 m, s jednoduchou povrchovou úpravou. Stropná konštrukcia je z panelov hrúbky 0,15 m. Plochá strecha je riešená ako jednovrstvová so spádom vytvoreným z pórobetónových tepelnoizolačných panelov plných. Krytina strechy je jednoduchá lepenková - viacvrstvová + tepelná izolácia z minerálnej rohože hr. 0,05 m - výmena v roku 2008. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z obojstranne  pozinkovaného  plechu -  úplné  strechy,  taktiež  nové  z  roku 2008.  Úprava vnútorných povrchov je vápenná dvojvrstvá omietka. Vnútorné keramické obklady nie sú. Schody sú vlastnou nosnou konštrukciou prefabrikované, s povrchom terazzo. Dvere sú pôvodné, okná sú väčšinou taktiež pôvodné. Povrchy podláh sú prevažne keramické. Vykurovanie je pôvodné, s centrálnym diaľkovým dodaním tepla (vykurovacej vody) a teplej úžitkovej vody. Elektroinštalácia je pôvodná - svetelná ako i motorická. Bleskozvod je realizovaný. Vnútorný vodovod je z oceľového potrubia (pôvodné), kanalizácia - zvislé zvody - sú vyhotovené ako zliatinové. Odkanalizovaný je do mestského kanalizačného systému. V objekte je aj vnútorný rozvod NTL plynu len pre sporáky v kuchyniach. Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v každom byte, resp. celkovo v každom vstupe (vchode). Bytový  dom,  bol  postavený  začiatkom 70-tych rokoch 20. storočia. Je užívaný od roku 1976. Budova obytného domu so súp. č. 162 je v dobrom technickom stave, zodpovedajúcom jej veku. Základy, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie budovy sú bez výrazných konštrukčných chýb, ktoré by mohli ovplyvňovať alebo obmedzovať užívanie bytov.

Byt č. 40 sa nachádza na 4. nadzemnom podlaží budovy, v stredovej sekcii. Pozostáva z jednej obytnej miestnosti, predsiene, kuchyne a základného príslušenstva (kúpeľňa, splachovací záchod) a komora. Byt bol počas užívania čiastočne rekonštruovaný, v roku 2008. Steny bytu sú omietnuté - stierkové, obklady stien sú nové tak v kuchyni ako aj v kúpeľni. Nášľapnú vrstvu podlahy v obytnej miestnosti a v kuchyni tvoria veľkoplošné laminátoé parkety, v ostatných miestnostiach sú prevážne nové keramická dlažby. Okná na byte pôvodné drevené zdvojené, dvere sú hladké plné drevené do oceľových zárubní, vstupné dvere do bytu sú taktiež nové. Zariaďovacie predmety zdravotechnickej inštalácie sú všetky nové - vaňa, umývadlo, ako zariaďovacie predmety kuchyne sú nové po prestavbe (sporák plynový s elektrikou rúrou, kuchynská linka na báze dreva, drez oceľový nerezový). Inštalačné vedenia vody, kanalizácia ako i plynu sú nové z roku 2008 (aj zvislé stupačkové rozvody). Radiátory sú pôvodné. Inštalačné jadro je nové vymurované. Byt je napojený na verejný vodovod, rozvod elektriny, telefónu a káblového rozvodu televízie (rozvod je pod omietkou). Odkanalizovaný je do mestského kanalizačného systému. Bytové jadro je vymurované. Byt je napojený na diaľkové ústredné vykurovanie s centrálnou dodávkou teplej úžitkovej vody. Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v byte, okrem merania elektrickej energie na chodbe.

Analýza polohy nehnuteľnosti : Bytový dom so súp. č. 162 s príslušenstvom nachádza na ulici Hradná (orientačné číslo 9), v okresnom meste Komárno, na pozemku s parc. č. 1813, medzi stavbami obdobných obytných domov so štandardným vybavením, na dobrom mieste na vybranom sídlisku v širšom centre mesta. Bytový dom je prístupný z verejného priestranstva s parc. č. 1809 vo vlastníctve Mesta Komárno. Bytový dom so súp. č. 162 je v technickom stave zodpovedajúcom jeho veku, vyžaduje len bežnú údržbu. Prevládajúca zástavba v bezprostrednom okolí bytového domu sú obdobné objekty pre bývanie, objekty občianskej vybavenosti a služieb. Príslušenstvo obytného domu tvoria spoločné priestory. Byt bol rekonštruovaný, je so štandardným vybavením. Orientácia bytu je severo-východné. Komunikačný systém v okolí obytného domu : autobus, železnica, mestská autobusová doprava a taxislužba (v dosahu 5 minút). Pred budovou obytného domu je možnosť parkovania na parkovisku, resp. vedľa komunikácie. Mesto Komárno je obec s počtom obyvateľov do 40000, nachádza sa tu kompletná sieť obchodov a služieb; základné, stredné a učňovské škola, ďalej univerzita; zdravotné strediská, nemocnica a lekárne; kultúrne stredisko, kiná, športové zariadenia, reštaurácie, hotely; mestský úrad, okresný úrad, pošty a banky. Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby je les, park a vodná nádrž do vzdialenosti 1000m. Z priľahlých pozemkov nehnuteľnosti je možnosť napojenia na inžinierske siete : verejný vodovod, plynovod, rozvod elektriny, verejnú kanalizáciu, diaľkové vykurovanie, telefón, STA.

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:

spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,

spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV 9122
Poznámka:
Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 22.01.2018, P- 71/18 v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa , a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, formou predajom na dobrovoľnej dražbe na byt č. 40, 3.p., vchod č. 9, nachádzajúci sa v obytnom dome so súp. č. 162 na parc.reg. č.' C' 1813, na podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 3359/164744, vlastník: Štefánik Milan r.Štefánik nar. 7.1.1964.
Poznamenáva sa Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č.PSO031/18 - prvá dražba zo dňa 10.05.2018, P-386/18 dražobníkom Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava IČO: 45 684 618, v obytnom dome so súp. č.162 na parc. reg.'C' č. 1813, na byt č. 40, 3.posch., vchod č. 9, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 3359/164744, vlastník: Štefánik Milan r. Štefánik nar. 07.01.1964.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo V-1551/12 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, zml. č.5028003628 na byt č.40, 3.p., vchod 9, nachádzajúci sa v obytnom dome so súp. č. 162 na parc. č.' C' 1813, na podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 3359/164744, vlastník: Štefánik Milan r.Štefánik nar. 7.1.1964.
Zákonné záložné právo Z-1335/2017 v zmysle § 15 ods.1 zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie pohľadávky v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov na byt nachádzajúci sa v obytnom dome so súp. č.162 na parc. 'C' č. 1813, na byt č. 40, 3.posch., vchod č. 9, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 3359/164744, vlastník: Štefánik Milan r. Štefánik nar. 07.01.1964.
Exekučný príkaz EX 47/2017 zo dňa 26.5.2017, Z-3068/17 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČO: 64948242 na byt č.40, 3.p., vchod 9, nachádzajúci sa v obytnom dome so súp. č. 162 na parc. č.' C' 1813, na podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 3359/164744, vlastník: Štefánik Milan r. Štefánik nar. 7.1.1964. (Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Lucia Adamcová)
Iné údaje:
Právo vecného bremena v zmysle § 23 ods.5 zák. č. 151/95 Z.z. vyznačené na LV 11632.
u parc.č. 1813 len nadstavba, pozemok je na LV 11632.
LV 11632
Poznámka:
Poznamenáva sa Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. DD PSO031/18 - prvá dražba zo dňa 10.05,2018, P-386/18 dražobníkom Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava IČO: 45 684 618, na pozemok parc. reg. 'C' č. 1813 na podiel 3359/164744 vlastníka Štefánik Milan r.Štefánik nar. 7.1.1964.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Vecné bremeno v zmysle § 23 ods. 5 zák. č. 151/95 Z.z. pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s.č. 162 na LV 9122 parc.č. 1813.
Záložné právo V-1551/12 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, zml. č.5028003628 na pozemok parc. 'C' č. 1813 na podiel 3359/164744 vlastníka Štefánik Milan r.Štefánik nar. 7.1.1964.
Exekučný príkaz EX 47/2017 zo dňa 26.5.2017, Z-3068/17 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČO: 64948242 na pozemok parc. 'C' č. 1813 na podiel 3359/164744 vlastníka Štefánik Milan r.Štefánik nar. 7.1.1964. (Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Lucia Adamcová).
Iné údaje:
U parc.č 1813 len pozemok, stavba je na LV 9122.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 22.100,- EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 33/2018
Meno znalca: Mészáros Imrich Ing.
Dátum vyhotovenia: 18.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 18 300,00 EUR