Dražba nehnuteľností v obci Komárno v katastrálnom území Nová Stráž

Katastrálne územie:
Nová Stráž
Obec:
Komárno

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 28.06.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 001/2016
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Špitálska 61, 811 08 Bratislava– zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. – 3.poschodie, miestnosť č. 4.
D. Dátum konania dražby 28. 06. 2018
E. Čas konania dražby 14:00
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okresný úrad Katastrálny odbor

Obec

Katastrálne

územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Komárno

Komárno

Nová Stráž

672

-

1710/137

„C“

334

Zastavané plochy a nádvoria

Komárno

Komárno

Nová Stráž

672

-

1710/269

„C“

117

Zastavené plochy a nádvoria

Komárno

Komárno

Nová Stráž

672

509

1710/137

 

-

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 509, ul. Včelárska , na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž

POPIS STAVBY

Objekt je postavený na parc. KN č. 1710/137 pod s.č. 509. Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom, s úplným podpivničením, s dvomi nadzemnými podlažiami, so sedlovou strechou. Stavba bola postavená na rovinatom teréne v zastavanom území obce Komárno. Jedná sa o rožnú parcelu obdĺžnikového tvaru, na križovaní ulíc Včelárska a Jarabinová. Stavba určená na celoročné bývanie.

Samostatne stojaci rodinný dom je postavený priamo pri miestnej komunikácii v rodinnej zástavbe. Na Včelárskej ulici. Prístupný je priamo z verejnej komunikácie a chodníka. Stavebno - technický stav rodinného domu, pôvodný objekt bol postavený v roku 1989. Stavba postavená na základe právoplatného stavebného povolenia, užívaná na základe kolaudačného rozhodnutia č.j. ÚPA 287/1989-Sa zo dňa 18.8.1989, vydané MNV Komárno, v ktorom bola opomenutá aj garáž spojená z domom, ktorá v zmysle kolaudačného rozhodnutia mala byť dokončená do konca júna 1989. Prístavba "Prípravovne domácich cestovín" kolaudovaná v roku 1994, suterénny objekt s plochou strechou. Pozostáva z miestnosti prípravovne, dvoch skladov, WC a je zahrnutá vo výpočte s rodinným domom, nakoľko konštrukčne je bližšie suterénu rodinného domu ako stavbe výrobného charakteru. Na liste vlastníctva je stavba vedená ako rodinný dom, bolo predložené i rozhodnutie o pridelení súp. čísla i orientačného čísla kde je uvedené označenie budovy ako polyfunkčný dom. Na základe predmetných dokladov uvažujem zo zahájením užívania od roku 1989 rodinného domu s garážou a prístavbu od roku 1994.

I.PP. - suterén:

Suterén je zapustený do terénu v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m so zvislou izoláciou. Tvorený schodiskom, chodbou, miestnosťou skladu, izby, kotolne a práčovne - kúpeľne, v prístavbe výrobne cestovín - prípravovňa cestovín, sklad a sociálna miestnosť.

Obvodové nosné murivo v suterénnej časti je monolitického betónuj hr. 400 mm, so zvislou izoláciou, priečkové murivo tehlové hr. 150 - 250 mm. Vnútorné omietky stien vápennocementové hladké. Stropná konštrukcia nad suterénom je železobetónová monolitická s rovným podhľadom. Ostatné klampiarske konštrukcie z hliníkového poplastovaného plechu. Fasádu suterénu tvorí remienkový obklad keramický, do 1/3 v rozsahu 50% obvodu. Schody sú vyhotovené so železobetónovou nosnou konštrukciou, s nášľapnou vrstvou z PVC. Dvere na podlaží sú prevážne plné alebo presklené dyhované, okná sú zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklím. Okná v rozsahu 50 % opatrené kovovými mrežami. Podlahy suterénu, dlažby v práčovni, v ostatných miestnostiach lepené povlakové podlahy. Ústredné vykurovanie teplovodné s rozvodom z oceľových trubiek, s liatinovými aj panelovými radiátormi. Elektroinštalácia svetelná i motorická. Rozvod vody je z oceľového potrubia studenej i teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj TÚV je elektrický zásobníkový ohrievač. Inštalácia plynu (plyn odpojený). Kanalizácia verejná.

Vybavenie podlažia:

1*vaňa, 1*umývadlo, 1*ohrievač TÚV, 1*plynový kotol ústredného kúrenia (Nefunkčný bez plynu)

I.NP. - prízemie:

Prízemie tvorí - chodba, 1x obývacia izba, kuchyňa s jedálňou, WC, schodisko a garáž prístupná z dvora.

Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 350 až 400 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 250 mm. Podlahy obytných miestností sú drevené parkety a keramická dlažba. Stropná konštrukcia je železobetónová monolitická s rovným podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený sedlovou strechou a krytinou na krove Bramac. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, parapety z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - brizolitové. Okná sú zdvojené drevené s interiérovými žalúziami. Dvere sú drevené plné aj presklené dyhované. Vykurovanie ústredné - teplovodné s liatinovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná. Garážové vráta sú drevené otváravé. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, keramický obklad za kuchynskou linkou po horné skrinky. V obývačke je kachľová pec s uzatvoreným ohniskom.

Vybavenie podlažia:

1*plynový sporák a elektrickou rúrou (odpojené médium), 1*drez nerezový, 1* digestor, 1*umývadlo, 1*WC so spodnou nádržkou, 1* kachľová pec

II.NP. - poschodie:

Poschodie tvorí - schodiskový priestor, chodba, 3x izba, kúpeľňa so záchodom a balkón.

Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 350 až 400 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 250 mm. Podlahy obytných miestností sú drevené parkety, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Stropná konštrukcia je betónová monolitická s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie ostatné, parapety z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - brizolitové. Okná sú zdvojené drevené s interiérovými žalúziami. Dvere sú drevené plné aj presklené dyhované. Elektroinštalácia je svetelná.

Vybavenie podlažia:

1* vaňa, 2* umývadlo, 1*sprcha, 1*WC v kúpeľni

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavebno - technický stav rodinného domu, v čase vykonania obhliadky bola zanedbaná údržba, v hornom podlaží na strope v kúpeľni sa vyskytovali plesne, životnosť stavby stanovujem na 100.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 672:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo V-1398/05, zmluva č.ZZ1 k ÚZ č.015/3005/05HU v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o.,
Špitalská 61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na
parc.č.1710/137 (pozemok+stavba s.č.509) a parc.č.1710/269 (pozemok). -pvz.- 79/05
Exekučný príkaz EX 157/11 zo dňa 5.11.2011, Z-5950/12 zriadením exekučného záložného práva v prospech
oprávneného Peter Hanáček Bernolákova 1496/2, 945 01 Komárno na 'C'parc.č.1710/137, 1710/269 a na rodinný
dom s.č. 509 na parc.č. 1710/137 (Exekútorský úrad Levice, súdny exekútor JUDr.Alena Szalayová)
Exekučný príkaz EX 318/13 zo dňa 13.5.2013, Z-2343/13 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech
oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, Bratislava na 'C'parc.č. 1710/137, 1710/269 na
rodinný dom s.č. 509 na parc.č. 1710/137(Exekútorský úrad Nitra súdny exekútor JUDr. Erik Tóth)
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo vydražené
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Marian Strelecky, MBA
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľkomoravská
b) Orientačné/súpisné číslo 52
c) Názov obce Malacky d) PSČ 90101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12.12.1976
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku 36/2016
Meno a priezvisko znalca Ing. František Orság
Dátum vyhotovenia 11.03.2016
Všeobecná cena odhadu 107 000 €