Dražba nehnuteľností v obci Komárno v katastrálnom území Komárno

Katastrálne územie:
Komárno
Obec:
Komárno

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 04.07.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 125a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne
D. Dátum konania dražby 04. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

8523

Komárno

Komárno

Komárno

Komárno

Parcely registra "C"

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5763/163039  k pozemku:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

5884

Zastavané plochy a nádvoria

510

 

 

 

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5763/163039 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

1370

5884

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

14

2.p.

Sústružnícka 1370, vchod 7

57,63

H. Opis predmetu dražby

Dvojizbový byt s kuchyňou,  kúpeľňou , WC, predsieňou a pivnicou v suteréne sa nachádza na 2.poschodí obytného domu súpisného čísla 1370 na ulici Sústružnícka v Komárne, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu 5763/163039. Obytný dom je murovaný, má inštalačný suterén a 4.nadzemné obytné podlažia. Strecha je valbová s krytinou z novej pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu nové, vonkajšia fasáda je s nástrekovou povrchovou úpravou na báze suchých omietkových zmesí,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami, podlahy dlaždené, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na kovových vchodových dverách, okná sú drevené zdvojené, výťah nie je osadený. 

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. Stavba je napojená na verejný vodovod, elektrickú rozvodnú sieť, plynovod, kanalizáciu, teplovod a telekomunikačnú sieť.

V obytnom dome prebieha pravidelná údržba,  je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1954, základná životnosť 100 rokov.

Predpoklad:

Byt je po rekonštrukcii. Okná sú plastové s izotermickými sklami. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo s nerezovými armatúrami, záchod je splachovací, keramický obklad stien je v kúpeľni a vo WC. V izbách sú  podlahy z veľkoplošných parkiet, v predsieni, kuchyni,v kúpeľni a WC je keramická dlažba.  Vnútorné omietky sú stierkové hladké, stropy sú s rovným podhľadom. Dvere sú prevažne drevené plné. Elektrická inštalácia svetelná - ističe.  V kuchyni je bežná kuchynská linka s  drezom s nerezovou  výtokovou armatúrou, šporák je plynový . Vykurovanie centrálne, príprava TÚV je centrálna, radiátory článkové. 

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Dvojizbový byt s kuchyňou,  kúpeľňou , WC, predsieňou a pivnicou v suteréne sa nachádza na 2.poschodí obytného domu súpisného čísla 1370 na ulici Sústružnícka v Komárne, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu 5763/163039. Obytný dom je murovaný, má inštalačný suterén a 4.nadzemné obytné podlažia. Strecha je valbová s krytinou z novej pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu nové, vonkajšia fasáda je s nástrekovou povrchovou úpravou na báze suchých omietkových zmesí,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami, podlahy dlaždené, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na kovových vchodových dverách, okná sú drevené zdvojené, výťah nie je osadený. 

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. Stavba je napojená na verejný vodovod, elektrickú rozvodnú sieť, plynovod, kanalizáciu, teplovod a telekomunikačnú sieť.

V obytnom dome prebieha pravidelná údržba,  je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1954, základná životnosť 100 rokov.

Predpoklad:

Byt je po rekonštrukcii. Okná sú plastové s izotermickými sklami. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo s nerezovými armatúrami, záchod je splachovací, keramický obklad stien je v kúpeľni a vo WC. V izbách sú  podlahy z veľkoplošných parkiet, v predsieni, kuchyni,v kúpeľni a WC je keramická dlažba.  Vnútorné omietky sú stierkové hladké, stropy sú s rovným podhľadom. Dvere sú prevažne drevené plné. Elektrická inštalácia svetelná - ističe.  V kuchyni je bežná kuchynská linka s  drezom s nerezovou  výtokovou armatúrou, šporák je plynový . Vykurovanie centrálne, príprava TÚV je centrálna, radiátory článkové. 

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo V-110/09 zo dňa 17.2.2009 v prospech DPS financial consulting, s.r.o., so sídlom:Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO:46 713 930, na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na byt č.14/2, vchod č.7 (vlastník:Bósza Zoltán a Ľubica) podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5763/163039, číslo:073252/Zal/1, v.z.444/09

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 18 200,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 11/2018
Meno znalca: Ing. Oto Pisoň
Dátum vyhotovenia: 23.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 17 700,00 €