Dražba nehnuteľností v obci Komárno v katastrálnom území Komárno

Katastrálne územie:
Komárno
Obec:
Komárno

Podanie: Oznámenie o zmarení/neplatnosti dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 18.08.2017 Stiahnuť
Bratislavská Dražobná a.s
Oznámenie o zmarení/neplatnosti dobrovoľnej dražby (podľa § 21 zákona č. 527/2002 Z.z.):
Dražba číslo DBDr/2017/07-1OD
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Bratislavská Dražobná a.s
II. Sídlo/bydlisko Mostová 2811 02 Bratislava-Staré mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava-Staré mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 5925/B
IV. IČO/ dátum narodenia 47701056
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Alternatíva, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kossúthovo nám.
b) Orientačné/súpisné číslo 12
c) Názov obce Komárno d) PSČ 945 01
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 36521876
C. Miesto konania dražby Bratislavská dražobná, a.s., budova Pošty, 1. poschodie, Damjanichova 3, 945 01 Komárno
D. Dátum konania dražby 18. 08. 2017
E. Čas konania dražby
F. Kolo dražby
G. Predmet dražby
Stavby :
- byt číslo 67, vchod č. 6, nachádzajúci sa na 7. poschodí obytného domu so súpisným číslom 293 v Komárne, postavený na parcele registra „C“ č. 1447, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 869 m2,
- podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku v podiele 6258/516560.
zapísané na LV č. 7400 (pozemky a stavby), vedené Okresným úradom Komárno, Katastrálny odbor, pre katastrálne územie Komárno, obec: Komárno, okres: Komárno.
Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve: Margita Jakubcová, rod. Farkasová, nar. 15.05.1943, v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Predmet dražby sa draží tak, ako stojí a leží.

Dražobník oznamuje:
Vzhľadom k tomu že, vydražiteľ ani v lehote predĺženej so súhlasom navrhovateľa dražby na doplatenie ceny dosiahnutej vydražením, nedoplatil cenu dosiahnutú vydražením, predmetná dražba je zmarená.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.