Dražba nehnuteľností v obci Komárno v katastrálnom území Komárno

Katastrálne územie:
Komárno
Obec:
Komárno

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 16.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 145/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby JUDr. Anna Nagyová – Notársky úrad Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky
D. Dátum konania dražby 16. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 8526, katastrálne územie: KOMÁRNO, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor, obec Komárno, okres Komárno:


Stavby:

Byt č. 10, na 3.p., vo vchode 2, v bytovom dome so súp.č.2794 postavenom na parcele číslo 2866

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 2866, výmera 728 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria: 6955/199224.

 

Spoluvlastnícky podiel k bytu: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Byt č.10, 3. p sa nachádza na Hviezdnej ulici č. 2 v obytnom dome súp. č. 2794 vybudovanom na rovinatom teréne s orientáciou vstupu do obytného domu z juhozápadnej  strany. Obytný dom je v súčasnosti 4 podlažný (3 nadzemné podlažia a 1 podzemné podlažie). Podlažia sú prepojené vnútorným schodiskom, je bez výťahu. Bytový dom je radový s tromi sekciami, v tomto obytnom dome sa nachádza celkom 27 bytových jednotiek v troch sekciách.

Podzemné podlažie je vybudované ako polo zapustené, jedná sa o technický suterén, sú tu spoločné zariadenia domu ako aj pivničné priestory. V podzemnom podlaží sú aj spoločné zariadenia domu v spoluvlastníckom podiele.

 

Konštrukčné riešenie:

Vnútorné steny sú betónové so zvislou izoláciou proti spodnej vode, vnútorné omietky sú vápenné hladké s maľovkou. Okná sú zdvojené, plastové. Podlahy sú betónové s povrchovou úpravou z cementového poteru. Rozvody elektroinštalácie sú vybudované. Na 1. až 3. nadzemnom podlaží sa nachádzajú bytové jednotky. Počet bytov na jednom podlaží, 3 - bytové jednotky.

 

Stavba je založená na základových pätkách a pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná obvodová konštrukcia je vybudovaná z celoštátne unifikovaných stenových panelov so skladobnou hrúbkou muriva nad 20 cm. Budova v poslednom období bola zateplená a má novú fasádnu povrchovú úpravu. Stropy sú železobetónové, sú s rovným podhľadom. Strecha je plochá so strešnou živičnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu a sú úplné, oplechované pozinkovaným plechom sú aj okenné parapety. Vonkajšie omietky sú náterové vápenno-cementové, nie sú poškodené a sú s výmerou nad 2/3 omietanej plochy z celkového pohľadu na fasádu. Vonkajší obklad sa nevyskytuje. Schody sú betónové s povrchovou úpravou z terazzovej dlažby. Okná na schodišti sú plastové, typu EURO. Vykurovanie je ústredné z centrálneho zdroja tepla (centrálna kotolňa - výmenníková stanica). Budova je istená bleskozvodom proti atmosférickým výbojom. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi (rozvody sú hliníkové, vedené pod omietkou).

Budova je istená bleskozvodom proti atmosférickým výbojom. 

Prípojky vody, kanalizácie, plynu, telefónov z obytného domu sú napojené na verejné mestské siete.

 

Byt č.10 pozostáva z troch obytných miestností, (2x obývacia izba a spálňa), kuchyne, šatníka, vstupnej predsiene, kúpeľne, WC, chodby a šatníka. K bytu je pričlenená pivnica.  Byt je bez loggie a balkóna.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: okná, dvere, elektrické zásuvky a osvetľovacie telesá. Rozvody el. inštalácie od skrine merania, rozvody vody, kanalizácie a k nim príslušné uzatváracie armatúry, poštová schránka, zvonček, okrem tých súčastí, ktoré sú určené na spoločné užívanie vlastníkom bytov.

Vstupné dvere do bytu sú drevené, plné. Vnútorné dvere sú hladké plné. Podlahy v obývacích izbách, na chodbe, kuchyni, kúpeľni a WC sú z PVC - povlakové. Dlažby z keramickej dlažby sa nevyskytujú. Vnútorné omietky vo všetkých izbách sú vápenné štukové.

Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi (rozvody sú vedené pod omietkou). Slaboprúdové rozvody: telefónny rozvod, domáci telefón, zvončeková signalizácia, elektrické ovládanie vchodových dverí do bytového domu. 

Sociálne zariadenie sa nachádza v byte. Bytové jadro je v plnom rozsahu pôvodné, WC je umiestnené mimo kúpeľne. Kúpeľňa je obložená keramickým obkladom, WC nie je obložené.

Vybavenie kúpeľne, v súčasnosti sú osadené - plechová vaňa, umývadlo, stojanková  páková batéria so sprchou. WC je so splachovacou nádržkou bez umývadla. Prívod studenej a teplej vody je z centrálneho zdroja. Kuchyňa je zariadená kuchynskou linkou o dĺžke 1,80 m, plynového sporáku, elektrickej rúry umiestnenej mimo sporáku, kuchyňa je obložená keramickým obkladom. Byt je v pôvodnom stave, bez rekonštrukcie.

Vypočítaná podlahová plocha bytu je 69,55 m2, z toho 2,75 m2 pivnica.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami s výnimkou zákonného záložného práva:

Zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v zmysle § 15 zák. NR SR č. 182/1993 Z.z. na byt č.10, na 3.poschodí, vchod 2, v obytnom dome so súp.č.2794 na parc.reg.C-KN č.2866, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6955/199224, vlastník Nagy Ľudovít r. Nagy, nar. 14.7.1954 a Nagyová Zlatoslava r. Smutná, nar. 25.10.1954, Z- 837/13.-pol. 984/13

Záložné právo V-3473/13 z 17.10.2013 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916, úver č.:ZZ1 k ÚZ č.126/3005/13SU na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na byt č.10, 3.p, vchod č.2 v obytnom dome súp.č.2794, postavenom na pozemku parc.reg.C-KN č.2866, parc.reg.C-KN č.2866, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6955/199224, vlastník Nagy Ľudovít r. Nagy, nar. 14.07.1954 a Nagyová Zlatoslava r. Smutná, nar. 25.10.1954.

Nasledujúce práva a záväzky prípade úspešnej dražby ostávajú viaznuť na predmete dražby a vydražiteľ nadobúda predmet dražby zaťažený týmito právami a záväzkami:

Záložné právo V-1500/08 v prospech Mesta Komárno na zabezpečenie pohľadávky na zaplatenie nesplatenej časti kúpnej ceny podľa § 18 ods.1 zák. 182/1993 Z.z. a v zmysle § 18b ods. 5),a podľa § 18 ods.1) cit.zák. a článku VI. ods.1 písm.a) na byt 10/3, vch.2 v podiele na spol. časti, spol. zar.domu a pozemku na podiel 6955/199224 vlastník Nagy Ľudovít a Zaltoslava/
(Poznámka dražobníka: Mesto Komárno si do dňa registrácie oznámenia o dražbe neprihlásilo pohľadávku do dražby.)
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Neúspešná. Na dražbu sa nedostavil žiaden účastník
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Simona Hercegová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce xxxxxxx d) PSČ 11111
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 4/2018, ktorý vypracoval Ing. Michal Ižák, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 911353. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 26.02.2018
28.300,00 € (slovom: dvadsaťosemtisíctristo eur)