Dražba nehnuteľností v obci Komárno v katastrálnom území Komárno

Katastrálne územie:
Komárno
Obec:
Komárno

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 131 000,00 EUR 24.09.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO113/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Tatra banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hodžovo námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 06
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00686930
C. Miesto konania dražby Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
D. Dátum konania dražby 24. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

5438

Komárno

Komárno

Komárno

Komárno

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

8405 / 2

Zastavané plochy a nádvoria

400

8405 / 3

Ostatné plochy

201

8405 / 4

Ostatné plochy

99

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

3150

8

10 – Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rrodinný dom súpisné č. 3150 na ulici Hríbová v meste Komárno, postavený na parcele č 8405/2. K domu prislúchajú pozemky, parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 8405/2, parcelné č. 8405/3, parcelné č. 8405/4 o celkovej výmere 700 m2.

Rodinný dom sa nachádza na pozemku s parc. č. 8405/2 v kat. ú. Komárno, v zastavanom území, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra mesta, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu rodinného domu, murovanú, s jedným nadzemným podlažím, čiastočným podpivničením, zabudovaným podkrovím, sedlovou strechou a vstavanou garážou. Rodinný dom je vybudovaný z murovacích prvkov a technológií bežne používaných v čase výstavby, s ekologickými a energeticky efektívnymi parametrami (doby vzniku), ktoré v plnej miere zodpovedajú predpísaným technickým požiadavkám. Stavebné práce sú vyhotovené v dobrej kvalite a plne zodpovedajúce pre účely súčasného využitia. Vybavenie je štandardné - vnútorné aj technické, so štandardným komfortom užívania - bývania.

1. Podzemné podlažie

Prvé podzemné podlažie dispozične pozostáva z neobytných miestností kotolne a skladov. Osadenie podlažia je v priemernej hĺbke do 2,00 so zvislou izoláciou. Zvislé konštrukcie podlažia sú z tehál do hrúbky 0,40 m. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Deliace priečky sú taktiež tehlové. Stropná konštrukcia podlažia vyhotovená ako monolitická železobetónová, s rovným podhľadom.  Schody na prvé nadzemné podlažie sú drevené, s povrchom nástupníc z mäkkého dreva bez podstupníc. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené hladké plné. Podlaha v miestnostiach je s povrchom cementového poteru. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Je tu rozvod  teplej ako i studenej vody, Pe potrubia. Zásobníkový ohrievač je elektrický. Kotol ústredného kúrenia je na elektrinu.

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo vstupnej haly so schodiskom, obytnej miestnosti, kuchyne s jedálenským kútom, komory, kúpeľňa, záchodu a garáže. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Podmurovka je z betónu, s priemernou výškou. Zvislé konštrukcie podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke do 0,40 m. Deliace priečky sú z tehál hr. 0,15 m. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom, monolitická železobetónová. Krov je drevený, sedlového tvaru, krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Klampiarske konštrukcie strechy ako ostatné sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky na všetkých priečeliach sú brizolitové, obklady nie sú vyhotovené. Schody do popdkrovia sú s povrchom nástupníc z tvrdého dreva. Dvere na podlaží sú drevené z tvrdého dreva hladké plné alebo zasklené do oceľových zárubní, okná sú dvojité drevené, s vonkajšími plastovými roletami. Podlahy v obytných miestnostiach sú s povrchom z drevených parkiet, v ostatných miestnostiach sú prevážne s povrchom z keramických dlažieb. Vykurovanie sa je teplovodné podlahové. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Na danom podlaží je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Rozvod vody je z Pe potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Kanalizácia do kanalizačného systému obce je z PVC potrubia. Zdrojom teplej vody je kotol ústredného kúrenia. Zdrojom vykurovacej vody je značkový kotol ústredného kúrenia na plyn. Garážové vráta sú drevené otváravé.  Vybavenie kuchyne : sporák so sklokeramickou varnou jednotkou s elektrickou rúrou, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka je z materiálov na báze dreva rozvinutej šírky 5,00 m. Vnútorné vybavenie: vaňa plastová, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus a pákové nerezové 2 kusy. Záchod je splachovací, umiestnený samostatne, bez umývadlom. Keramické obklady sú vyhotovené v prevažnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane a kuchyne pri sporáku a dreze. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

Podkrovie

Podkrovie dispozične pozostáva zo schodiska, štyroch obytných miestností, kúpeľňa, skladu. Zvislé konštrukcie podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke do 0,40 m. Deliace priečky sú z tehál hr. 0,15 m. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom, drevená trámová - podbytie krovu.  Klampiarske konštrukcie ostatné sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky na všetkých priečeliach sú brizolitové, obklady nie sú vyhotovené. Dvere na podlaží sú drevené dýhované do oceľových zárubní, okná sú zdvojené drevené, s vonkajšími plastovými roletami. Podlahy v obytných miestnostiach sú s povrchom z drevených parkiet, v ostatných miestnostiach sú prevážne s povrchom z keramických dlažieb. Vykurovanie sa je konvekčné teplovodné, radiátormi panelovými. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Rozvod vody je z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné vybavenie: vaňa plastová rohová, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus a pákové nerezové 1 kus. Záchod je splachovací, umiestnený samostatne, bez umývadlom. Keramické obklady sú vyhotovené v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane. V kúpeľni je aj sauna.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva (V-4440/08, V-501/11) zo dňa 23.3.2018, P-244/18 v prospech záložného veriteľa TATRA BANKA, a.s, Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930 formou predajom na dobrovoľnej dražbe na parc.reg.'C' č. 8405/2, 8405/3, 8405/4 a na dom so s.č. 3150 na parc.č. 8405/2.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava podľa V-4440/08 zo dňa 29.9.2008 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na rod.dom s.č.3150,na pozemku parc.č.8405/2, poz.parc.č.8450/2, druh poz.:zast.pl. a nádvoria o výmere 400 m2,parc.č.8405/3,druh pozemku:ostatné plochy o výmere 201 m2,parc.č.8405/4,druh poz.ostatné plochy o výmere 99 m2.
Záložné právo V-501/11 z 9.3.2011 v prospech Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO:00686930 na zabezpečenie pohľadávky s prílušenstvom na parc.reg.'C'č.8405/2, 8405/3, 8405/4 a na dom so s.č.3150 na parc.č.8405/2, zml.č.BH-4511001842.
Záložné právo V-3496/15 v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, reg.číslo: 001/236676/15-001/000 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na pozemok registra C-KN parc. č. 8405/4. - 3865/15.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 127/2018
Meno znalca: Mészáros Imrich Ing.
Dátum vyhotovenia: 23.07.2018
Všeobecná cena odhadu: 131 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 131 000,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 200,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 2923862062/1100, IBAN: SK18 1100 0000 0029 2386 2062, SWIFT (BIC): TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol (VS): 11318 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 07.09.2018 o 10:00 hod. Obhliadka 2: 21.09.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky Hríbová 3150/2, 945 01 Komárno.
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Hríbová 3150/2, 945 01 Komárno. Bližšie informácie a pokyny Jozef Schmidt kontakt: 02 / 322 02 731, 0903 / 404 713, schmidt@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava