Dražba nehnuteľností v obci Komárno v katastrálnom území Komárno

Katastrálne územie:
Komárno
Obec:
Komárno

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 108 000,- € 28.09.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 163-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 813 54
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne
D. Dátum konania dražby 28. 09. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

3445

Komárno

Komárno

Komárno

Komárno

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

8857/1

Zastavané plochy a nádvoria

121

8857/2

Zastavané plochy a nádvoria

133

8857/3

Zastavané plochy a nádvoria

138

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

2074

8857/2

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1975. V čase obhliadky bol po rekonštrukcii okien, podláh, kuchyne, inžinierskych sietí, kúpeľní v roku 2007.  Fasáda bola zateplená minerálnou vlnou 50 mm a upravená plastovým obkladom v roku 1995. Stavba je dvojpodlažná nepodpivničená, strecha je plochá dvojplášťová s krytinou z pozinkovaného plechu. Dažďové žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, dom je napojený vodovod, plynovod, kanalizáciu,  elektrickú rozvodnú sieť. Prízemie pozostáva z chodby,  kuchyne s jedálňou, obývacej izby s kuchynským kútom,  kúpeľne s WC, izby, špajze,  schodiska, garáže, terasy.  poschodie pozostáva z dvoch izieb, chodby, kúpeľne s WC, kuchyne, terasy.  Základy sú betónové s hydroizoláciou, steny sú murované klasickým spôsobom z tehlového materiálu v skladobnej hrúbke do 50,00 cm , fasáda je zateplený s plastovým obkladom,  vnútorné omietky stierkové hladké, stropy sú prefabrikované s rovným podhľadom, podlahy v izbách súprevažne keramické,  na poschodí laminoparkety a koberce, ostatné sú prevažne z keramickej dlažby, v garáži je cementový poter. Vstupné dvere sú s čiastočným presklením,  okná sú plastové s izolačným dvojsklom s vonkajšími  plastovými a vnútornými kovovými žalúziami, vnútorné dvere sú drevené plné a presklené, v kuchyni prízemia je  kuchynská linka, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, šporák je plynový, digestor  je osadený, keramický obklad stien je za linkou a šporákom. V kuchyni poschodia je bežná kuchynská linka, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou,  keramický obklad  stien je za linkou.  V kúpeľni prízemia  je plastová  hydromasážna vaňa s nerezovou  pákovou batériou,  umývadlo smaltované 2* s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, sprchovací kút s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, splachovacie WC,  steny sú obložené keramickým obkladom. V kúpeľni poschodia je plastová vaňa, smaltované umývadlo, nerezové pákové výtokové armatúry, záchod  splachovací, keramický obklad stien. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú panelové, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, svetelná na poschodí s ističmi.  Stavba je pravidelne udržovaná, bez viditeľných technických porúch, základná životnosť 100 rokov. Garážové vráta sú plechové výklopné. 

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1975. V čase obhliadky bol po rekonštrukcii okien, podláh, kuchyne, inžinierskych sietí, kúpeľní v roku 2007.  Fasáda bola zateplená minerálnou vlnou 50 mm a upravená plastovým obkladom v roku 1995. Stavba je dvojpodlažná nepodpivničená, strecha je plochá dvojplášťová s krytinou z pozinkovaného plechu. Dažďové žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, dom je napojený vodovod, plynovod, kanalizáciu,  elektrickú rozvodnú sieť. Prízemie pozostáva z chodby,  kuchyne s jedálňou, obývacej izby s kuchynským kútom,  kúpeľne s WC, izby, špajze,  schodiska, garáže, terasy.  poschodie pozostáva z dvoch izieb, chodby, kúpeľne s WC, kuchyne, terasy.  Základy sú betónové s hydroizoláciou, steny sú murované klasickým spôsobom z tehlového materiálu v skladobnej hrúbke do 50,00 cm , fasáda je zateplený s plastovým obkladom,  vnútorné omietky stierkové hladké, stropy sú prefabrikované s rovným podhľadom, podlahy v izbách súprevažne keramické,  na poschodí laminoparkety a koberce, ostatné sú prevažne z keramickej dlažby, v garáži je cementový poter. Vstupné dvere sú s čiastočným presklením,  okná sú plastové s izolačným dvojsklom s vonkajšími  plastovými a vnútornými kovovými žalúziami, vnútorné dvere sú drevené plné a presklené, v kuchyni prízemia je  kuchynská linka, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, šporák je plynový, digestor  je osadený, keramický obklad stien je za linkou a šporákom. V kuchyni poschodia je bežná kuchynská linka, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou,  keramický obklad  stien je za linkou.  V kúpeľni prízemia  je plastová  hydromasážna vaňa s nerezovou  pákovou batériou,  umývadlo smaltované 2* s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, sprchovací kút s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, splachovacie WC,  steny sú obložené keramickým obkladom. V kúpeľni poschodia je plastová vaňa, smaltované umývadlo, nerezové pákové výtokové armatúry, záchod  splachovací, keramický obklad stien. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú panelové, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, svetelná na poschodí s ističmi.  Stavba je pravidelne udržovaná, bez viditeľných technických porúch, základná životnosť 100 rokov. Garážové vráta sú plechové výklopné. 

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo V-419/11 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava IČO:31318916 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom , zml.č.ZZ1 k ÚZ č. 075/3005/10SU na parc.reg.,C' č.8857/1, 8857/2, 8857/3 a na rodinný dom so sč 2074 na parc.reg.,C' č.8857/2.
- Exekučný príkaz EX 3951/2016 zo dňa 21.3.2017, Z-4199/17 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176 na parc. registra 'C' č. 8857/1, 8857/2, 8857/3 a na rodinný dom so s.č. 2074 na parc.reg.,C' č. 8857/2. (Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Kamil Líška)

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 76/2018
Meno znalca: Ing. Oto Pisoň
Dátum vyhotovenia: 20.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 108 000,00 €

K. Najnižšie podanie 108 000,- €
L. Minimálne prihodenie 1 000,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15 000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 12.09.2018 10:15 Obhliadka 2: 18.09.2018 10:15
Miesto obhliadky Víťažstva 2074, 945 01 Komárno
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911222311.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava