Dražba nehnuteľností v obci Košariská v katastrálnom území Košariská

Katastrálne územie:
Košariská
Obec:
Košariská

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 41.905,00 05.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 33/15
Typ dražobnej vyhlášky: EX 33/15
Poradie dražby: 2
Exekútor: Marcel Kroupa
Ulica: Gegeľovská 662/2
Obec: Myjava
PSČ: 90701
Dátum konania dražby: 05.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Gegeľovská 662/2, 90701Myjava
Vlastník: Jozef Janček
Sídlo: 906 15 Košariská 280
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 06.07.2018
Znalecká hodnota: 49.300,00
Reálna hodnota: 41.905,00
Výška zábezpeky: 20.952,50
Číslo bankového účtu: č.ú. 0253265592/0900, IBAN: SK7309000000000253265592, VS:3315
Najnižšie podanie: 41.905,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: č.ú. 0253265592/0900, IBAN: SK7309000000000253265592, VS:3315
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho podania. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie: nie sú žiadne
Dátum obhliadky: 01.08.2018
Čas obhliadky: 17:00
Miesto obhliadky veci: Košariská 280
Ďalšie informácie : Okresný súd Nové Mesto nad Váhom uznesením 7Er/67/2015-17 zo dňa 10.4.2018 udelil súhlas, aby v predmetnom exekučnom konaní pri dražbe nehnuteľnosti najnižšie podanie tvorila suma 41.905,00 EUR. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.5.2018. Suma 41.905,00 EUR je zároveň najnižším podaním podľa § 145 ods. 1 Exekučného poriadku.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Myjava
     Obec : Košariská
     Kataster : Košariská
     Číslo listu vlastníctva: 579
   Parcela
     Parcelné číslo: 1082/3
     Výmera: 111
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: pozemok
   Stavba
     Supisné číslo: 280
     Pracelné číslo: 1082/3
     Druh stavby: dom
     Popis stavby: rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: