Dražba nehnuteľností v obci Košice-Juh v katastrálnom území Južné Mesto

Katastrálne územie:
Južné Mesto
Obec:
Košice-Juh

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 386.000,- € 29.06.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 036/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Grösslingova
b) Orientačné/súpisné číslo 77
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 824 68
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 31351026
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 29. 06. 2018
E. Čas konania dražby o 16,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 216/3           zastavaná plocha a nádvorie                o výmere 365 m2

 parc. č. 216/4           zastavaná plocha a nádvorie                o výmere 209 m2

parc. č. 216/5           zastavaná plocha a nádvorie                o výmere 39 m2

parc. č. 216/12         zastavaná plocha a nádvorie                o výmere 374 m2

Stavby

súp. č. 3059              autoservis s garážami                              na parc. č. 216/4

súp. č. 3059              autoservis s garážami                              na parc. č. 216/12

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 14249, okres: Košice IV, obec: KOŠICE - JUH, katastrálne územie: Južné Mesto.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: prípojka elektro, prípojka splaškovej kanalizácie, prípojka vody do budovy, oplotenie z východnej strany na parc. č. 216/5 a 216/3, oplotenie z východnej strany na parc. č. 216/3, studňa vŕtaná.

H. Opis predmetu dražby

Popis zlúčenej stavby: Autoservis s garážami so súp. č. 3059 na parc. 216/4 a 216/12

Popis pôvodnej stavby garáže

Ide o budovu hromadných garáží, má jedno nadzemné podlažie s plochou strechou. Nosnú konštrukciu tvorí ľahká oceľová konštrukcia typu Baums s jednou loďou rozponu 9,00 m, tvoreného radom nosných oceľových stĺpov s osovou vzdialenosťou 6*3,60 m. Základy sú tvorené z betónových narážaných pilót a prefabrikovaných pätiek a pásov pod výplňovým murivom v kombinácii s montovaným obvodovým plášťom z trapézového plechu s izoláciou medzi nosnými stĺpikmi. Strešnú konštrukciu tvorí oceľový priehradový väzník, konštrukciu jednoplášťového strešného plášťa tvorí pozinkovaný trapézový plech s tepelnou izoláciou a asfaltovou krytinou z ťažkých navarovaných pásov, klampiarske konštrukcie strechy a atiky sú z pozinkovaného plechu. Jeden box má montážnu jamu a je od ostatného priestoru oddelený murovanou priečkou. Oceľové otváravé vráta sú osadené v každom poli medzi stĺpikmi na západnej fasáde od vnútorného dvora. Na severnej strane je dverný otvor s komunikačným prepojením na schodisko prístavby, na južnej strane je plná stena bez okien. Východná strana budovy je v dvoch miestach komunikačne prepojená s novou prístavbou budovy na parc.č.216/12. Podlahy sú z betónového poteru, vnútorné omietky stien sú vápenno-cementové štukové, rozvody teplej a studenej vody, oceľové rozvody ústredného kúrenia, radiátory oceľové doskové, elektroinštalácia 220/380 V, nové vybavenie rozvodnej skrine s ističmi, nové rozvody elektroinštalácie do novej prístavby autoservisu. Časť rozvodov ústredného kúrenia bola vymenená nakoľko došlo k výstavbe vlastnej kotolne s rozvodmi teplovodného ústredného kúrenia. Rozvody vzduchotechnického potrubia pod stropom s ventilátorom na streche garáže. Pod budovou sa nachádza aj rozvod splaškovej kanalizácie. Budova prešla modernizáciou v zmysle stavebného povolenia z roku 2008 na stavebné úpravy s dostavbou budovy autoservisu na parc. č. 216/12. Išlo o modernizáciu rozvodov elektroinštalácie, vetrania, ústredného kúrenia. V jednom z boxov je centrálne schodisko pre horizontálne prepojenie podlaží prístavby budovy na parc.č.216/12. V čase obhliadky nie je schodisko zrealizované. Štandard a rozsah vybavenia objektu je zohľadnený pri výpočte koeficientu vybavenia Kv.

                                               Popis prístavby a nadstavby

               Ide o rozostavanú prístavbu k pôvodnej stavbe garáží. V zmysle stavebného povolenia z roku 2008, s dodatočným povolením z roku 2011 ide o prístavbu s tromi nadzemnými podlažiami, bez podzemného podlažia. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet s prefabrikovanými nosnými stĺpmi, prievlakmi, výplňovým murivom, stropnými predpätými panelmi a plochou strechou. Výplňové murivo je murované z presných tvárnic Ytong, dodatočne zateplenie budovy kontaktným fasádnym zatepľovacím systémom, omietky škrabané akrylátové typu Terranova, okná plastové s izolačným dvojsklom, fasádne dvere na strechu garáží sú riešené ako francúzske posuvné okná, dvere vnútorné drevené hladké biele a dyhované v oceľových zárubniach (len čiastočné osadenie dverí). Vnútorné omietky kerzapetové štukové na stužujúcej sieťke so stavebným lepidlom. Ústredné kúrenie teplovodné, rozvody z PVC s tepelnou izoláciou, radiátory hliníkové doskové s termostatickými hlavicami, rozvody teplej a studenej vody z centrálneho zdroja. Kotolňa a ohrev teplej úžitkovej vody je mimo budovu v samostatnej murovanej prístavbe kotolne. Rozvody slaboprúdu - počítačov a telefónov, elektronické zabezpečovacie zariadenie s kamerovým systémom. Priečky murované hrúbky 12,5 a 15 cm. Strešná konštrukcia je tvorená stropným predpätým panelom s tepelnou izoláciou, krytina z fólie Fatrafol, oplechovanie atikového muriva z lakoplastovaného plechu, odvodnenie cez 6 dažďových zvodov na úroveň terénu bez vyústenia do splaškovej kanalizácie. Prízemie: dispozícia pozostáva z jednej veľkej miestnosti servisu, miestnosť lakovne, miestnosť skladu pod schodiskom na poschodie, miestnosť schodiska s jednoramenným oceľovým schodiskom. Dlažby gressové, rozvody kúrenia, rozvody elektriny k zdvíhacím zariadeniam, rozvody stropného osvetlenia s neónovými svietidlami, stropná konštrukcia bez podhľadu, nátery a maľby, sekčné vráta s elektrickým pohonom a diaľkovým ovládaním. 1. poschodie: Dispozícia pozostáva z miestnosti skladu, chodby, WC pre klientov, dvoch kancelárií, miestnosti kuchyne, šatne a kúpeľne s dvomi samostatnými WC, dva sprchovacie murované boxy. Sanita WC klientov - dve keramické umývadlá, dve WC typu Geberit, keramické obklady a dlažby, dva axiálne ventilátory, kazetový podhľad s bodovými svietidlami, kancelárie majú laminátové plávajúce podlahy, kuchynský kút s nerezovým drezom, kazetové podhľady s bodovým osvetlením, miestnosť skladu a chodby má betónový poter samonivelizačný. Kuchyňa má linku na báze dreva, keramický obklad drezu, gressová dlažba. Šatne majú gressovú dlažbu, kazetové podhľady s osvetlením. Kúpeľňa má dva samostatné WC typu Geberit, dva murované sprchové boxy, dve keramické umývadlá, kúrenie teplovodné podlahové. 2. poschodie: Dispozícia má pozostávať v zmysle stavebného povolenia z dvoch súkromných priestorov stavebníka, chodby a vonkajšieho schodiska. Podlažie je v hrubej rozostavanosti, ide o nedokončené podlažie. Montážny otvor je zadebnený na západnej fasáde v mieste nerealizovaného vonkajšieho schodiska. Podlažie má čiastočne realizované rozvody médií, cementový poter, časti omietok a stropov bez realizovania sanity. Štandard a rozsah vybavenia objektu je zohľadnený pri výpočte koeficientu vybavenia objektu Kv, nedokončenosť je stanovená percentuálnym stavom jednotlivých prvkov. Stavba je pristavaná k pôvodnej stavbe oceľovej konštrukcie garáží, pričom tvorí samostatný stavebný celok oddelený 15 cm dilatáciou, vyplnenou tepelnou izoláciou.

Popis kotolne ako časti stavby so súp. č. 3059

               Prístavba kotolne k hlavnej stavbe autoservisu sa nachádza na jej severnej časti na parcele č. 216/12. V čase obhliadky stavba slúžila ako kotolňa pre celú budovu autoservisu, zdrojom tepla je kotol na pelety. Stavba je jednopodlažná s pultovou strechou bez stropu, po stavebnej stránke nedokončená - chýbajú vnútorné omietky, žľaby a zvody, finálna úprava vonkajších povrchov a podlahy. Dispozičné riešenie: Dispozične má podlažie jednu miestnosť slúžiacu ako kotolňa a ako priestor pre vzduchotechniku k lakovacej kabíne a ako priestor pre kompresor s tlakovou nádobou. Stavebno-technický popis: Základové konštrukcie: základy sú pásové z prostého betónu do nezamŕzajúcej hĺbky. Zvislé konštrukcie: nosnú konštrukciu tvorí murovaný systém z plynosilikátových tvárnic. Hydroizolácie: vodorovná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti je z klasických nataviteľných asfaltových pásov pod murivom a podlahou. Vodorovné konštrukcie: nie sú Zastrešenie: objekt je zastrešený pultovou drevenou konštrukciou s plechovou krytinou. Tepelné izolácie: iba zateplenie strechy. Výplne otvorov: okná nie sú, dvere hladké jednoduché v oceľovej zárubni. Omietky: vonkajšie iba stierka zo stavebného lepidla bez finálnej úpravy, vnútorné omietky nie sú. Podlahy: hrubý betón bez finálnej úpravy. Ďalšie konštrukcie a vybavenie: rozvod elektroinštalácie, rozvod vody a kanalizácie. Technologické zariadenie VZT pre lakovaciu kabínu a kompresor s príslušenstvom nie sú predmetom znaleckého posudku.

Popis pozemkov

LV č. 14249, pozemok, parcely č.:- 216/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2, - 216/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 209 m2, - 216/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 a 216/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m2 tvoria pozemok zastavaný ohodnocovanou stavbou a tvoria dvor a spevnené plochy okolo stavby v intraviláne mesta Košice - Juh, k. ú. Južné Mesto, vedľa hlavného ťahu Južnej triedy - štátnej cesty I. triedy č 17 Košice - štátna hranica Milhosť, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete, pozemok je prístupný z Barčianskej ulice po parcele č. 216/1, ktorá je evidovaná na LV č.1340 so zriadením práva prechodu, čo súdny znalec považuje za negatívny účinok na hodnoty pozemku.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Oprávnený z vecného bremena k nehnuteľnosti p.č. 216/1 na LV č. 1340, k.ú Južné mesto V-8727/2007 zo dňa 17.10.2007 v.z.1815/07
2, Zmluva o zriadení záložného práva k Úverovej zmluve č. 29617688/7930 v prospech Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, Bratislava, IČO: 31351026, V-1239/2012 zo dňa 21.02.2012 v.z.310/12
3, Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti k Zmluve o pôžičke zo dňa 09.10.2013 v prospech TRADE TK s.r.o., Obrody 27, 040 11 Košice, IČO: 46 165 916 na pozemky - parc. reg. C KN č. 216/3, 216/4, 216/5, 216/12 a na stavbu so súp. č. 3059 na pozemku parc. reg. C KN č. 216/4 a stavbu bez súp. č. na pozemku parc. reg. C KN č. 216/12. Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva V-9187/13 zo dňa 10.10.2013 v.z. 1911/2013
4, Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti k Zmluve o pôžičke zo dňa 03.12.2013 v prospech TRADE TK s.r.o., Obrody 27, 040 11 Košice, IČO: 46 165 916 na pozemky - parc. reg. C KN č. 216/3, 216/4, 216/5, 216/12 a na stavbu súp. č. 3059 na pozemku parc. reg. C KN č. 216/4 a stavbu súp. č. 3059 na pozemku parc. reg. C KN č. 216/12. Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva V-11134/13 zo dňa 04.12.2013 v.z. 2302/2013
5, Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti k Zmluve o pôžičke zo dňa 20.12.2013 v prospech TRADE TK s.r.o., Obrody 27, 040 11 Košice, IČO: 46 165 916 na pozemky - parc. reg. C KN č. 216/3, 216/4, 216/5, 216/12 a na stavbu súp. č. 3059 na pozemku parc. reg. C KN č. 216/12 a stavbu súp. č. 3059 na pozemku parc. reg. C KN č. 216/4. Rozhodnutie o povolení vkladu záložnéj zmluvy V-1422/2014 z 12.3.2014 - 404/14
6, Rozhodnutie Mesta Košice MK/B/2017/242224/243014 zo dňa 21.12.2017 o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti - pozemok registra C KN parc.č. 216/4, zastavané plochy a nádvoria a stavbu so súp. číslom 3059, autoservis s garážami na pozemku C KN parc.č. 216/4, na zabezpečenie daňovej pohľadávky Mesta Košice a aj zabezpečenie istej daňovej pohľadávky, ktorá vznikne v budúcnosti. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2017. Z-9492/2017 zo dňa 21.12.2017 - 174/2018
POZNÁMKY:
1, Informatívna: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom na dražbe pre navrhovateľa Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 351 026, Grösslingova 77, 824 68 Bratislava vyplývajúceho zo zmluvy o zriadení záložného práva V-1239/2012 zo dňa 21.2.2012. P-307/2018 zo dňa 6.4.2018- v.z.694/18
2, Informatívna: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom na dražbe pre navrhovateľa TRADE TK s.r.o., IČO: 46 165 916, Obrody 27, Košice vyplývajúceho zo zmluvy o pôžičke zo dňa 09.10.2013 a zmluvy o pôžičke zo dňa 03.12.2013, P-452/2018 v.z.1050/18

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 100/2018 zo dňa 16.05.2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom, znalcom z odboru stavebníctvo; odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, evidenčné číslo znalca 913 731 na hodnotu 385.699,32 €.
K. Najnižšie podanie 386.000,- €
L. Minimálne prihodenie 1.000,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0362018. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0362018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 14.06.2018 o 14,00 hod. 2, 25.06.2018 o 14,00 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred budovou autoservisu s garážami so súp. č. 3059, ulica Barčianska č. 68 v Košiciach, mestská časť Barca.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.

V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Vojtech
c) priezvisko Kavečanský
d) sídlo Kmeťova 13, 040 01 Košice