Dražba nehnuteľností v obci Košice-Juh v katastrálnom území Južné Mesto

Katastrálne územie:
Južné Mesto
Obec:
Košice-Juh

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 1.690.000,- EUR 17.07.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 075/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81354
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby salónik v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 17. 07. 2018
E. Čas konania dražby 13:30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice IV, obec: Košice -Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 14379, a to konkrétne:

 • budova so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/68 o výmere 597 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • budova so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/69 o výmere 1074 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • budova so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/70 o výmere 1067 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • hala so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/71 o výmere 743 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • garáž so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/73 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • studňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/72 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/17 o výmere 2690 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/68 o výmere 597 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/69 o výmere 1074 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/70 o výmere 1067 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/71 o výmere 743 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/72 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/73 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/85 o výmere 70 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/87 o výmere 11269 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/91 o výmere 299 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/584 o výmere 253 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/585 o výmere 102 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/586 o výmere 97 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/587 o výmere 14 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/588 o výmere 26 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/589 o výmere 27 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/590 o výmere 243 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/591 o výmere 1401 m2, druh pozemku: ostatné plochy.
H. Opis predmetu dražby
 1. Garáž so súp. č. 2066, na parc. č. 449/73

Ide o vedľajšiu stavbu radových garáží pre 4 osobné automobily umiestnenú v severnej časti areálu Steel Trans na parcele             č. 449/73. V čase ohodnocovania bola stavba nevyužívaná, v minulosti slúžila ako garáž pre osobné automobily a ako sklad PHM.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o prízemnú stavbu štyroch radových garáží prístupných cez garážové vráta otváracie z plného plechu.

Zastavaná plocha je 73,89 m2.

 

Technické riešenie:

- Základy -                                                     bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie -                           murované z pálenej tehly hrúbky nad 15 do 30 cm;

- Vodorovné nosné konštrukcie -                   stropy sú železobetónové - monolitická doska z hornej strany spádovaná;

- Strecha -                                                        krytina je na plochých strechách, z asfaltových privarovaných pásov; klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov -                    škrabaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov -                   vápenná hladká omietka

- Podlahy -                                                     hrubé betónové, tehlová dlažba

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie -          elektroinštalácia - len svetelná - poistky

 

Na základe prehlásenia vlastníka bola stavba garáže vybudovaná v roku 1992.

Vzhľadom na použité materiály, technický stav a stav údržby sa základná životnosť odhaduje na 60 rokov.

 

 1. Administratívna budova so súp. č. 2066, na p. č. 466/68

Budova na základe prehlásenia vlastníka a odborného posúdenia znalca pri obhliadke bola vybudovaná v roku 1994.

V čase obhliadky bola administratívna budova mimo prevádzky s vybúranými priečkami odpojená od ELI, vodovodu a bez pripojenia zemného plynu. Budova je od roku cca. 2015 mimo prevádzky, s neukončenou rekonštrukciou.

Vstup do budovy je z prednej severozápadnej časti areálu firmy Steel Trans od spevnenej plochy z úrovne terénu.

 

Dispozičné riešenie:

Budova pozostáva z dvoch nadzemných podlaží.

V 1.NP a 2.NP administratívnej budovy, kde boli pôvodne kancelárie, spoločné priestory chodieb, soc. zariadení, je vybúraný otvorený priestor bez priečok a bez usporiadanej dispozície.

Zastavaná plocha I. NP je 586,16 m2.

Zastavaná plocha II. NP je 586, 16 m2.

 

Technické riešenie objektu :

Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí prefabrikovaná žb. stĺpová konštrukcia - skelet s dvomi priečnymi loďami v rozpätí 2x 6 m, v pozdĺžnom smere v module s obvodovými sendvičovými pórobetónovými panelmi predsadenými pred skelet, priečkami a výplňovým murivom z pálených tehál, ktoré boli v čase obhliadky zdemolované na cca 90 %. Povrchová úprava vonkajších povrchov je              z brizolitovej omietky. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené zdvojené, čiastočne zdemontované a rozbité, percento dokončenosti je cca na 60 %.

Zvislé výplňové konštrukcie a priečky vo vnútri sú murované z pórobetónových tvárnic a z pálených tehál, ktoré sú prevažne vybúrané. Vodorovné nosné konštrukcie nad všetkými podlažiami sú realizované zo stropných žb. prefabrikovaných panelov. Vertikálna komunikácia je zabezpečená žb. betónovým monolitickým schodiskom s povrchom z nástupníc                           a podstupníc z podlahoviny PVC.

Stropy a steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou, ktorá nebola v čase obhliadky ukončená.

Strecha je plochá, pokrytá živičnou krytinou, čiastočne poškodenou s vyspádovaním do vnútorných dažďových zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený už spomínanými zvodmi zaústenými do jednotnej dažďovej a splaškovej kanalizácie.

Vstupné dvere do budovy sú hliníkové presklené, s poškodenou výplňou. Vnútorné dvere v jednotlivých podlažiach sú hladké na báze dreva, osadené do kovových zárubní, v čase obhliadky boli dvere zdemontované.

Podlahy v budove sú s vybúranými potermi bez finálnej povrchovej úpravy. Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické.

Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z oceľového potrubia, pričom sú odpojené od vody. Kanalizácia v budove je zrealizovaná z PVC potrubia, napojená je na verejnú kanalizáciu. Ohrev TÚV v budove bol zabezpečený ohrievačom (ktorý je zdemontovaný).

ÚVK v objekte je riešené ako ústredné s rozvodmi z oceľového potrubia, radiátormi plechovými rebrovými, ktoré boli v čase obhliadky nefunkčné - poškodené. Zdroj tepla je zdemontovaný.

Budova má možnosť napojenia na inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, NN prípojku a plynovú prípojku.

 

Budova bola v čase obhliadky čiastočne rekonštruovaná v štádiu prevedených búracích prác s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky. Životnosť budovy je predpokladaná na 60 rokov.

 

 1. Budova so súp. č. 2066 na p. č. 449/69

Jedná sa o dvojloďovú budovu v priečnom smere, v pozdĺžnom smere modul 7 x 6,0 m vybudovanú na parc. č. 449/69.

Budova bola vybudovaná a daná do užívania v roku 1992.

 

 

Dispozičné riešenie:

Budova bola v čase obhliadky mimo prevádzky, zrekonštruovaná s vytvorením priestorov: dve jedálne, výdajňa stravy, šatne pre zamestnancov so sociálnymi zariadeniami, archív vo vytvorenom medzipodlaží, garáže a kotolňa so samostatným vstupom v severozápadnej časti budovy.

Zastavaná plocha I. NP je 1.047,96 m2.

 

Prevažné využitie budovy je garážovanie a údržba vozidiel. Hlavný vstup do budovy je z juhovýchodnej strany pozemku cez chodbu do jedálne, šatní a do garáží, ktoré majú osadené výsuvné garážové vráta a podlahu priemyselnú pancierovú. V čase obhliadky je budova nevyužívaná (mimo prevádzky).

 

Technické riešenie objektu :

Budova je založená na železobetónových základových pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí žb. prefabrikovaný skelet, osadený do žb. pätiek. Obvodový plášť je zhotovený z prefabrikovaných pórobetónových panelov. Strešná konštrukcia je vybudovaná so žb. stropných panelov, rebrovaných na žb. nosníkoch, z hornej strany z tepelnoizolačnou vrstvou, ktorá je pokrytá živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami (oplechovania atiky, prestupy) z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pálených tehál.

Vonkajšia povrchová úprava bola zrealizovaná v roku 2008-2009 z minerálnej omietky na zateplení. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou. Strecha bola v roku 2007 rekonštruovaná - pokrytá krytinou Fatrafol s vyspádovaním do vonkajších dažďových žľabov a zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený do jednotnej dažďovej a splaškovej kanalizácie. Podlahy vnútorných priestorov sú z keramickej dlažby, podlahy v garážových priestoroch sú zhotovené z priemyselnej pancierovej podlahy. Rozvody ELI v budove garáží sú svetelné a motorické s automatickým istením, v čase obhliadky boli odpojené.

Budova bola v čase obhliadky rekonštruovaná s výmenou garážových vrát a s rekonštrukciou podláh vnútorných priestorov. Exteriér budovy je zateplený s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Životnosť podobných prevádzkových stavieb je spravidla 60 - 100 rokov.

 

 1. Budova so súp. č. 2066 na p.č. 449/70

Jedná sa o budovu garáží a opravárenskej haly so súp. č. 2066 vybudovanú na parc. č. 449/70. Podľa zistenia bola budova garáží vybudovaná a daná do užívania v roku 1992.

Vstup do jednotlivých garáží je cez výsuvné garážové brány zo spevnenej plochy dvora.

V roku 2008-2009 bola na objekte garáží zrealizovaná rekonštrukcia vnútorných priestorov so zateplením fasády a výmenou garážových brán s el. pohonom s dostavaním dvoch kancelárií a skladu.

V čase obhliadky bolo zistené, že od roku 2016 je budova garáží nevyužívaná (mimo prevádzky).

 

Zastavaná plocha I. NP je 1.047,96 m2.

 

Technické riešenie objektu :

Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode.

Zvislé nosné konštrukcie objektu tvorí žb. prefabrikovaný skelet osadený do žb. pätiek. Obvodový plášť objektu je zhotovený z prefabrikovaných pórobetónových panelov z vonkajšej strany je zateplený. Strešná konštrukcia garáží je vybudovaná so žb. stropných panelov osadených na žb. nosníkoch, z hornej strany s tepelnoizolačnou vrstvou, ktorá je pokrytá krytinou Fatrafol s klampiarskymi konštrukciami (oplechovania atiky, prestupy) z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pórobetónových tvárnic.

Vonkajšia povrchová úprava bola zrealizovaná v roku 2008-2009 z minerálnej škrabanej omietky na zateplení. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou.

Strecha bola v roku 2007 rekonštruovaná - pokrytá krytinou Fatrafol s vyspádovaním do vonkajších žľabov a dažďových zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený do jednotnej dažďovej a splaškovej kanalizácie. Vchod do jednotlivých priestorov garáže je cez výsuvné segmentové vráta s el. ovládaním. Vnútorné dvere sú plné hladké, osadené do kovových zárubní.

Podlahy v garážových priestoroch sú zhotovené z priemyselnej betónovej podlahoviny na cementový poter. Rozvody ELI v budove garáží sú svetelné a motorické s automatickým istením, v čase obhliadky bola ELI odpojená.

Exteriér budovy je s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky na zateplení. Životnosť podobných prevádzkových stavieb je spravidla 60 - 100 rokov.

Po posúdení stavebno technického stavu objektu, kvality použitých stavebných materiálov, prevedenia kompletnej rekonštrukcie a spôsobu užívania budovy je jej životnosť stanovená odborným odhadom na 70 rokov.

 

 1. Skladová hala so súp. č.2066 na p. č. 449/71

Jedná sa o halu pre účel skladovania. Skladová hala bola vybudovaná a daná do užívania v roku 1992. Vstup do jednotlivých garáží je cez výsuvné garážové brány zo spevnenej plochy dvora. V čase obhliadky bola budova garáží nevyužívaná (mimo prevádzky).

 

Zastavaná plocha I. NP je 745,38 m2.

 

 

 

 

Technické riešenie:

Budova je založená na železobetónových základových pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí oceľový skelet osadený do žb. pätiek. Obvodový plášť je zhotovený z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm. Strešná konštrukcia skladu je vybudovaná z trapezového plechu bez zateplenia uloženého na kovových priehradových väzníkoch. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia povrchová úprava je pôvodná z hladkej omietky, jedna stena je s poškodenou zvetralou fasádnou omietkou. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené hladkou omietkou.

Vchod do jednotlivých priestorov skladu je cez otváracie plechové vráta. Podlahy skladu sú zhotovené z cementového poteru.

Rozvody ELI v budove garáží sú svetelné, v čase obhliadky boli odpojené.

Budova bola v čase obhliadky v pôvodnom stave.

Životnosť podobných prevádzkových stavieb je spravidla 60 - 100 rokov.

 

 1. Čerpacia stanica vodovodu na p. č. 449/72

Prízemná stavba čerpacej stanice bola vybudovanú na parc. č. 449/72. Podľa zistenia bola čerpacia stanica vybudovaná a daná do užívania v roku 1992, v roku 2007 bola rekonštruovaná so zateplením fasády - krytina fatrafol, s rekonštrukciou vnútorných priestorov.

Vstup do budovy je cez plastové dvere, plné z celoobvodovým kovaním v časti od spevnenej plochy dvora. V čase obhliadky bola budova čerpacej stanice mimo prevádzky.

 

Technické riešenie:

Budova je založená na železobetónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí tehlové murivo so zateplením a vonkajšou povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Strešná konštrukcia je pultová s krytinou fatrafol. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené hladkou omietkou. Podlahy sú zhotovené z keramickej dlažby. Rozvody ELI sú svetelné a motorické, v čase obhliadky boli odpojené. Údržba stanice bola ku dňu obhliadky dobrá  zodpovedajúca jej veku v dobrom technickom stave.

Životnosť podobných prevádzkových stavieb je spravidla 60 - 100 rokov.

 

Zastavaná plocha je 15,71 m2.

 

 1. Pozemky

Pozemky sú rovinaté s možnosťou napojenia na siete vody, kanalizácie, plynu, elektriny.

Celková výmera pozemkov je 20.068 m2.

 

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave, je však potrebná pravidelná údržba a niektoré dokončovacie práce.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva sa: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. Zn. 072/2015 dražobníkom DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36764281 na parc. č. 449/17,449/68,449/70,449/71,449/72,449/73,449/85, 449/87,449/91,449/585,449/586,449/587,449/588,449/589, 449/590,449/591,449/606 a stavby budova súp. č. 2066 na parc.č.449/68, budova súp.č.2066 na parc.č.449/69, budova súp.č.2066 na parc.č.449/70, hala súp.č.2066 na parc.č.449/71, garáž súp.č.2066 na parc.č.449/73, studňa bez súp.č. na parc.č.449/72. P-1793/2015 z 21.12.2015 - 2545/15,
b) Poznamenáva sa: Oznámenie o opakovanej dražbe č. Zn. 072/2015 dražobníkom DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36764281 na parc.č.449/17,449/68,449/70,449/71,449/72,449/73,449/85, 449/87,449/91,449/585,449/586,449/587,449/588,449/589, 449/590,449/591,449/606 a stavby budova súp.č.2066 na parc.č.449/68, budova súp.č.2066 na parc.č.449/69, budova súp.č.2066 na parc.č.449/70, hala súp.č.2066 na parc.č.449/71, garáž súp.č.2066 na parc.č.449/73, studňa bez súp.č. na parc.č.449/72. P-124/2016 zo dňa 1.2.2016 - číslo zmeny 205/2016,
c) Poznamenáva sa: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00686930 a to predajom predmetu záložného práva na dražbe (V-744/2007), P-342/2018 v.z. 795/18 Informatívna: P 349/2018,
d) Poznamenáva sa: Oznámenie o konaní dražby č.Zn.055/2018 dražobníkom DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36764281 na parc.č.449/116, 449/165, 449/322 - zast. plochy, hosp. budova súp.č.2343 na parc.č.449/116 P-407/2018 zo dňa 14.5.2018 - 938/18.
e) Zmluva o zriadení záložného práva k úverovej zmluve č. 5500/05/88 zo dňa 09.06.2005 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava, Štúrova 5, IČO: 31 318 916, V-5491/2005 zo dňa 15.06.2005 v.z.1067/05;
f) Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 5500/05/88/1 v prospech OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava V-8698/2005 zo dňa 14.09.2005;
g) Zmluva o zriadení záložného práva k zmluve o úvere č. 001/5001/04 zo dňa 12.02.2004 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., 813 54 Bratislava, Štúrova 5, IČO: 31318916, V-8699/2005 zo dňa 14.09.2005;
h) Oprávnený z vecného bremena zapísaného v LV-10232 v.z. 1666/06;
i) Oprávnený z vecného bremena zapísaného v LV-8585, LV-13722 a LV-14321 v.z.1716/06;
j) Zmluva o zriadení záložného práva k zmluve o úvere č. 5500/07/32 zo dňa 25.04.2007 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, V3996/2007 zo dňa 18.06.2007;
k) Oprávnený z vecného bremena zapísaného v LV-13722 (podľa V-938/2009 zo dňa 02.09.2009) v.z. 1226/09;
l) Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 697/320/1470-8550/10/Bar, vykonateľné dňa 19.05.2010. Daňový úrad Košice III, Garbiarska 1, 040 85 Košice. Zákaz nakladať s nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane, Z-3101/2010 v.z.737/10. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.06.2010, R-913/2010 v.z.931/10;
m) Vecné bremeno spočívajúce v práve trpieť vstup a vjazd pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného elektrického vedenia cez parc.č. 449/165 a 449/322 podľa GP č. 42/2007 v prospech Východoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36599361, V-12806/2007 zo dňa 14.12.2007 v.z.145/08;
n) Oprávnený z vecného bremena zapísaného v LV-8585, LV-13722 a LV-14321 v.z.1716/06;
o) Oprávnený z vecného bremena zapísaného v LV-8585, LV-13722 a LV-14321 v.z.1717/06;
p) Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťaženej parcely trpieť ochranné pásmo, umožniť oprávnenému z vecného bremena VVS, a.s. Košice, IČO: 36570460, prístup na zaťažený pozemok za účelom prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie, revízie, poruchy verejnej kanalizácie v rozsahu podľa GP č. 71/2010 na parc. č. 449/165, v súlade s § 34 zák. č. 162/1995 Z.z. a § 20 ods. 1 zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, Z-8281/10 z 15.12.2010 - 178/11;
q) Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 697/320/2763-19236/11/Bar na zabezpečenie daňového nedoplatku v prospech Daňového úradu Košice III, Garbiarska 1, 040 85 Košice, nadobudlo vykonateľnosť dňa 05.10.2011. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. Z7317/2011 zo dňa 14.10.2011 v.z.1790/2011. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27.12.2011.;
r) Oprávnený z vecného bremena zapísaného v LV 10232. V-7857/2006 v.z.1666/06;
s) Rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 9800501/5/528897/2013/Bly, právoplatné dňa 13.2.2013 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam. Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice. Zákaz nakladať s predmetom zálohu bez súhlasu správcu dane. Z-1489/2013 zo dňa 21.02.2013 v.z.380/13;
t) Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam parcela CKN č. 449/17, /68, /69, /70, /71, /72, /73, /85, /87, /91, /93, /347 v prospech Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislave, pobočka Košice Festivalové námestie 1, 040 01 Košice, IČO: 30 807 484. Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva V-10493/2012 zo dňa 09.04.2013; 449/584, č. 449/585, č. 449/586, č. 449/587, č. 449/588, č. 449/589, č. 449/590, č. 449/591-Z 2777/13 v.z.1093/13;
u) Rozhodnutie č. B/2014/017202/00000553/19 na zriadenie záložného práva v prospech Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, na parc.č. 449/68, 449/69, 449/70,449/71,449/165, a stavby súp.č. 2066 na parc.č.449/68, 449/69,449/70, 449/71, Z - 1598/2014 ( zákaz nakladať s predmetom zálohu) - 723/2014.;
v) Rozhodnutie Daňový úrad Košice, Rozvojová 2,041 90 Košice, číslo: 9800503/5/5165936/2014/Bly vykonateľné dňa 10.12.2014 na parcely č. 449/17, /68, /69, /70, /71, /72, /73, /84, /85, /86, /87, /91,/92, /93, /94, /116,/165,/322,/347,/606,/584,/585,/586,/587,/588,/589,/590,/591 a stavby č.s. 2066 na parc.č. 449/71, /73, /68, /69, /70 budovu súp. č. 2343 na parcele č. 449/116 a studňu na parc.č. 449/72 v podiele 1/1, o zriadení záložného práva na citované nehnuteľnosti, zákaz nakladania s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane Z-9418/2014 - 2405/14 Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2014. R-3380/14 zo dňa 22.12.2014;
w) Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 9800503/5/5165875/2014/Bly, vykonateľné dňa 1.12.2014, Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. Z-9419/2014 - 274/2015;
x) Rozhodnutie Mesta Košice č. B/2015/017756/00247916/19 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, parc. C KN č. 449/17, 449/68, 449/69, 449/70, 449/71, 449/72, 449/73, 449/85, 449/87, 449/91, 449/116, 449/165, 449/322, na stavby: súp. č. 2066 na parc. č. 449/68, súp. č. 2066 na parc. č. 449/69, súp. č. 2066 na parc. č. 449/70, súp. č. 2066 na parc. č. 449/71, súp. č. 2066 na parc. č. 449/73. Zákaz daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom zálohu bez súhlasu správcu dane Mesta Košice. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2015 a stalo sa vykonateľným dňa 14.12.2015. Z-286/2016 zo dňa 18.01.2016 - v.z. 250/16.
y) Rozhodnutie Mesta Košice č. B/2016/16964700198980/19 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, parc. registra C KN č. 449/17, 449/68, 449/69, 449/70, 449/71, 449/72, 449/73, 449/85, 449/87, 449/91, 449/116, 449/165, 449/322, na stavby: súp. č. 2066 na parc. č. 449/68, súp. č. 2066 na parc. č. 449/69, súp. č. 2066 na parc. č. 449/70, súp. č. 2066 na parc. č. 449/71, súp. č. 2066 na parc. č. 449/73 - zákaz daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom zálohu bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane Mesta Košice. Rozhodnutie právoplatné dňa 31.5.2016. Z- 4784/2016 zo dňa 13.6.2016 - číslo zmeny 1191/2016
z) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1252/2017 Exekútorský úrad Košice, Južná trieda 93, JUDr. Ladislav Kováč, PhD - súdny exekútor, na pozemky CKN parc.č. 449/322, 449/85, 449/73, 449/68, 449/586, 449/91, 449/71, 449/69, 449/347, 449/588, 449/591, 449/17, 449/165, 449/87, 449/116, 449/589, 449/587, 449/72, 449/70, 449/585, 449/584, 449/590, 449/606 a stavby súp.č. 2066 na parc.č. 449/73, 449/69, 449/68, 449/71, 449/70, súp.č. 2343 na parc.č. 449/116 a stavba bez súp.č. na parc.č. 449/72, Z-4705/2017 z 23.06.2017 - 1231/17;
aa) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 3156/2017-11, Exekútorský úrad Košice, JUDr. Ladislav Kováč, PhD - súdny exekútor, na pozemky CKN parc.č. 449/322, 449/85, 449/73, 449/68, 449/586, 449/91, 449/71, 449/69, 449/347, 449/588, 449/591, 449/17, 449/165, 449/87, 449/116, 449/589, 449/587, 449/72, 449/70, 449/585, 449/584, 449/590, 449/606 a stavby súp.č. 2066 na parc.č. 449/73, 449/69, 449/68, 449/71, 449/70, súp.č. 2343 na parc.č. 449/116 a stavba bez súp.č. na parc.č. 449/72, Z-5169/2017 zo dňa 12.7.2017 - 1357/2017;
bb) Rozhodnutie o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č.MK/B/2018/053584/00003381/19 na zabezpečenie daňovej pohľadávky Mesta Košice, IČO: 00 691 135, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice na stavby súp.č.2066 na parcele C KN č.449/68, súp.č.2066 na parcele C KN č.449/69, súp.č.2066 na parcele C KN č.449/70, súp.č.2066 na parcele C KN č.449/71 a parcely C KN č. 449/68, 449/69, 449/70, 449/71, 449/165. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane. Z-2405/2018 zo dňa 3.4.2018- v.z.673/18

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 111/2018 zo dňa 04.06.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
1.690.000,- EUR (slovom: jeden milión šesťstodeväťdesiattisíc EURO)
K. Najnižšie podanie 1.690.000,- EUR (slovom: jeden milión šesťstodeväťdesiattisíc EURO)
L. Minimálne prihodenie 3.000,-EUR (slovom: tritisíc EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49.000,-EUR (slovom: štyridsaťdeväťtisíc EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 075, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 075, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 075, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 25.06.2018 o 08:00 hod., stretnutie záujemcov je pred budovou so súpisným číslom 2066, na Rozvojovej ulici č. 2 v Košiciach. Termín č. 2: 13.07.2018 o 08:00 hod., stretnutie záujemcov je pred budovou so súpisným číslom 2066, na Rozvojovej ulici č. 2 v Košiciach.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 25.06.2018 o 08:00 hod., stretnutie záujemcov je pred budovou so súpisným číslom 2066, na Rozvojovej ulici č. 2 v Košiciach. Termín č. 2: 13.07.2018 o 08:00 hod., stretnutie záujemcov je pred budovou so súpisným číslom 2066, na Rozvojovej ulici č. 2 v Košiciach.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred budovou so súpisným číslom 2066, na Rozvojovej ulici č. 2 v Košiciach.

P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 81103 Bratislava