Dražba nehnuteľností v obci Košice-Juh v katastrálnom území Južné Mesto

Katastrálne územie:
Južné Mesto
Obec:
Košice-Juh

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 11.06.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 030/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 11. 06. 2018
E. Čas konania dražby o 11,00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby boli nehnuteľnosti, a to:

Byt č. 12 na 4. p. bytového domu – obytný dom, Miškovecká 18,19, so súp. č. 1025, vchod 19, ulica Miškovecká v Košiciach, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 3689, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2 a parc. č. 3690, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 179/10000.

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 3689                Zastavané plochy a nádvoria                      o výmere 250 m2

parc. č. 3690                Zastavané plochy a nádvoria                      o výmere 218 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 179/10000

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 12736, okres: Košice IV, obec: KOŠICE - JUH, katastrálne územie: Južné Mesto. 

H. Opis predmetu dražby

Popis bytového domu so súp. č. 1025

Bytový dom má deväť nadzemných podlaží, pôdorysne je riešený v tvare písmena I s jedným centrálnym schodiskom s osobným výťahom. Na I. nadzemnom podlaží sú umiestnené spoločné priestory, komunikačné priestory, priestor hlavného vstupu, technická infraštruktúra domu a pivnice k bytom. Na ostatných nadzemných podlažiach sú umiestnené byty na každom podlaží a komunikačné priestory. Spoločné časti bytového domu: Základy - základová doska železobetónová. Zvislé nosné konštrukcie - železobetónový prefabrikovaný skelet montovaný z panelov Prefa Košice. Obvodový plášť so zateplením. Deliace konštrukcie z panelov na báze plynosilikátov. Vodorovné konštrukcie - železobetónové prefabrikované dosky z panelov Prefa Košice. Železobetónové prefabrikované schodiská Prefa Košice s povrchom z keramickej dlažby, zábradlia kovové s nátermi. Zastrešenie bez krytiny - železobetónové prefabrikované stropné dosky. Krytina strechy - plochá strecha jednoplášťová, typ krytiny je odhadovaný vzhľadom na odhadovaný čas vybudovania stavby asfaltové natavované pásy. Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (atiky, rímsy, parapetné plechy, lemovania a pod.). Úpravy vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky stien a stropov. Úpravy vonkajších povrchov - ušľachtilé omietky na zateplení. Vnútorné keramické obklady - v spoločných priestoroch čiastočné obklady soklov. Okná - plastové - pevné, sklopné a otváravé, okná a balkónové dvere v byte plastové s izolačným termosklom. Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch vyhotovené keramické dlažby, ostatné s PVC a cementový poter. Tepelné izolácie - obvodové steny zateplené, tepelná izolácia strechy je odhadovaná vzhľadom na odhadovaný čas vybudovania stavby - perlitbetón s min. hrúbkou 50 mm. Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru. Spoločné zariadenia bytového domu: Vykurovanie - teplovodné ústredné, napojenie prostredníctvom výmenníkovej stanice na horúcovod košickej teplárne s osadeným meraním a reguláciou, pričom v každom byte sú radiátory s pomerovými meračmi a termostatickými ventilmi. Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr. Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN-$. Všetky elektromery bytov sú inštalované v rozvádzačoch pri vchodoch do bytov. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch pod omietkou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je nástennými vypínačmi s časovačom. Bleskozvod - podomietkový v chráničke s uzemňovacou sústavou. Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z oceľových rúr s tepelnou izoláciou, meranie spotreby studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory. Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr. Vnútorný plynovod - hlavné rozvody z oceľových rúr. Ohrev teplej vody - prostredníctvom výmenníkovej stanice na horúcovod košickej teplárne. Vzduchotechnika - podtlakový systém vetrania priestorov kúpeľni a záchodov cez centrálne šachty, vzduchotechnické rozvody pre napojenie odsávačov pár v kuchyniach. Výťahy - jeden osobný výťah. Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet, domový telefón).

Popis bytu č. 12

Byt č. 12 v bytovom dome č. s. 1025 je situovaný na 4. poschodí na Miškoveckej ulici č. 19 v Košiciach v mestskej časti Juh, sídlisko Železníky. Byt pozostáva z dvoch obytných miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC a pivnica v suteréne bytového domu. Presvetlenie je riešené oknami z plastových profilov s izolačným termosklom, dvere sú na báze dreva do kovových zárubní, podlahy izieb sú z laminátovej plávajúcej dlažby a s drevenými parketami, v kúpeľni, WC, predsieni, kuchyni a na loggii je keramická dlažba. Bytové jadro je pôvodné z materiálov na báze dreva - Umakart. V kúpeľni je vaňa plechová smaltovaná so sprchovou nerezovou pákovou batériou, keramické umývadlo. V záchode je osadená WC misa combi. Nútené odsávanie WC je do centrálnej šachty. V kuchyni je zriadená kompletná sanitná a elektrická inštalácia s modernou kuchynskou linkou s dvierkami na báze dreva, keramický obklad v kuchyni pri linke a v kúpeľni, drezové umývadlo nerezové, štvorhoráková plynová varná doska s teplovzdušnou rúrou, odsávač pár. Vykurovanie bytu je ústredné teplovodné, panelové radiátory s termoregulačnými ventilmi. Byt má vlastné meranie spotreby studenej vody, meranie spotreby tepla a elektriny. Byt má vybudovaný rozvod káblovej televízie, domáci telefón s vrátnikom. Byt má loggiu s keramickou dlažbou. Úprava rozpočtového ukazovateľa podľa vybavenosti domu a zariadenia bytu je vykonaná v tabuľke pri výpočte koeficientu vybavenia bytového domu a bytu. Štandard bytu zvyšuje loggia. Podlahová plocha bytu vrátane pivnice je 50,17 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Záložné právo k bytu v prospech spoločenstva vlastníkov bytov názov : Spoločenstvo vlastníkov bytov Miškovecká 18, sídlo: Miškovecká 18 Košice podľa zákona č. 182/93 Zb. § 15.
2, Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlomTomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, V - 6417/2011 z 26.8.2011 - 1483/2011.
POZNÁMKY:
1, Informatívna: Z 3530/2016,Uznesenie OS Košice I, 30K/3/2016 -34,o vyhlásení konkurzu , správca podstaty: Mgr. Ľubica Gregušková, Markušovská cesta 1,052 01 Spišská Nová Ves, - číslo zmeny - 1277/16
2, Informatívna poznámka: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby Zn. 030/2018 dražobníkom: DRAAOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice. P-405/2018 zo dňa 14.5.2018 - 955/2018
3, Uznesenie Okresného súdu Košice II č. 17Pc/5/2016 zo dňa 29.05.2017 o vyporiadanie zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov, Z-1790/2018 zo dňa 07.03.2018 - 743/18.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 62.900,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 62.900,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 69.549,68 €