Dražba nehnuteľností v obci Košice-Juh v katastrálnom území Južné Mesto

Katastrálne územie:
Južné Mesto
Obec:
Košice-Juh

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 17.07.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 075/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81354
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby salónik v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 17. 07. 2018
E. Čas konania dražby 13:30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice IV, obec: Košice -Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 14379, a to konkrétne:

 • budova so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/68 o výmere 597 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • budova so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/69 o výmere 1074 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • budova so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/70 o výmere 1067 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • hala so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/71 o výmere 743 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • garáž so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/73 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • studňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/72 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/17 o výmere 2690 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/68 o výmere 597 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/69 o výmere 1074 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/70 o výmere 1067 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/71 o výmere 743 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/72 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/73 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/85 o výmere 70 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/87 o výmere 11269 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/91 o výmere 299 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/584 o výmere 253 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/585 o výmere 102 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/586 o výmere 97 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/587 o výmere 14 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/588 o výmere 26 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/589 o výmere 27 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/590 o výmere 243 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 449/591 o výmere 1401 m2, druh pozemku: ostatné plochy.
Dôvody upustenia od dražby:

Ust. § 19 ods. 1 písm. e) ZoDD. 

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.