Dražba nehnuteľností v obci Košice-Juh v katastrálnom území Skladná

Katastrálne územie:
Skladná
Obec:
Košice-Juh

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 57 100,- EUR 23.08.2018 Stiahnuť
Aukčný dom Zámocká s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 1100
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný dom Zámocká s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Zámocká 3081101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zámocká
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 10951/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35689889
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Richard Žolna, ako správca dlžníka Ing. Karol Ponický, trvale bytom Jánošíkova 2348/5, 040 01 Košice-Juh, nar. 24.03.1958
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pri prachárni
b) Orientačné/súpisné číslo 7
c) Názov obce Košice d) PSČ 04011
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 51105811
C. Miesto konania dražby Zámocká 30, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, sídlo dražobníka
D. Dátum konania dražby 23. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 11247 vedený Okresným úradom Košice – katastrálny odbor pre okres Košice IV, obec Košice-Juh, k.ú. Skladná a to konkrétne:

  • Byt č. 2 nachádzajúci sa vo vchode č. 5 na 1.p. bytového domu Jánošíková 5,6 so súpisným číslom 2348, ktorý je umiestnený na pozemku parcela registra „C“ s parc. č. 3848/67 o výmere 518 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel 1/1
  • spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku v podiele 145/10000.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Bytový dom je situovaný na bežnom sídlisku mesta Košice - Ulica Jánošíkova. Má deväť nadzemných podlaží. Na 1.N.P. sú pivnice, patriace k jednotlivým bytom a spoločné zariadenia bytového domu, na ostatných podlažiach sú byty.

Konštrukčný systém bytového domu je typový, typ T-08B. Nosný systém bytového domu pozostáva zo stien, montovaných z betónových stenových panelov a stropov, montovaných z predpätých železobetónových dutinových panelov. Strecha je plochá dvojplášťová s odvetranou vzduchovou medzerou, krytina živičná, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Obvodový plášť budovy je zhotovený z pórobetónových panelov hr. 250 mm, vonkajšia omietka je vápennocementová hladká s povrchovou úpravou nástrekom Porakryl. Priečky sú zo siporexových panelov hr. 80 mm, povrchovo upravené stierkou a maľbou, okná sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom.

 

Byt je situovaný na 2.N.P. bytového domu. Vstup do bytu je zo spoločného schodiska. Má dve obytné miestnosti a príslušenstvo, pozostávajúce z kuchyne, kúpeľne, WC a predsiene. Súčasťou bytu je aj lodžia, komora a pivnica. Komora je na 2.N.P. a má samostatný vstup, pivnica je na 1.N.P. bytového domu.

Podlahy v byte sú s povrchom z PVC, dvere sú drevené hladké, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vybavený je rozvodom svetelnej elektroinštalácie, rozvodom teplej a studenej vody a rozvodom zemného plynu. Vykurovanie je ústredné teplovodné, napojené na centrálny zdroj tepla, vykurovacie telesá sú liatinové rebrové. Bytové jadro je pôvodné montované, vybavenie kúpeľne, WC a kuchynská linka sú pôvodné typové.

Stavebné úpravy bytu - výmena okien.

Stavebné úpravy bytového domu - výmena vchodových dverí a okien v spoločných priestoroch.

Spoločnými časťami domu sú základy, obvodové múry, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, priečky, oddeľujúce jednotlivé byty, priečelia, strecha, vchod a schodisko.

Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, kočikárne, sušiarne, bleskozvod, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, prípojka zemného plynu, teplovodná prípojka a elektrická prípojka.

Vlastník nemá vo vlastníctve žiadny doklad o veku bytového domu. Odborný odhad veku je 50 rokov, odborný odhad životnosti je 100 rokov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Bytový dom je situovaný na bežnom sídlisku mesta Košice - Ulica Jánošíkova. Má deväť nadzemných podlaží. Na 1.N.P. sú pivnice, patriace k jednotlivým bytom a spoločné zariadenia bytového domu, na ostatných podlažiach sú byty.

Konštrukčný systém bytového domu je typový, typ T-08B. Nosný systém bytového domu pozostáva zo stien, montovaných z betónových stenových panelov a stropov, montovaných z predpätých železobetónových dutinových panelov. Strecha je plochá dvojplášťová s odvetranou vzduchovou medzerou, krytina živičná, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Obvodový plášť budovy je zhotovený z pórobetónových panelov hr. 250 mm, vonkajšia omietka je vápennocementová hladká s povrchovou úpravou nástrekom Porakryl. Priečky sú zo siporexových panelov hr. 80 mm, povrchovo upravené stierkou a maľbou, okná sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom.

 

Byt je situovaný na 2.N.P. bytového domu. Vstup do bytu je zo spoločného schodiska. Má dve obytné miestnosti a príslušenstvo, pozostávajúce z kuchyne, kúpeľne, WC a predsiene. Súčasťou bytu je aj lodžia, komora a pivnica. Komora je na 2.N.P. a má samostatný vstup, pivnica je na 1.N.P. bytového domu.

Podlahy v byte sú s povrchom z PVC, dvere sú drevené hladké, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vybavený je rozvodom svetelnej elektroinštalácie, rozvodom teplej a studenej vody a rozvodom zemného plynu. Vykurovanie je ústredné teplovodné, napojené na centrálny zdroj tepla, vykurovacie telesá sú liatinové rebrové. Bytové jadro je pôvodné montované, vybavenie kúpeľne, WC a kuchynská linka sú pôvodné typové.

Stavebné úpravy bytu - výmena okien.

Stavebné úpravy bytového domu - výmena vchodových dverí a okien v spoločných priestoroch.

Spoločnými časťami domu sú základy, obvodové múry, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, priečky, oddeľujúce jednotlivé byty, priečelia, strecha, vchod a schodisko.

Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, kočikárne, sušiarne, bleskozvod, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, prípojka zemného plynu, teplovodná prípojka a elektrická prípojka.

Vlastník nemá vo vlastníctve žiadny doklad o veku bytového domu. Odborný odhad veku je 50 rokov, odborný odhad životnosti je 100 rokov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Zalozne pravo v prospech PONK s.r.o.na byt c. 2 na 1 posch./ V -11668/97 z 25.2.98 v.z.1623/98
Zalozne pravo v prospech Danoveho uradu Ke I c.695/320/15704/98/Ney ,Z -305/98 z 27.2.98 v.z.5012/98 v.z.1911/98
Rozhodnutie Danoveho uradu KE IV c.698/310/2114/54052 -Ec /99/Mat o urceni zalozneho prava na byt c. 2 na I posch. vchod 5 c.s. 2348 so spoluvl. podielom 145/10000 Z -1250/99 v.z.3038/99 Rozh. nadobudlo pravoplatnost dna 3.9.99 Z- 125/2000 v.z.317/2000.
Rozhodnutie o určení záložného práva Č.j.:698/2300/2114/93469/02/Čol. v prospech DÚ KE IV Južná tr.8 Zákaz nakladania so zálohom bez súhlasu správcu dane Z-1266/02 z 26.8.2002 - 400/2002
Rozhodnutie DU KE IV č.j.:698/2300/111853/02/Čol z 2.12.02 o oprave zrejmých omylov a nesprávností k Z-1266/02 z 5.12.02 -195/2003
Zákonné záložné právo k bytu podľa zákona č. 182/93 Z.z. § 15 v prospech vlastníkov bytov v dome
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok vypracoval Ing. Vladimír Tornyos, Hrnčiarska 17, Humenné ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo a odvetvia Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 913582 v sume 57 100,- EUR
K. Najnižšie podanie 57 100,- EUR
L. Minimálne prihodenie 1 000,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10 000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK53 3100 0000 004040090838 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. s variabilným symbolom 1100
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka SK 53 3100 0000 004040090838 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. s variabilným symbolom 1100, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby, v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640 EUR / 200.036,64,- Sk (konverzný kurz: 30,126 SKK = 1 EUR) v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. 02.08.2018 o 17:00 hod 2. 03.08.2018 o 15:00 hod
Miesto obhliadky na predmete dražby
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na office@adzamocka.sk
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1.Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2.Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 81103 Bratislava