Dražba nehnuteľností v obci Košice-Krásna v katastrálnom území Krásna

Katastrálne územie:
Krásna
Obec:
Košice-Krásna

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 79500 28.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 193a-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko DPS financial consulting, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 46713930
C. Miesto konania dražby Congress hotel Centrum Košice, Južná trieda 2A, 043 23 Košice, salónik NEWTON na prízemí
D. Dátum konania dražby 28. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09:30 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

1006

Košice

Krásna

Košice IV

Košice- Krásna

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

7788

Zastavané plochy a nádvoria

113

7789

Zastavané plochy a nádvoria

211

7790

Záhrady

925

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

427

7788

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom v uličnej zástavbe, čiastočne podpivničený, s jedným nadzemným podlažím a podkrovím, na ul. Čechovova 25 v Košiciach.

Nakoľko rodinný dom nebol sprístupnený, podrobný stavebno-technický popis, dispozičné členenie a vnútorné vybavenie ku dňu obhliadky dňa 12.01.2012 znalcom Ing. Gubančíkom je uvedené v znaleckom posudku č. 04/2012:

Dispozičné riešenie:

I. PP- Suterén: vstup, dve miestnosti

I. NP- Prízemie: hlavný vchod, veranda, predsieň, obývacia izba, izba, kuchyňa, schody do podkrovia, kúpeľňa, chodba, WC, komora

II. NP- Podkrovie: schodiskový priestor, predsieň, štyri izby

Technické vybavenie:

Rodinný dom je napojený zemnou káblovou NN prípojkou na verejnú sieť vody, kanalizácie, elektriny a na obecný plynovod. V suteréne je umiestnená vlastná studňa a domáca vodárnička, ktoré slúžia iba pre potreby úžitkovej vody. Vykurovanie teplovodné radiátormi, zdroj kotol na plyn umiestnený v pivnici, jeden záložný kotol, príprava teplej vody centrálne z el. bojlera, ktorý je umiestnený v kúpeľni.

Rodinný dom bol podľa vyjadrenia vlastníka postavený v roku 1960, podkrovie zrekonštruované pre účely bývania v roku 1996.

Životnosť a opotrebenie:

Rodinný dom je napojený na všetky inžinierske siete, v 1.p.p. sa nachádza studňa s domácou vodárňou. Vek stavby bol stanovený na základe prehlásenia p. Bohunickej, podľa ktorého bol dom daný do užívania v roku 1960, čomu zodpovedá stavebno-technické riešenie, materiálové prevedenie, ako aj nákresy zo starých máp mesta Košice z roku 1964, na ktorých je stavba rodinného domu v roku 1964 už zakreslená. Údržba domu z vonkajšej obhliadky je dobrá, dom sa užíva.

Garáž na parc. č. 7789:

Jedná sa o plechovú garáž vedľa rodinného domu na parc. č. 7789. Nakoľko nehnuteľnosť nebola sprístupnená, podrobný stavebno-technický popis sa nachádza v znaleckom posudku č. 04/2012:

Garáž bola vybudovaná v roku 1980 v dvorovej časti na parc. č. 7789. Konštrukčne pozostáva z oceľovej kostry a plrechových stien, osadená na hrubej betónovej podlahe. Vchodové vráta plechové otvárané, krytina z vlnitého plechu, vonkajšia  a vnútorná úprava olejový náter, garáž napojená na el. elektrinu.

Drevený prístrešok na parc. č. 7789

Jedná sa o drevený prístrešok pristavený ku garáži na parc. č. 7789. Nakoľko nehnuteľnosť nebola sprístupnená, podrobný stavebno-technický popis sa nachádza v znaleckom posudku č. 04/2012:

Prístrešok je postavený v dvorovej časti za garážou na parc. č. 7789, založený na základových pätkách, zvislá nosná konštrukcia z drevených stĺpov, strop a strecha sedlová drevená trámčeková v spáde, strešná krytina z vlnitého plechu n alatovaní, Prístrešok realizovaný v roku 1970.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom v uličnej zástavbe, čiastočne podpivničený, s jedným nadzemným podlažím a podkrovím, na ul. Čechovova 25 v Košiciach.

Nakoľko rodinný dom nebol sprístupnený, podrobný stavebno-technický popis, dispozičné členenie a vnútorné vybavenie ku dňu obhliadky dňa 12.01.2012 znalcom Ing. Gubančíkom je uvedené v znaleckom posudku č. 04/2012:

Dispozičné riešenie:

I. PP- Suterén: vstup, dve miestnosti

I. NP- Prízemie: hlavný vchod, veranda, predsieň, obývacia izba, izba, kuchyňa, schody do podkrovia, kúpeľňa, chodba, WC, komora

II. NP- Podkrovie: schodiskový priestor, predsieň, štyri izby

Technické vybavenie:

Rodinný dom je napojený zemnou káblovou NN prípojkou na verejnú sieť vody, kanalizácie, elektriny a na obecný plynovod. V suteréne je umiestnená vlastná studňa a domáca vodárnička, ktoré slúžia iba pre potreby úžitkovej vody. Vykurovanie teplovodné radiátormi, zdroj kotol na plyn umiestnený v pivnici, jeden záložný kotol, príprava teplej vody centrálne z el. bojlera, ktorý je umiestnený v kúpeľni.

Rodinný dom bol podľa vyjadrenia vlastníka postavený v roku 1960, podkrovie zrekonštruované pre účely bývania v roku 1996.

Životnosť a opotrebenie:

Rodinný dom je napojený na všetky inžinierske siete, v 1.p.p. sa nachádza studňa s domácou vodárňou. Vek stavby bol stanovený na základe prehlásenia p. Bohunickej, podľa ktorého bol dom daný do užívania v roku 1960, čomu zodpovedá stavebno-technické riešenie, materiálové prevedenie, ako aj nákresy zo starých máp mesta Košice z roku 1964, na ktorých je stavba rodinného domu v roku 1964 už zakreslená. Údržba domu z vonkajšej obhliadky je dobrá, dom sa užíva.

Garáž na parc. č. 7789:

Jedná sa o plechovú garáž vedľa rodinného domu na parc. č. 7789. Nakoľko nehnuteľnosť nebola sprístupnená, podrobný stavebno-technický popis sa nachádza v znaleckom posudku č. 04/2012:

Garáž bola vybudovaná v roku 1980 v dvorovej časti na parc. č. 7789. Konštrukčne pozostáva z oceľovej kostry a plrechových stien, osadená na hrubej betónovej podlahe. Vchodové vráta plechové otvárané, krytina z vlnitého plechu, vonkajšia  a vnútorná úprava olejový náter, garáž napojená na el. elektrinu.

Drevený prístrešok na parc. č. 7789

Jedná sa o drevený prístrešok pristavený ku garáži na parc. č. 7789. Nakoľko nehnuteľnosť nebola sprístupnená, podrobný stavebno-technický popis sa nachádza v znaleckom posudku č. 04/2012:

Prístrešok je postavený v dvorovej časti za garážou na parc. č. 7789, založený na základových pätkách, zvislá nosná konštrukcia z drevených stĺpov, strop a strecha sedlová drevená trámčeková v spáde, strešná krytina z vlnitého plechu n alatovaní, Prístrešok realizovaný v roku 1970.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Zmluva o zriadení záložného práva k Zmluve o spotrebnom úvere č. 017/5015/12SU zo dňa 16.05.2012 na parc.CKN č. 7788, 7789, 7790 a stavbu č.s. 427 v prospech DPS financial consulting, s.r.o., Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO: 46 713 930. Rozhodnutie o povolení vkladu V-3964/2012 zo dňa 06.06.2012 v.z. 419/12
Zmena záložného veriteľa na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 06.12.2017, Z-9212/2017 v.z.37/2018
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 255/2013. Exekútorský úrad so sídlom Radničné námestie 15, Bardejov, súdny exekútor Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ. Z4294/13 zo dňa 11.6.2013 - 572/13
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2584/2016, pozemky reg. C KN parc. č. 7788, 7789, 7790 a dom č.s. 427 na parc. č. 7788, Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku č. 8, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor. Z-1470/2017 zo dňa 22.02.2017 - 279/17.
- Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva EX 1824/2017-4, Exekútorský úrad, Mgr. Martin Petruška, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné, Z-1145/2018 v.z. 166/18
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1199/2017, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr.Kamil Líška, súdny exekútor, Grösslingová 62, 811 09 Bratislava. Z-2783/2018 - v.z.574/18
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 178 EX 20/18, Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, JUDr.Štefan Šviderský, súdny exekútor, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou. Z-3135/2018 - v.z.664/18
Poznámka:
- Informatívna: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 255/2013 zo dňa 04.06.2013 (Mgr.MVDr. Pavol Kovaľ, Ex.úrad, Radničné nám. 15, Bardejov) P-1009/13 v.z. 569/13
- Informatívna poznámka: Začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 na parcelu č. 7788 o výmere 113 m2, zast.pl. a nádvoria, parcelu č. 7789 o výmere 211 m2, zast. pl. a nádvoria, na parcelu č. 7790 o výmere 925 m2 záhrady a dom so súp. č. 427 postavený na pozemku parc.č. 7788, a to predajom na dražbe. P1404/15 zo dňa 12.10.2015 - 1564/15
- Informatívna: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 067/2014 dražobníkom: Auctioneer, s.r.o., IČO 45 881 014, Špitálska 61, 811 08 Bratislava, P 156/2016 zo dňa 5.2.2016 - číslo zmeny 1516/2016
- Obmedzujúca: P 79/2017, Upovedomenie o začatí exekúcie EX 2584/2016-13 predajom nehnuteľnosti , Súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško, Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku č. 8,071 01 Michalovce, - číslo zmeny -135/17
- Informatívna: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby DU-POS DD 193/2017 spoločnosťou DUPOS dražobná, spol. s.r.o., IČO: 36 233 935, Tomaškovičova 17, 917 01 Trnava v prospech navrhovateľa DPS financial consulting, s.r.o., IČO: 46 713 930, Tomaškovičova 17, 917 01 Trnava. P-206/2018 zo dňa 7.3.2018- v.z.277/18


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 4/2018
Meno znalca: Ing. Iveta Weissová
Dátum vyhotovenia: 18.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 159 000,00 €

K. Najnižšie podanie 79500
L. Minimálne prihodenie 1000
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 11.06.2018 11:30 Obhliadka 2: 19.06.2018 09:00
Miesto obhliadky Čechovova 427, 040 18, Košice- Krásna
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911876895.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Gerbery
d) sídlo Mnoheľova 830/17, 058 01 Poprad