Dražba nehnuteľností v obci Košice-Krásna v katastrálnom území Krásna

Katastrálne územie:
Krásna
Obec:
Košice-Krásna

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 166.200,00 € 11.06.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 096/34-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, Dražobná miestnosť, 1. poschodie
D. Dátum konania dražby 11. 06. 2018
E. Čas konania dražby 08.30 hod.
F. Kolo dražby 5.
G. Predmet dražby

Predmetom  dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2515, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, okres: Košice IV, obec: Košice - Krásna, katastrálne územie: Krásna, a to:

 • stavba so súp. číslom 788 nachádzajúca sa na parcele č. 5470/1, budova
 • stavba so súp. číslom 1007, nachádzajúca sa na parcele č. 5470/2, dom,
 • parcela registra „C“ KN č. 5470/1 o výmere 258 m², Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ KN č. 5470/2 o výmere 125 m², Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ KN č. 5471 o výmere 31 m², Zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ KN č. 5472 o výmere 374 m², Zastavané plochy a nádvoria,

 

Príslušenstvom je: plot – oplotenie predné na parc. č. 5472, oplotenie zadné na par. č. 5472, vonkajšie úpravy: vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka do žumpy, kanalizačná šachta, žumpa, plynová prípojka, NN prípojka, spevnená plocha vstupu, spevnená plocha vo dvore, (ďalej len „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Ohodnocované objekty sa nachádzajú v okrajovej časti krajského mesta Košice, na ulici Adamova č. 13 v zastavanom území mestskej časti Košice – Krásna. Budova a dom je využívaný ako lekáreň v prízemí, pohostinské zariadenie na poschodí a prevádzkovú budovu firmy HaRT s.r.o., v ktorej sú administratívne priestory, sklad a sociálne zariadenie. Dvor sa dá využívať na parkovanie automobilov a strojného zariadenia a iného zariadenia stavebnej firmy.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Budova súp. č. 788 na parcele č. 5470/1, k.ú. Krásna

Budova je postavená na rovinatom pozemku na ulici Adamova v mestskej časti Košice – Krásna. prístup k budove je po verejnej asfaltovej komunikácii. V mieste je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu do vlastnej žumpy, zemný plyn, a el. rozvody. Prevádzková budova postavená v roku 1934 slúžila Jednote SD ako budova obchodu, pohostinstva a skladovacích priestorov. Jedná sa o trojpodlažnú budovu, ktorá bola rekonštruovaná v roku 1998 ako pohostinstvo a lekáreň a v roku 2009 bolo zrealizované zateplenie fasády, výmena okien za plastové a kompletné nátery klampiarskych konštrukcií, strešnej krytiny a výmena hromozvodu.

Dispozičné riešenie: Ohodnocovaná nehnuteľnosť je riešená s jedným podzemným podlažím a dvomi nadzemnými podlažiami. Pôdorysný tvar budovy je v tvare písmena „L“.

1. podzemné podlažie (1.PP) – nachádzajú sa tu priestory vinnej pivnice zhotovenej v roku 1998 a priestory skladu.

1. nadzemné podlažie (1.NP) – nachádzajú sa tu priestory lekárne so zázemím a kancelárskymi priestormi, skladové priestory pre pohostinstvo, schodisko, miestnosť pre lekára s čakárňou a sociálne zariadenia.

2. nadzemné podlažie (2.NP) – nachádzajú sa tu priestory pohostinstva so zázemím a sociálnymi zariadeniami.

Technický popis:

Základy vrátane zemných prác – objekt je založený na monolitických základoch – základových pásoch z prostého betónu na zhutnenom štrkopieskovom lôžku bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Od roku 1998 je zabudovaný žiarič AQUAPOL proti zamedzeniu vzlínania spodnej vody.

Zvislé konštrukcie – nosnú časť tvorí obvodové murivo, ktoré je murované zo zmiešaného muriva (kameň a tehla) so skladobnou hrúbkou muriva 60-70 cm.

Stropné konštrukcie 1.PP a 1.NP železobetónová hr. 250mm a podkrovia drevené trámové s rovným podhľadom s podbitím omietnutý vápennou hladkou omietkou, polospáliteľný.

Zastrešenie bez krytiny, krov drevený, sedlový.

Krytina strechy z pozinkovaného plechu opatreného náterom.

Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu – žľaby, zvody a oplechovanie parapetov.

Úpravy vnútorných povrchov, vnútorné vápenné omietky hladké, bežné keramické obklady záchodov, umyvární.

Úpravy vonkajších povrchov – omietka na báze umelých látok škrabaná EXTREM.

Dvere drevené typové plné v oceľových zárubniach.

Okná sú plastové s izolačným dvojsklom.

Povrchy podláh sú z keramickej dlažby.

Vykurovanie v 1.PP  - elektrické ohrievače, prízemie ústredné s vykurovacími telesami plechovými panelovými, vykurovanie z plynového kotla Protherm a 2.NP vykurovanie so 4 ks vykurovacích telies Gamat osadených v roku 2008.

Elektroinštalácia svetelná aj motorická. ELI rozvody 3*220/380 V – 50 Hz, 3+PEN s poistkovými automatmi. Rozvody vedené pod omietkami.

Bleskozvod, vyskytujúca sa položka, zberné zariadenia sú kombináciou hrebeňovej sústavy a oceľových tyčí.

Vnútorný vodovod z oceľových rúrok, rozvod studenej a teplej vody z elektrického bojlera.

Vnútorná kanalizácia splašková z plastových rúr, odpady zo všetkých zariaďovacích predmetov.

Ohrev vody centrálny z elektrického bojlera.

Vnútorné hygienické zariadenia vrátane WC, záchody splachovacie, pisoáre.

 

Prevádzková budova súp. č. 1007 na parcele č. 5470/2, k.ú. Krásna

Budova – dom súp. č. 1007 je postavený na rovinatom pozemku parcela č. 5470/2 v mestskej časti Košice – Krásna. Prístup je po verejnej asfaltovej komunikácii. V mieste je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu do vlastnej žumpy, zemný plyn a el. rozvody. Nehnuteľnosť je postavená v roku 1934 ako skladovacie priestor pre obchody a služby v prednej časti domov. Jedná sa o stavbu čiastočne podpivničenú s jedným nadzemným podlažím, ktorá bola rekonštruovaná v roku 1998 na skladovacie  a administratívno – sociálne priestory spoločnosti HaRT s.r.o. pre skladovacie priestory. V roku 2009 bolo zrealizované kompletné zateplenie fasády a kompletné nátery klampiarskych konštrukcií, strešnej krytiny a výmena hromozvodu. Na objekte je vykonávaná pravidelná údržba.

Dispozičné riešenie:

Nehnuteľnosť je riešená ako čiastočne podpivničená a jedným nadzemným podlažím. Pôdorysný tvar budovy je obdĺžnikový.

1. Podzemné podlažie (1.PP) – skladový priestor,

1. Nadzemné podlažie (1. NP) – nachádzajú sa tu priestory, kancelária, sociálne zariadenia.

Technický popis vyhotovenia:

Základy vrátane zemných prác – objekt je založený na monolitických základoch – základových pásoch z prostého betónu na zhutnenom štrkopieskovom lôžku bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti.

Zvislé konštrukcie – nosnú časť tvorí obvodové murivo, ktoré je murované zo zmiešaného muriva (kameň a tehla) so skladobnou hrúbkou muriva 60 cm.

Stropné konštrukcie 1.PP klenbový z tehál a strop 1NP železobetónový s rovným podhľadom.

Zastrešenie bez krytiny, krov drevený, sedlový.

Krytina strechy z pozinkovaného plechu opatreného náterom.

Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu – žľaby, zvody a oplechovanie parapetov.

Úpravy vnútorných povrchov, vnútorné vápenné omietky hladké, bežné keramické obklady záchodov.

Úpravy vonkajších povrchov – omietka na báze umelých látok škrabaná EXTREM.

Dvere drevené typové plné v oceľových zárubniach.

Okná sú plastové s izolačným dvojsklom.

Povrchy podláh 1.PP štrkopiesok a 1.NP sú z terazzovej dlažby.

Vykurovanie v 1.NP  - 1 ks vykurovacieho telesa Gamat.

Elektroinštalácia svetelná aj motorická. ELI rozvody 3*220/380 V – 50 Hz, 3+PEN s poistkovými automatmi. Rozvody vedené pod omietkami.

Bleskozvod, vyskytujúca sa položka, zberné zariadenia sú kombináciou hrebeňovej sústavy a oceľových tyčí.

Vnútorný vodovod z oceľových rúrok, rozvod studenej a teplej vody z elektrického bojlera.

Vnútorná kanalizácia splašková z plastových rúr, odpady zo všetkých zariaďovacích predmetov.

Ohrev vody centrálny z elektrického bojlera.

Vnútorné hygienické zariadenia vrátane WC, záchody splachovacie, pisoáre.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
obmedzujúca: Rozhodnutie o predbežnom opatrení č. 695/321/65960/2011 na parc.č. 5472
v prospech Daňový úrad Košice I, Tomášikova 35, Košice, P-1322/2011 v.z.829/11
Informatívna: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 312/2013 zo dňa 12.08.2013 (JUDr. Mária Popiková, Ex.úrad,
Šrobárova 9, 075 01 Trebišov) P-1425/2013 v.z.768/13
Obmedzujúca: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom EX 312/2013 zo
dňa 12.08.2013 (JUDr. Mária Popiková, Ex.úrad, Šrobárova 9, 075 01 Trebišov), P-
1425/2013 v.z.768/13
Informatívna: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 649/2013 zo dňa 20.03.2014 (JUDr. Mária Popiková, Ex.úrad,
Šrobárova 9, 075 01 Trebišov) P-622/2014 v.z.276/14
Obmedzujúca: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom EX 649/2013 zo
dňa 20.3.2014 (JUDr. Mária Popiková, Ex.úrad, Šrobárova 9, 075 01 Trebišov), P-622/2014
v.z. 276/14
Obmedzujúca: Daňový exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností
č. 9800504/5/1251434/2014/Čin zo dňa 01.04.2014 v prospech Daňový úrad Košice,
Rozvojová 2, 041 90 Košice. Právoplatnosť dňa 01.04.2014. P-680/14 v.z.301/14
obmedzujúca: Daňový exekučný príkaz na vykonanie exekúcie č. 9800504/5/1258437/2014 zo dňa 1.4.2014 v prospech Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice,
Právoplatnosť 1.4.2014, P - 699/2014 - 331/2014.
obmedzujúca: Rozhodnutie Daňového úradu Košice Číslo: 9800504/5/2278703/2014/Čin o
začatí daňového exekučného konania predajom nehnuteľnosti zo dňa 28.05.2014, ktorým
sa zakazuje nakladať s nehnuteľnoťou parc.č. 5470/1, 5470/2, 5471, 5472 a stavby súp.č.
788, súp.č. 1007, P-1023/2014 v.z.528/14
Obmedzujúca: Daňový exekučný príkaz na vykonanie exekúcie č.
9800504/5/3291052/2014/Čin v prospech Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice.
Právoplatnosť dňa 04.07.2014, P-1268/2014 v.z. 671/2014
obmedzujúca: Rozhodnutie Daňového úradu Košice Číslo: 9800504/5/3714296/2014Čin
vydáva daňový exekučný príkaz a nariaďuje daňovú exekúciu predajom nehnuteľnosti zo
dňa 01.08.2014, na parc.č. 5470/1, 5470/2, 5471, 5472 a stavby súp.č. 788, súp.č. 1007, P-
1464/2014 - v.z.774/14
Informatívna: Upovedomenie o vykonaní exekúcie zriadením exekučného záložného práva
EX 362/2014 zo dňa 01.10.2014 (JUDr. Mária Popiková, Ex.úrad, Šrobárova 9, 075 01
Trebišov) P-1851/2014 v.z.1001/14
Obmedzujúca: Upovedomenie o vykonaní exekúcie predajom nehnuteľnosti EX 362/2014
zo dňa 01.10.2014 (JUDr. Mária Popiková, Ex.úrad, Šrobárova 9, 075 01 Trebišov) P-
1851/2014 v.z.1001/14
Informatívna: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 1189/2014-18 - JUDr.Mária Popiková,súd.ex.,
Šrobárova 9,075 01 Trebišov. P-2055/2014 z 7.11.2014 - 1181/14
Obmedzujúca: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti
č.EX 1189/2014-18 - JUDr.Mária Popiková,súd.ex., Šrobárova 9,075 01 Trebišov. P-
2055/2014 z 7.11.2014 - 1181/14
informatívna: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného
záložného práva č. EX 1460/2013, JUDr. Mária Popiková súdny exekútor, Exekútorský úrad
Trebišov, Šrobárova 9, 075 01 Trebišov, P - 2109/2014 - 1216/2014.
obmedzujúca: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti č.
EX 1460/2013, JUDr. Mária Popiková súdny exekútor, Exekútorský úrad Trebišov,
Šrobárova 9, 075 01 Trebišov, P - 2109/2014 - 1216/2014.
Informatívna poznámka: Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva č. EX
746/15-11 v prospech: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Košice, Senný trh 1,
040 01 Košice, IČO: 35937874 - P 1259/15 (EÚ, JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9,
075 01 Trebišov) - v.z.1369/2015 (na parc. registra C-KN č. 5470/1, 5470/2, 5471, 5472,
stavba súp.č. 788 a 1007)
Informatívna: Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva EX 1660/15 - 9 (JUDr.
Mária Popiková, Ex.úrad, Šrobárova 9, 075 01 Trebišov) P-16/2016 - v.z.224/16
Obmedzujúca poznámka: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom
nehnuteľnosti EX 161/15 - 14, EÚ Trebišov, JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9, 075
01 Trebišov. P-1325/2015 - v.z.1484/15
Informatívna poznámka: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 161/15 - 14, EÚ Trebišov, JUDr. Mária
Popiková, Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov. P-1325/2015 - v.z.1484/15
Informatívna poznámka:Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby PDS č.096/3-2017
Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, Košice, IČO 36583936 P-
1156/2017 - 1135/17
Obmedzujúca poznámka:Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom
nehnuteľnosti EX 691/16-14. Exekútorský úrad Trebišov, Šrobárova 3842/9, 075 01
Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková. P-1245/2017 zo dňa 16.10.2017 -
1234/2017
Informatívna poznámka:Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 691/16-14. Exekútorský úrad Trebišov,
Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková. P-1245/2017 zo
dňa 16.10.2017 - 1234/2017
Informatívna poznámka:Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby PDS
č.096/10-2017 Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, Košice,
IČO 36583936 P-1343/2017 - 1345/17
Informatívna:Poznamenáva sa oznámenie o konaní druhej opakovanej dobrovoľnej
dražby PDS č.096/19-2017 Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova
21, Košice, IČO 36583936 P-50/2018 v.z. 54/2018
Informatívna: Poznamenáva sa oznámenie o konaní 2. opakovanej dobrovoľnej dražby
PDS č.096/26-2017 Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21,
Košice, IČO 36583936 P-116/2018 v.z. 206/2018
Informatívna:Oznámenie o konaní 4.opakovanej dobrovoľnej dražby PDS č.096/34-2017
Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21,040 01 Košice,IČO:
36583936.P-424/2018 z 17.5.2018 - 733/18

ČASŤ C: ŤARCHY
Rozhodnutie Daňového úradu Košice I., Tomášikova 35, č. 695/340/40083/11/Čin, na parc.č. 5470/1, 5470/2, 5471,
5472 a stavby súp.č. 788, 1007. Z-4060/2011 zo dňa 06.06.2011 v.z. 506/11 Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť 13.06.2011, R-1274/2011 v.z.518/11
Rozhodnutie č. 695/340/85230/11/Čin o zriadení záložného práva na parcelu č. 5470/1, č. 5470/2, č. 5471, č. 5472
a budovu č.s. 788 a č.s. 1007 v prospech Daňový úrad Košice I., Tomašíkova 35, Z-7502/2011 v.z. 757/11
Zákaz nakladania so zálohom bez súhlasu správcu dane.
Nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2011, R-2388/2011 zo dňa 07.11.2011 v.z.845/11
Rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 9800502/1/171445/2012 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam.
Zákaz daňovému subjektu nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane. Rozhodnutie sa stalo
vykonateľným dňa 23.02.2012, Z-1674/2012 v.z.185/12
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.03.2012, R-782/2012 v.z.326/12
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9800502/5/3453716/2012 v prospech Daňový úrad Košice, Rozvojová
2, 041 90 Košice, Z-9327/2012 v.z.1015/12. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2012, R-41/2013
v.z.59/13
Rozhodnutie č. 9800502/5/373536/2013/Čin právoplatné dňa 29.01.2013 o začatí daňového exekučného konania,
Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice. Zákaz nakladať s nehnuteľnosťami. Z-925/2013 v.z.158/13
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 312/2013 zo dňa 12.08.2013 (JUDr. Mária
Popiková, Ex. úrad, Šrobárova 9, 075 01 Trebišov), Z-5932/2013 v.z.769/13
Rozhodnutie č. 9800504/5/5063408/2013/Čin o zriadení záložného práva na parcelu č. 5470/1, č. 5470/2, č. 5471,
č. 5472 a budovu č.s. 788 a č.s. 1007 v prospech Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice, Z-8549/2013
zo dňa 28.11.2013 v.z.1064/13
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.12.2013, R 3168/2013 zo dňa 16.12.2013 v.z. 25/14
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 649/2013 zo dňa 20.03.2014 (JUDr. Mária
Popiková, Ex.úrad, Šrobárova 9, 075 01 Trebišov) Z-2366/14 v.z. 280/14
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 362/2014 zo dňa 01.10.2014 (JUDr. Mária
Popiková, Ex.úrad, Šrobárova 9, 075 01 Trebišov) Z-7693/14 v.z.1002/14
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 1189/2014-19 - JUDr.Mária
Popiková, súd.ex., Šrobárova 9,075 01 Trebišov. Z-8552/2014 z 7.11.2014 - 1182/14
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnosti č. EX 1460/2013-19, Exekútorský
úrad, JUDr. Mária Popiková, súdny exekútor, Šrobárova 9, 075 01 Trebišov, Z-8811/2014 - 1226/2014
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 14853/2013-7, Exekútorský úrad Košice, JUDr.
Ladislav Kováč, PhD., Južná trieda 93, 040 01 Košice, Z 4672/2015 - číslo zmeny 981/2015
Exekučný príkaz EX 7087/2015-7 na zriadenie exekučného záložného práva na parcelu registra ,C, č. 5470/1, č.
5470/2, č. 5471, č. 5472 a budovu č.s. 788 na parcele č. 5470/1, č.s. 1007 na parcele č. 5470/2 v prospech:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, Z-4674/15 v.z. 987/15
Nehnuteľnosť sa zexekvováva pre vymáhanú pohľadávku.
(JUDr. Ladislav Kováč, PhD., Južná trieda 93, Košice)
Rozhodnutie Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice č. 20473917/2015 zo dňa 07.07.2015 o
zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, parc. C KN č. 5470/1-zast. plochy a nádvoria o výmere 258 m2,
parc. C KN č. 5470/2-zast. plochy a nádvoria o výmere 125 m2, parc. C KN č. 5471-zast. plochy a nádvoria o
výmere 31 m2, parc. C KN č. 5472-zast. plochy a nádvoria o výmere 374 m2 a budovu č.s. 788 na parc. č. 5470/1
a dom č.s. 1007 na parc. č. 5470/2. Rozhodnutie sa stalo vykonateľným dňa 15.07.2015. Z-6126/2015 zo dňa
11.08.2015 - v.z.1314/15. Nadobudlo právoplatnosť dňa 30.7.2015 R-2328/2015 z 19.8.2015 - 1340/15
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti zn. EX 161/15, Exekútorský úrad Trebišov,
Šrobárova 3842/9, JUDr. Mária Popiková - súdny exekútor, Z-7198/2015 zo dňa 24.09.2015 - 1485/15.
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnosti č. EX 746/2015-14, Exekútorský
úrad, JUDr. Mária Popiková, súdny exekútor, Šrobárova 9, 075 01 Trebišov, Z-9003/2015 - 2744/2015
Rozhodnutie o zriadení záložného práva a zákaz nakladania s nehnuteľnosťou bez súhlasu správcu dane č.
100116201/2016 v prospech: Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice, na pozemky CKN parc.č. 5470/1,
5470/2, 5471, 5472 a stavby súp.č. 788, 1007, Z-353/2016 z 20.01.2016 - 850/16
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.01.2016, R-377/2016 v.z. 1900/16
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1660/15-11, Exekútorský úrad, JUDr. Mária
Popiková, Šrobárova 3842/9, Trebišov, Z-1625/2016 v.z. 2225/16
Rozhodnutie Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, Košice č. 103103452/2016 o zriadení záložného práva.
Zákaz daňovému subjektu nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane. Rozhodnutie je vykonateľné dňa
12.05.2016, Z-3947/5016 v.z. 3416/16
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.5.2016, R 2347/2016 - 3560/2016
Rozhodnutie Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, 041 92 Košice, č. 103071246/2016 o zriadení záložného
práva a zákaz nakladania so zálohom bez súhlasu správcu dane, na pozemky CKN parc.č. 5470/1, 5470/2, 5471,
5472 a stavby súp.č. 788, 1007, Z-4109/2016 z 27.05.2016 - 3634/16
R 2346/2016,Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.05.2016.- číslo zmeny -3695/16
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1289/2016, Exekútorský úrad Košice, JUDr. Ivan
Varga, Popradská 68, 040 01 Košice, Z 8656/2016 zo dňa 20.10.2016 - číslo zmeny 4222/2016

Iné údaje:
parcely boli prečíslované na základe nového mapovania platného od 30.06.2006 v.z.129/06

Poznámka: Bez zápisu
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 166.200,00 €
K. Najnižšie podanie 166.200,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Monika Študencová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva -
b) Orientačné/súpisné číslo 229
c) Názov obce Kokšov - Bakša d) PSČ 04413
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 30.10.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 103/2017
Meno znalca:Ing. Ján Pojedzala
Dátum vyhotovenia:19.06.2017
Všeobecná cena odhadu:277.000,00 €