Dražba nehnuteľností v obci Košice-Šaca v katastrálnom území Šaca

Katastrálne územie:
Šaca
Obec:
Košice-Šaca

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 13.375,00 25.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: Ex 91/2016
Typ dražobnej vyhlášky: Ex 91/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Atila Ádám
Ulica: Čajakova 5
Obec: Košice
PSČ: 04001
Dátum konania dražby: 25.07.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Čajakova 5, 04001Košice
Vlastník: Kačmár Radoslav
Sídlo: Mierová 35, Košice
Podiel: 1/8
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 19.06.2018
Znalecká hodnota: 13.375,00
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 6.687,50
Číslo bankového účtu: SK5211000000002629753279
Najnižšie podanie: 13.375,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK5211000000002629753279
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po schválení príklepu právoplatným rozhodnutím súdu, sa vydražiteľ stáva vlastníkom vydraženej nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 04.07.2018
Čas obhliadky: 15:00
Miesto obhliadky veci: Šemšianska 43, Košice - Šaca
Ďalšie informácie : Ďalšie informácie ohľadne dražby možno získať na tel.: 055/6424552
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Košice
     Obec : Košice - Šaca
     Kataster : Šaca
     Číslo listu vlastníctva: 146
   Parcela
     Parcelné číslo: 272/3
     Výmera: 1458
     Druh: záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 272/4
     Výmera: 144
     Druh: zast. plochy a nádv.
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 272/11
     Výmera: 127
     Druh: ovocné sady
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 550
     Pracelné číslo: 272/4
     Druh stavby: rodinný dom
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: