Dražba nehnuteľností v obci Košice-Šaca v katastrálnom území Šaca

Katastrálne územie:
Šaca
Obec:
Košice-Šaca

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 160.000,00 € 10.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 074/6-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie
D. Dátum konania dražby 10. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10.30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba (1.kolo)
G. Predmet dražby

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2807 vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice II, obec: Košice - ŠACA, katastrálne územie: Šaca, a to:

 • budova so súpisným číslom 580, nachádzajúca sa na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 894/4, iná budova,
 • budova so súpisným číslom 580, nachádzajúca sa na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 894/46; priemyselná budova,
 • budova so súpisným číslom 580, nachádzajúca sa na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 894/47; priemyselná budova,
 • budova so súpisným číslom 580, nachádzajúca sa na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 894/48; priemyselná budova, právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 580 nie je evidovaný na liste vlastníctva;
 • budova so súpisným číslom 580, nachádzajúca sa na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 894/49; priemyselná budova,
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/4 o výmere 425 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/15 o výmere 9 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/18 o výmere 206 m2, druh pozemku: Ostatné plochy;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/30 o výmere 54 m2, druh pozemku: Ostatné plochy;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/31 o výmere 341 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/40 o výmere 28 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/41 o výmere 16 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/42 o výmere 22 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/43 o výmere 13 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/44 o výmere 38 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/46 o výmere 194 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/47 o výmere 87 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/49 o výmere 137 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/50 o výmere 54 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/51 o výmere 48 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/52 o výmere 52 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/53 o výmere 77 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/55 o výmere 88 m2, druh pozemku: Ostatné plochy;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/57 o výmere 116 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/61 o výmere 229 m2, druh pozemku: Ostatné plochy;
 • pozemok parcela reg. "C" KN č. 894/62 o výmere 192 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; (ďalej len “predmet dražby”).

 

H. Opis predmetu dražby

Administratívna budova súp. č. 580 na parc.  č. 894/4, k.ú. Šaca, ul. Buzinská, Košice - Šaca:

Predmetom ohodnotenia je budova súp.č. 580 postavená na parc.č. 894/4 na Buzinskej ulici v mestskej časti: Košice - Šaca, k.ú. Šaca. Postavená je cca vo vzdialenosti 50 m od hlavnej cesty - hlavný ťah Košice - Moldava nad Bodvou,  rovnobežne s cestou.  Nachádza sa v priemyselnej oblasti v areály s ďalšími  budovami, ktoré sú využívané ako skladové priestory a administratívne budovy a budovy pre ľahkú výrobu.  Od križovatky hlavnej cesty s ul. Železiarenská je vzdialené cca 200 metrov. Budova bola pôvodne postavená za účelom vytvorenia kancelárskych priestorov pre riadiacu zložku SŠM Veľká Ida. Neskôr prešla do súkromného vlastníctva.  Doklad o kolaudácií budovy nebol predložený, vzhľadom na to, že sa nezachoval. Predložený bol doklad: Vyjadrenie k žiadosti o výstavbu administratívnej budovy zo dňa 13.3.1979, vystavený  ONV v Košiciach - Šaci, okres Košice Mesto, odbor výstavby
a časový harmonogram výstavby.  Podľa predloženého časového harmonogramu prípravy a realizácie stavieb: 1./predpoklad odovzdania do užívania: Budova A - administratívna budova = 04/1982 a 2./predpoklad odovzdania do užívania: Budova B - závodná kuchyňa a jedáleň = 06/1983.  Technický stav a konštrukčné vyhotovenie zodpovedá uvedenému časovému obdobiu. Tieto údaje boli použité vo výpočtoch VŠH daných nehnuteľností.

V súčasnosti budova nie je využívaná, je vysťahovaná, posledný nájomca ju užíval asi do polovice roku 2016.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Závodná jedáleň s kuchyňou, súp. č.580 na parc.  č. 894/4, 894/46, 894/47, 894/48 a 894/49, k.ú. Šaca, ul. Buzinská, Košice:

 

Predmetom ohodnotenia je budova súp.č. 580 postavená na časti parcely parc. č. 894/4, a parcelách č. 894/46, 894/47, 894/48 a 894/49 na Buzinskej ulici v Košiciach, mestskej časti: Košice - Šaca, k.ú. Šaca. Postavená je cca vo vzdialenosti 50 m od hlavnej cesty E 50, hlavný ťah Košice - Moldava nad Bodvou, kolmo na cestu.  Nachádza sa v priemyselnej oblasti v areály s ďalšími  budovami, ktoré sú využívané ako skladové priestory,  administratívne budovy a budovy na ľahkú priemyselnú výrobu. Od križovatky hlavnej cesty s ul. Železiarenská je vzdialené cca 200 metrov. Budova bola pôvodne postavená za účelom vytvorenia spoločného stravovania pre riadiacu zložku a zamestnancov  SŠM Veľká Ida. Neskôr prešla do súkromného vlastníctva.  Doklad o kolaudácií budovy nebol predložený, vzhľadom na to, že sa nezachoval. Predložený bol doklad: Vyjadrenie k žiadosti o výstavbu administratívnej budovy zo dňa 13.3.1979, vystavený  ONV v Košiciach - Šaci, okres Košice Mesto, odbor výstavby  a časový harmonogram výstavby. Podľa predloženého časového harmonogramu prípravy a realizácie stavieb, 1./predpoklad odovzdania do užívania: Budova A - administratívna budova = 04/1982 a 2./predpoklad odovzdania do užívania: Budova B - závodná kuchyňa a jedáleň = 06/1983.  Technický stav a konštrukčné vyhotovenie zodpovedá uvedenému časovému obdobiu. Tieto údaje boli použité vo výpočtoch VŠH daných nehnuteľností.  V súčasnosti budova nie je využívaná, je vysťahovaná, posledný nájomca ju užíval asi do polovice roku 2016.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Administratívna budova súp. č. 580 na parc.  č. 894/4, k.ú. Šaca, ul. Buzinská, Košice - Šaca:

Stavba má dve nadzemné podlažia, jedno podzemné podlažie, je celkovo trojpodlažná obdĺžnikového pôdorysu.  Stredom každého podlažia vedie chodba, z ktorej sú vstupy do jednotlivých miestností. S budovou závodnej jedálne
s kuchyňou je prepojená spojovacím jednopodlažným krčkom. Prístup do budovy je z dvora areálu a z hlavnej cesty Košice - Moldava nad Bodvou po parcele č. 894/6, ktorá nie je vo vlastníctve majiteľa budovy,  za ňou nasleduje parcela č. 894/62 na ktorej sa nachádza aj parkovisko, ktorá je vo vlastníctve majiteľa budovy.  Prístupové parcely
vo dvore areálu- parc.  č. 894/14 a 894/45 nie sú vo vlastníctve majiteľa budovy.

 

 

Dispozičné riešenie:

V budove sa nachádzajú nasledovné priestory :

- 1.P.P. ( suterén ) - chodba, schodište, plynová kotolňa, regul. stanica plynu, rozvodne, sklady, CO kryt, archív

- 1.N.P. ( prízemie ) - vstupný vestibul, vrátnica, schodisko, chodba, kancelárie, sociálne zar. pre mužov a ženy

- 2.N.P. ( 1. poschodie ) - schodisko, chodba, kancelária riaditeľa, zasadačka, kancelárie, sociálne zariadenia pre mužov a ženy

 

STAVEBNO-TECHNICKÉ PREVEDENIE:

Budova súp .č. 580 je založená na betónových základových resp. pätkových pásoch, konštrukčný systém tvorí železobetónový monolitický skelet s výplňovým murivom. Obvodové murivo je hrúbky 37,5 cm  s  konečnou úpravou fasády brizolitovými omietkami, čiastočne aj keramickým obkladom sokla.Vnútorné deliace priečky sú prevažne murované. Stropy sú monolitické železobetónové rovné.  Prefabrikované schodisko má povrch z terazzovej mazaniny. Plochá strecha s miernym spádom do strán má krytinu z trapezového plechu, úplné klampiarske konštrukcie a bleskozvod. Okná sú pôvodné drevené zdvojené s oplechovanými parapetmi, dvere hladké plné do oceľových zárubní. Podlahy v suteréne sú betónové s poterom, na chodbách na ostatných podlažiach a v kanceláriách je väčšinou povlak PVC, v dvoch miestnostiach je laminátová plávajúca podlaha, v sociálnych zariadeniach sú keramické dlažby a keramické obklady stien. V sociálnych zariadeniach sú umývadlá, WC misy a pisoáre bežného štandardu, vo väčšine chýbajú, chýbajú aj batérie.

Zdrojom vykurovania bola vlastná plynová kotolňa v suteréne ( 1.P.P. ), ktorá je nefunkčná, vzhľadom na demontáž plynového kotla a ostatných technických zariadení. Radiátory prevládajú doskové, vo väčšine miestnosti chýbajú.
V objekte je zavedená svetelná elektroinštalácia, v suteréne a v technologických miestnostiach aj motorická, je tu rozvod studenej a teplej vody, v suteréne rozvod zemného plynu.  Vybavenosť objektu je zohľadnená pri stanovení  koeficientu vybavenia objektu, v jednotlivých položkách. Priestory v takomto technickom stave nie sú schopné užívania, vyžadujú rekonštrukciu. Z tohto dôvodu uvažujem s dokončenosťou niektorých konštrukcií 50% -  dvere, povrchy podláh, elektroinštalácia, vykurovanie, vybavenie hygienických zariadení a WC,  a  0% - ohrev teplej vody
a vybavenie kuchýň. Objekt je napojený na rozvody vody, kanalizácie, STL plynovod, NN rozvody. Uvedené siete vedú vedľa hlavnej cesty pred budovou.

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné:

Na 1.P.P. (suterén) sa nachádza schodisko, chodba, plynová kotolňa, regulačná stanica plynu,  rozvodne, sklady, CO kryt, archív

1. Nadzemné:

Na 1.N.P. (prízemie) sa nachádza  vstupný vestibul, vrátnica, schodisko, chodba, kancelárie, sociálne zariadenia.

2. Nadzemné:

Na 2.N.P. (1. poschodie) sa nachádza schodisko, chodba, kancelária riaditeľa, zasadačka, kancelárie, sociálne zariadenia.

 

Výpočet

Obstavaný priestor [m3]

Základy

 

35,75*11,62*0,3

124,62

Spodná stavba

 

23,75*11,62*2,8

772,73

Vrchná stavba

 

35,75*11,32*6,3

2 549,55

Zastrešenie

 

35,75*11,62*0,3

124,62

Obstavaný priestor stavby celkom

3 571,52

 

Závodná jedáleň s kuchyňou, súp. č.580 na parc.  č. 894/4, 894/46, 894/47, 894/48 a 894/49, k.ú. Šaca, ul. Buzinská, Košice:

Administratívna budova a budova závodnej jedálne s kuchyňou súp. č. 580 sa nachádzajú v intraviláne mesta Košice na rovinatom pozemku parc. č.  894/4 a parc. č. 894/46, 894/47, 894/48 a 894/49  na ulici Buzinská v mestskej časti Šaca v priemyselnej zóne súbežne s hlavnou cestou smer  Košice - Moldava nad Bodvou, v dostatočnej vzdialenosti.  Jedná sa o prepojené budovy, ktoré tvoria jeden celok avšak ich prevádzkovanie je možné aj oddelene.  Budovy sú umiestnené na rovinatom teréne v blízkosti miestnej komunikácie s možnosťou parkovania autom pred budovami a vo dvore areálu, na prístupových komunikáciách a verejných parkovacích plochách. Dopravné spojenie s centrom mesta Košice je mestskou hromadnou dopravou (autobus č. 52 a č. 56), odhadovaný čas jazdy autom do centra je cca 15-20 min, zástavka mestskej dopravy sa nachádza cca 200 m, zastávka SAD sa nachádza vo vzdialenosti cca 50 m pri hlavnej ceste.  V mieste je možnosť pripojenia na miestne rozvody studenej vody, elektriny, kanalizácie, plynu, oznamovacie rozvody a internet.

 

 

Dispozičné riešenie:

Závodná kuchyňa s jedálňou situačne a architektonicky nadväzuje na administratívnu budovu, s ktorou je spojená krytou chodbou. Jedáleň je dimenzovaná na 100 -120 osôb, môže slúžiť pre širšie osadenstvo ako zhromažďovacia miestnosť na rôzne účely.

Stavba má jedno nadzemné podlažie, jedno podzemné podlažie / je čiastočne podpivničená/, je celkovo dvojpodlažná obdĺžnikového pôdorysu. Je komunikačne prepojená s vedľajšou administratívnou budovou jednopodlažným spojovacím krčkom, ktorý tvorí zároveň vstup do budovy predloženými betónovými schodmi.  Prístup do budovy je z dvora areálu a z hlavnej cesty Košice - Moldava nad Bodvou po parcele č. 894/6, ktorá nie je vo vlastníctve majiteľa budovy,  za ňou nasleduje parcela č. 894/62 na ktorej sa nachádza parkovisko, ktorá je vo vlastníctve majiteľa budovy.  Prístupové parcely vo dvore areálu- parc.  č. 894/14 a 894/45 nie sú vo vlastníctve majiteľa budovy.

Parcela č. 894/48, na ktorej leží časť budovy nie je vysporiadaná ako aj parc. č. 894/28 za budovou jedálne.

V budove sa nachádzajú nasledovné priestory :

- 1.P.P. ( suterén ) - schodisko, chodba, chladiace sklady, sklady - potravín, múky, sklad zeleniny, sklad zemiakov, výťah, pomocné priestory na umývanie a prípravu zeleniny - manipulácia.

- 1.N.P. ( prízemie ) - schodisko, vstupný vestibul, chodba, sociálne zariadenia - verejnosť,  kancelárie, jedáleň, kuchyňa, sociálna časť personálu, šatne, denný sklad, miestnosť pre odpadky, výťah, hrubá príprava, čistá príprava, chodba - príjem tovaru, umyváreň kuchynského riadu, umyváreň biely riad.

 

STAVEBNO-TECHNICKÉ PREVEDENIE:

Budova jedálne s kuchyňou súp. č. 580 je založená je na betónových základových resp. pätkových pásoch, konštrukčný systém tvorí železobetónový monolitický skelet s výplňovým murivom. Obvodové murivo je hrúbky 37,5cm a 50 cm  s  konečnou úpravou fasády brizolitovými omietkami. Vnútorné deliace priečky sú prevažne murované. Stropy sú monolitické železobetónové rovné.  Prefabrikované schodisko má povrch z terazzovej mazaniny. Plochá strecha s miernym spádom do strán má krytinu z trapezového plechu, úplné klampiarske konštrukcie a bleskozvod. Okná sú pôvodné drevené zdvojené s plechovými parapetmi, dvere hladké plné do oceľových zárubní. Podlahy v suteréne sú betónové s poterom v prípravných miestnostiach a skladoch je keramická dlažba, na prízemí na chodbe v kanceláriách je povlak PVC, v sociálnych zariadeniach sú keramické dlažby a keramické obklady stien. V kuchyni je keramická dlažba a keramické obklady stien. V jedálni je PVC podlahová krytina v jednej časti je vytvorený parketový tanečný parket. V sociálnych zariadeniach pôvodne umývadlá, WC misy a pisoáre bežného štandardu, vo väčšine chýbajú, chýbajú aj batérie. WC misy, umývadlá a batérie boli odstránené.

Zdrojom vykurovania bola vlastná plynová kotolňa v suteréne ( 1.P.P. ) administratívnej budovy, ktorá je nefunkčná, vzhľadom na demontáž plynového kotla a ostatných technických zariadení. Radiátory prevládajú doskové, vo väčšine miestnosti chýbajú. V objekte je zavedená svetelná elektroinštalácia, v suteréne a v technologických miestnostiach  aj motorická, je tu rozvod studenej a teplej vody, v suteréne a v kuchyni rozvod zemného plynu. Vybavenosť objektu je zohľadnená pri stanovení  koeficientu vybavenia objektu, v jednotlivých položkách. Priestory v takomto technickom stave nie sú schopné užívania, vyžadujú rekonštrukciu, niektoré prvky chýbajú. Z tohto dôvodu uvažujem s dokončenosťou niektorých konštrukcií na úrovni 50% - podlahy, vnútorné omietky, dvere, vykurovanie, elektroinštalácia,  a  0% - ohrev teplej vody a vybavenie kuchýň. Objekt je napojený na rozvody vody, kanalizácie, STL plynovod, NN rozvody. Uvedené siete vedú vedľa hlavnej cesty pred budovou.

 

 

Výpočet

Obstavaný priestor [m3]

Základy

 

38,25*16,2*0,3

185,90

Spodná stavba

 

38,25*6*2,4

550,80

Vrchná stavba

 

38,25*16,2*3,95

2 447,62

Zastrešenie

 

38,25*16,2*0,3

185,90

Ostatné

 

(6*5)*(3,9+1,2+0,3)

162,00

1,5*5*(1,2+3)

31,50

Obstavaný priestor stavby celkom

3 563,72

 

 

 

2.2 VONKAJŠIE ÚPRAVY

2.2.1 Plynová prípojka

Plynová prípojka slúži na pripojenie objektu na verejný plynovod uložený vedľa priľahlej miestnej komunikácie.

 

2.2.2 Vodovodná prípojka

Vodovodná prípojka slúži na zabezpečenie pripojenia administratívnej budovy na verejné rozvody vody vedené vedľa priľahlej miestnej komunikácie. Prípojka je nová, zrealizovaná v roku 2016.

 

2.2.3 Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka slúži  na pripojenie objektu administratívnej budovy na verejnú kanalizáciu vedenú vedľa priľahlej miestnej komunikácie.

 

2.2.4 Kanalizačná šachta - lapač tukov

Kanalizačná šachta - lapač tukov slúži na zachytávanie masnôt a tukov z kuchyne. Nachádza sa na parcele č. 894/57 pred budovou jedálne na západnej strane.

 

2.2.5 Elektrická prípojka

Prípojka NN slúži na pripojenie objektu na verejné rozvody NN, vedená vzdušným káblom z elektrického  stĺpa pred administratívnou budovou na severnej strane. Prípojka je novšia, zrealizovaná v roku 2010.

 

2.2.6 Predložené schody

Vonkajšie predložené schody slúžia k vstupu do obidvoch budov. Sú umiestnené zo severnej a južnej strany vstupu do spojovacej chodby k obidvom hodnoteným budovám.

 

2.2.7 Spevnené plochy

Spevnené plochy sú tvorené parkovacími a komunikačnými plochami vedľa administratívnej budovy zo západnej strany a z juhu pred vstupom do budovy.  Jedná sa o parcely č. 894/40, 894/41, 894/42, 894/43 a 894/44. Plochy sú prevažne s povrchom z monolitického betónu.

 

3.2 POZEMKY

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

3.2.1.1.1 Identifikácia pozemku:  Podľa LV č. 2807

Predmetom ohodnotenia sú pozemky registra „C“KN parc. č. 894/4, 894/46, 894/47, 894/48, 894/49, 894/15, 894/18, 894/30, 894/31, 894/40, 894/42, 894/43, 894/44, 894/50, 894/51, 894/52, 894/53, 894/55, 894/57, 894/61 a 894/62, ležiace v katastrálnom území Šaca, obce: Košice – ŠACA, okres: Košice II, polohou nachádzajúce sa v mestskej časti Šaca, v zastavanom území mesta Košice, v priemyselnej zóne. Celková výmera ohodnocovaných pozemkov je spolu 2426 m2. Spoluvlastnícky podiel k pozemkom podľa LV č. 2807 je: •  1/1

Pozemky parc. č. 894/4 sú zastavané administratívnou budovou súp. č. 580. Časť parcely 894/4 a parcely č.  894/46, 894/47, 894/48, 894/49 sú zastavané budovou závodnej jedálne s kuchyňou súp. č. 580, na ulici Buzinská. Pozemky parc. č. 894/40, 894/41 a 894/42 sú zastavané spevnenou plochou a plechovým prístreškom medzi budovou súp. č. 580 a susednou cudzou budovou. Pozemky parc. č. 894/31, 894/61 a 894/62 sa nachádzajú zo severnej strany administratívnej budovy. Pozemky 894/31 a 894/61 sú zarastené zeleňou a na parc. č. 894/62 je parkovacia plocha. Pozemky parc. č. 894/18 a 894/55 sa nachádzajú z južnej strany pred administratívnou budovou sú zarastené trávnatým porastom. Pozemky parc. č. 894/43 a 894/44 sa nachádzajú pred vstupným schodiskom do spojovacieho krčka obidvoch hodnotených budov, sú na nich spevnené plochy. Pozemky parc. č. 894/50, 894/51, 894/52 a 894/53 sa nachádzajú z východnej strany jedálne, sú zarastené trávou a náletovými drevinami. Pozemky parc. č. 894/57 a 894/15 sa nachádzajú zo západnej strany pred budovou jedálne, Parcela č. 894/57 je trávnatá plocha a parcela č. 894/15 je tvorená betónovou platňou pod smetné bedne. Pozemky s možnosťou napojenia na inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, plyn, NN a internet. Dostupnosť MHD – zastávka do 5 minút pešou chôdzou, zastávka SAD vo vzdialenosti 50m, pri hlavnej ceste Košice – Moldava nad Bodvou. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené. Pozemky sú nezatienené  a neohrozené chemickými výparmi.

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 2807, k.ú.: Šaca
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
1 Informatívna: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO 36 583 936 na : - budova súp. č. 580 na parcelách registra CKN par.č. 894/4, 894/46, 894/47, 894/48, 894/49, - pozemok registra CKN par.č. 894/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 425 m2, par.č. 894/15,zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, par.č. 894/18,ostatné plochy o výmere 206 m2, par.č. 894/30, ostatné plochy o výmere 54 m2, par.č. 894/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 341 m2, par.č. 894/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2, par.č. 894/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, par.č. 894/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, par.č. 894/43, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, par.č. 894/44, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2, par.č. 894/46, zastavané plochya nádvoria o výmere 194 m2, par.č. 894/47, zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2, par.č. 894/49, zastavané plochy a nádvoria o výmere 137 m2, par.č. 894/50, zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2, par.č. 894/51, zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, par.č. 894/52, zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, par.č. 894/53, zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2, par.č. 894/55, ostatné plochy o výmere 88 m2, par.č. 894/57, zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2, par.č. 894/61, ostatné plochy o výmere 229 m2, par.č. 894/62, zastavané plochy a nádvoria o výmere o výmere 192 m2
P-511/2018 zo dňa 11.6.2018 - číslo zmeny 410/2018

ČASŤ C: ŤARCHY
1 Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava podľa V-11509/2015 zo dňa 01.12.2015 na pozemky registra CKN parc.č. 894/4, 894/15, 894/18, 894/30, 894/31, 894/40, 894/41, 894/42, 894/43, 894/44, 894/46, 894/47, 894/49, 894/50, 894/51, 894/52, 894/53, 894/55, 894/57, 894/61, 894/62 a stavby: súp.č. 2464 na pozemku registra CKN parc.č. 378, súp.č. 2465 na pozemku registra CKN parc.č. 379, súp.č. 2472 na pozemku registra CKN parc.č. 388/7, súp.č. 2473 na pozemku registra CKN parc.č. 388/8, súp.č. 2474 na pozemku registra CKN parc.č. 388/9, súp.č. 2474 na pozemku registra CKN parc.č. 388/9, súp.č. 2475 na pozemku registra CKN parc.č. 388/10, súp.č. 2476 na pozemku registra CKN parc.č. 388/12 v.z.1496/15
1 Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava podľa V-1019/2018 zo dňa 19.04.2018 k
nehnuteľnostiam stavba súp.č. 2464 na pozemku registra CKN parc.č. 378, stavba súp.č. 2465 na pozemku registra CKN parc.č. 379, stavba súp.č. 2472 na pozemku registra CKN parc.č. 388/7, stavba súp.č. 2473 na pozemku registra CKN parc.č. 388/8, stavba súp.č. 2474 na pozemku registra CKN parc.č. 388/9, stavba súp.č. 2475 na pozemku registra CKN parc.č. 388/10, stavba súp.č. 2476 na pozemku registra CKN parc.č. 388/12 v.z.257/18

Iné údaje:
1 Zápis GP číslo 83/2009 R-934/2009 zo dňa 19.08.2009 v.z.409/09
1 Budova súp.č. 580 na parc.č. 894/4, 894/46, 894/47, 894/48 a 894/49 je jedna stavba.
1 Žiadosť o zmenu sídla spoločnosti R-733/2018 v.z.256/18


J. Výška ceny dosiahnutá vydražením -
K. Najnižšie podanie 160.000,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Simona Jakabová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kokšov- Baakša
b) Orientačné/súpisné číslo 301
c) Názov obce Kokšov- Bakša d) PSČ 044 13
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 09.10.1992
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 20/2018
Meno znalca: Ing. Eva Hakajová
Dátum vyhotovenia: 18.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 144.000,00 €