Dražba nehnuteľností v obci Košice-Šebastovce v katastrálnom území Šebastovce

Katastrálne územie:
Šebastovce
Obec:
Košice-Šebastovce

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 17.07.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 073/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik na 1. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 17. 07. 2018
E. Čas konania dražby 14:15 hod. – 14:20 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice IV, obec: Košice - Šebastovce, katastrálne územie: Šebastovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 72, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 83 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 172 o výmere 536 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 172 o výmere 536 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 173/1 o výmere 352 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 83, katastrálne územie Šebastovce

Predmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na mierne svahovitom pozemku v intraviláne obce Košice - Šebastovce na ul. Podbeľová, v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov pri miestnej komunikácií. Dom sa nachádza v blízkosti stredu mestskej časti Šebastovce, v lokalite s bežným hlukom. Vzdialenosť do stredu obce je cca 150 m. Dom bol daný do užívania v roku 1960. Predmet dražby bol ku dňu obhliadky napojený na verejný rozvod ELI, verejný plynovod a verejnú kanalizáciu. Je tu možnosť napojenia na verejný vodovod, v čase obhliadky bol vodovod napojený z vlastnej studne. Predmet dražby je riešený ako jednopodlažný, s podpivničením pod celou zastavanou plochou, bez obytného podkrovia. V čase obhliadky bol dom obývaný.

 

Dispozičné riešenie:

1. PP: zádverie s chodbou, kuchyňa, izba, práčovňa so skladom, kotolňa na tuhé palivo, WC s bojlerom a darlingom, kúpeľňa s WC a schodište drevenej konštrukcie

Zastavaná plocha 1.PP je 110,49 m2.

 

1. NP: zádverie, chodba, 4 izby a schodisko

Zastavaná plocha 1. NP je 110,49 m2.

 

Technické a konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové, s izoláciou proti vode. Obvodové murivo 1. NP je z pálených tehál hr. 48 cm, z vonkajšej strany s povrchovou úpravou - štukovou omietkou opatrenou fasádnym náterom bez zateplenia. Priečky v celom dome sú vybudované z tehál. Strop nad suterénom je železobetónový a monolitický, nad 1. NP je drevený trámový strop s rovným podhľadom s povrchovou úpravou - štukovou omietkou. Vnútorné povrchové úpravy – omietky sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je riešené ako ústredné, s panelovými plechovými radiátormi a kotlom na tuhé palivo v kombinácii s plynovým kotlom turbo zaveseným na stene v práčovni. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom, ktorý je zavesený na stene vo WC v suteréne domu. Rozvod vody v dome je riešený z vlastnej studne oceľovým pozinkovaným potrubím. ELI v dome je riešená rozvodmi 220 a 380 V (v suteréne), v 1. NP sú rozvody ELI - svetelné 220 V. Strecha domu je sedlová, pokrytá krytinou z pozinkovaného plechu zn. ROVA na latovaní. Nadchádzajú sa tu klampiarske konštrukcie, pozinkované žľaby, zvody a záveterné lišty. Okná na dome sú prevažne plastové EURO s izolačným dvojsklom, vymenené v roku 2010. Interiérové dvere v suteréne sú hladké na báze dreva, plné a zasklené. V 1. NP sú plastové presklené vchodové dvere s celoobvodovým kovaním. Podlahy obytných miestnosti 1. NP sú plávajúce laminátové, podlahy príslušenstva domu sú z keramickej dlažby.

V suteréne sa nachádza kuchyňa prístupná z chodby. Kuchyňa bola rekonštruovaná okolo roku 2008. Je zariadená kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským plynovým sporákom s el. rúrou, digestorom a nerezovým drezom s pákovou stenovou batériou. Podlaha v časti kuchyne okolo kuchynskej linky je z keramickej dlažby. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Rozvod plynu v dome je riešený zemným plynom z verejnej siete. V suteréne sa nachádza kúpeľňa vybavená plastovou vaňou, umývadlom, automatickou práčkou a WC misou kombi. Bola rekonštruovaná okolo roku 2008. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a zároveň sa tu nachádza podlaha z keramickej dlažby.

V suteréne je umiestnené aj samostatné WC bez umývadla vybavené WC misou kombi. Povrchové úpravy stien WC sú z keramických obkladov do výšky 1,8 m a podlaha je z keramickej dlažby. Vo WC v suteréne domu je umiestnený aj el. zásobníkový ohrievač a domáca vodáreň.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Hospodárska budova

Hospodárska budova je umiestnená v zadnej časti dvora za domom na parcele č. 172 a bola daná do užívania v roku 1960. Základy sú bez podmurovky, nachádzajú sa tu iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú trámčekové bez podhľadu. Dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové, zatiaľ čo okná sú jednoduché drevené. Podlahy sú hrubé betónové, z tehlovej dlažby.

Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 22,8 m2.

 

Altánok

Za rodinným domom sa nachádza altánok drevenej konštrukcie s pultovou strechou, krytinou z pozinkovaného plechu a podlahou z monolitického betónu. Altánok bol vybudovaný v roku 1975.

Zastavaná plocha altánku je 17,96 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu č. EX 337/2011 (súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo) na podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve p. Serafíny Palkovej, nar. 9.10.1960, bytom: Podbeľová 4, 040 17 Košice,
b) Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 337/2011 (súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo) na podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve p. Serafíny Palkovej, nar. 9.10.1960, bytom: Podbeľová 4, 040 17 Košice,
c) Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 637/2011 (súdny exekútor Ing. JUDr. Bohumil Husťák) na podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve p. Kataríny Gruberovej, nar. 17.3.1981, bytom: Podbeľová 4, 040 17 Košice,
d) Záložné právo navrhovateľa dražby Československá obchodná banka, a. s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4314/B podľa V – 4592/2010,
e) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 337/2011 (súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo) na podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve p. Serafíny Palkovej, nar. 9.10.1960, bytom: Podbeľová 4, 040 17 Košice,
f) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 394/2016 (súdny exekútor Mgr. Barbora Budziňáková) na podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve p. Serafíny Palkovej, nar. 9.10.1960, bytom: Podbeľová 4, 040 17 Košice,
g) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 637/2011 (súdny exekútor Ing. JUDr. Bohumil Husťák) na podiel o veľkosti ½ vo vlastníctve p. Kataríny Gruberovej, nar. 17.3.1981, bytom: Podbeľová 4, 040 17 Košice,
h) Predmet dražby je v podielovom spoluvlastníctve.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EUR
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovensko/Slovakia
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 100/2018 zo dňa 18.05.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
128.000,- EUR (slovom: stodvadsaťosemtisíc EURO)