Dražba nehnuteľností v obci Košice-Sever v katastrálnom území Severné Mesto

Katastrálne územie:
Severné Mesto
Obec:
Košice-Sever

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 25.600,00 25.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 255/2017
Typ dražobnej vyhlášky: 255/2017
Poradie dražby: 1
Exekútor: Ján Sokol
Ulica: Jantárova č. 30
Obec: Košice
PSČ: 04001
Zastupujúci exekútor: Zuzana Papcunová
Ulica: Hlavná 68
Obec: Košice
PSČ:
Dátum konania dražby: 25.07.2018
Čas konania dražby: 10:30
Miesto konania dražby: Jantárová 30, 04001Košice
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 11.06.2018
Znalecká hodnota: 25.600,00
Reálna hodnota: 25.600,00
Výška zábezpeky: 12.800,00
Číslo bankového účtu: SK9156000000000427243001
Najnižšie podanie: 25.600,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK9156000000000427243001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Dátum obhliadky: 11.07.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Košice Sever, parcela 6544/2
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Košice
     Obec : Košice Sever
     Kataster : Severné mesto
     Číslo listu vlastníctva: 10900
   Parcela
     Parcelné číslo: 6544/2
     Výmera: 637
     Druh: záhrady
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: