Dražba nehnuteľností v obci Košice-Sever v katastrálnom území Severné Mesto

Katastrálne územie:
Severné Mesto
Obec:
Košice-Sever

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 07.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 177a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Boutique Hotel Maraton, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, salónik RONDO na 2. poschodí
D. Dátum konania dražby 07. 06. 2018
E. Čas konania dražby 08:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná
G. Predmet dražby

 

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

1221

Košice

Severné Mesto

Košice I.

Košice - Sever

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

6564/1

Záhrady

1392

6564/11

Zastavané plochy a nádvoria

126

6565

Zastavané plochy a nádvoria

128

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

 

6564/11

Rozostavaná budova

 

H. Opis predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojaci rozostavaný rodinný dom na parc. č. 6564/11 v uličnej zástavbe, nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím, na ul. Kostolianska cesta v Košiciach, k.ú. Severné mesto.

Dispozičné členenie:

V 1.n.p. sa nachádzala vstup, kúpeľňa s WC 1, kuchyňa s jedálňou, obývacia izba, chodba, kúpeľňa s WC 2, izba a šatník.

Stavebno-technický popis:

Základy betónové s izoláciou, nosná konštrukcia domu skeletová s vymurovaným obvodovým plášťom a so zateplením PS hr. 10 cm - uvažujem položku "sendvičová konštrukcia", bez stropu, strešnú konštrukciu tvoria oceľové väzníky v časti so zaveseným sadrokartónovým podhľadom, krytina lepenkový šindeľ na debnení, klampiarske konštrukcie strechy a parapety chýbajú, fasádne omietky - ukončené je lepidlo s mriežkou na polystyréne, chýba finálna povrchová úprava, vnútorné omietky hladké - nedokončené, priečky časť murované, časť sadrokartónové, vnútorný obklad kúpeľní nedokončený alebo poškodený, obklad kuchyne chýba, okná plastové, dvere hladké plné alebo presklené časť chýba, podlahy obytných miestností laminátové - nedokončené, podlahy ostatných miestností keramická dlažba - nedokončená alebo poškodená, vykurovanie plánované teplovodné podlahové - ukončené je iba v izbe a kúpeľni s WC 2, zdroj kúrenia chýba, elektroinštalácia svetelná a motorická s automatmi nedokončená - chýbajú svietidlá, v časti vypínače a zásuvky, elektrický rozvádzač chýba, rozvod studenej a teplej vody PVC - nedokončený, kanalizácia PVC - nedokončená, zdroj teplej vody chýba.

Vnútorné vybavenie:

V kuchyni bez vybavenia, v kúpeľni č. 1, aj v kúpeľni č. 2 bez vybavenia.

Rodinný dom je napojený na elektrinu, prívod vody je realizovaný zo studne (čerpadlo je nefunkčné), kanalizácia napojená na žumpu, je možnosť napojenia na mestský vodovod, kanalizáciu a plynu. Nie je dokončený, skolaudovaný a aktuálne v súčasnosti ani užívaný. Stavba chátra, krytina je v zadnej časti poškodená, do stavby zateká, murivo je navlhnuté, omietka opadaná, drevené konštrukcie strechy neošetrené a poškodené, chýbajú parapety na oknách, potrebná je okamžitá oprava.

Prístrešok na parc. č. 6564/1

Prístrešok na parc. č. 6564/1 je pristavený v zadnej časti k rodinnému domu. Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená, nie je drobná. Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie betónové stĺpy, podlaha betónová, bez stropu, strešná konštrukcia oceľová, krytina chýba, vnútorné vybavenie krb (poškodený). Stavba postavená v roku 2005. Údržba zanedbaná.

Sklad 1 na parc. č. 6564/1

Sklad 1 na parc. č. 6564/1 je za rodinným domom. Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená. Stavba je značne poškodená. Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie murované z tehál (z väčšej časti rozobraté), ostatné konštrukcie chýbajú. Stavba postavená okolo roku 1960. Údržba zanedbaná.

Sklad 2 na parc. č. 6564/1

Sklad 2 na parc. č. 6564/1 (prípadne aj na parc. č. 6565) je za skladom 1.  Stavba je drobná, je jednopodlažná, podpivničená. Stavba je poškodená. Osadenie do 2 m, základy betónové, zvislé nosné konštrukcie murované v 1.p.p. z betónových tvárnic, v 1.n.p. z tehál hr. do 15 cm, strop v 1.p.p. železobetónový, v 1.n.p. chýba, schody do 1.p.p. betónové, vnútorné omietky iba v 1.n.p. hladké - poškodené, okno jednoduché, dvere chýbajú, ostatné konštrukcie chýbajú. Stavba postavená v roku 2005. Údržba zanedbaná.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojaci rozostavaný rodinný dom na parc. č. 6564/11 v uličnej zástavbe, nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím, na ul. Kostolianska cesta v Košiciach, k.ú. Severné mesto.

Dispozičné členenie:

V 1.n.p. sa nachádzala vstup, kúpeľňa s WC 1, kuchyňa s jedálňou, obývacia izba, chodba, kúpeľňa s WC 2, izba a šatník.

Stavebno-technický popis:

Základy betónové s izoláciou, nosná konštrukcia domu skeletová s vymurovaným obvodovým plášťom a so zateplením PS hr. 10 cm - uvažujem položku "sendvičová konštrukcia", bez stropu, strešnú konštrukciu tvoria oceľové väzníky v časti so zaveseným sadrokartónovým podhľadom, krytina lepenkový šindeľ na debnení, klampiarske konštrukcie strechy a parapety chýbajú, fasádne omietky - ukončené je lepidlo s mriežkou na polystyréne, chýba finálna povrchová úprava, vnútorné omietky hladké - nedokončené, priečky časť murované, časť sadrokartónové, vnútorný obklad kúpeľní nedokončený alebo poškodený, obklad kuchyne chýba, okná plastové, dvere hladké plné alebo presklené časť chýba, podlahy obytných miestností laminátové - nedokončené, podlahy ostatných miestností keramická dlažba - nedokončená alebo poškodená, vykurovanie plánované teplovodné podlahové - ukončené je iba v izbe a kúpeľni s WC 2, zdroj kúrenia chýba, elektroinštalácia svetelná a motorická s automatmi nedokončená - chýbajú svietidlá, v časti vypínače a zásuvky, elektrický rozvádzač chýba, rozvod studenej a teplej vody PVC - nedokončený, kanalizácia PVC - nedokončená, zdroj teplej vody chýba.

Vnútorné vybavenie:

V kuchyni bez vybavenia, v kúpeľni č. 1, aj v kúpeľni č. 2 bez vybavenia.

Rodinný dom je napojený na elektrinu, prívod vody je realizovaný zo studne (čerpadlo je nefunkčné), kanalizácia napojená na žumpu, je možnosť napojenia na mestský vodovod, kanalizáciu a plynu. Nie je dokončený, skolaudovaný a aktuálne v súčasnosti ani užívaný. Stavba chátra, krytina je v zadnej časti poškodená, do stavby zateká, murivo je navlhnuté, omietka opadaná, drevené konštrukcie strechy neošetrené a poškodené, chýbajú parapety na oknách, potrebná je okamžitá oprava.

Prístrešok na parc. č. 6564/1

Prístrešok na parc. č. 6564/1 je pristavený v zadnej časti k rodinnému domu. Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená, nie je drobná. Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie betónové stĺpy, podlaha betónová, bez stropu, strešná konštrukcia oceľová, krytina chýba, vnútorné vybavenie krb (poškodený). Stavba postavená v roku 2005. Údržba zanedbaná.

Sklad 1 na parc. č. 6564/1

Sklad 1 na parc. č. 6564/1 je za rodinným domom. Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená. Stavba je značne poškodená. Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie murované z tehál (z väčšej časti rozobraté), ostatné konštrukcie chýbajú. Stavba postavená okolo roku 1960. Údržba zanedbaná.

Sklad 2 na parc. č. 6564/1

Sklad 2 na parc. č. 6564/1 (prípadne aj na parc. č. 6565) je za skladom 1.  Stavba je drobná, je jednopodlažná, podpivničená. Stavba je poškodená. Osadenie do 2 m, základy betónové, zvislé nosné konštrukcie murované v 1.p.p. z betónových tvárnic, v 1.n.p. z tehál hr. do 15 cm, strop v 1.p.p. železobetónový, v 1.n.p. chýba, schody do 1.p.p. betónové, vnútorné omietky iba v 1.n.p. hladké - poškodené, okno jednoduché, dvere chýbajú, ostatné konštrukcie chýbajú. Stavba postavená v roku 2005. Údržba zanedbaná.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Zmluva o zriadení záložného práva k neh. na pozemok parcela č. 6564/1-záhrada o výmere 1392 m2, parcela č. 6565-zast. plocha o výmere 128 m2, parcela č. 6564/11-zast. plocha o výmere 126 m2 a nej rozostavaný dom bez č.s. v prospech DPS financial consulting, s.r.o.so sídlom Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO: 46 713 930. V-5234/05 zo dňa 3.6.2005-v.z.918/05 ( Oznámenie o postupení pohľadávky ku dňu 06.12.2017, Z-9215/2017 - v.z.323/18 )
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1429/05 na pozemok parcela č. 6564/1, č. 6565, č. 6564/11 a rozostavaný dom v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. ,pobočka Košice Senný trh 1 P1 295/06 -v.z.1171/06 Nehnuteľnosť sa zexekováva pre vymáhanú pohľadávku. (Mgr, Ľuboš Sidorják, Murgašova 3 Košice)
- Rozhodnutie č. 119138/96141/2008 zriaďuje záložné právo na daňového dlžníka. Mesto Košice Trieda SNP 48/A. Z 4906/08-č.z.2007/08
- Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 3372/11-22. Exekútorský úrad so sídlom Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský. Z-7924/11 zo dňa 8.11.2011 - 2399/11
- Rozhodnutie č.B/2011/046852/00213219/2 o zriadení záložného práva v prospech Mesta Košice, Trieda SNP 48/A IČO 00691135 Z 8647/11 - 2630/11
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 417/2005-11. Exekútorský úrad Košice,súdny exekútor JUDr. Michal Mazúr, Štúrova 17, 040 01 Košice. Z5940/2012 - v.z.1681/2012
- Rozhodnutie č. 9800501/5/315001/2013/Bec o zriadení záložného práva v prospech Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 040 90 Košice. Zákaz daňovému subjektu nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z1085/13 o dňa 7.2.2013 - 436/13 Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2013, R-456/2013
- Zriadenie záložného práva č. 9800501/5/308613/2013 v prospech Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice, ( zákaz nakladať so zálohom správcu dane), Z - 1086/2013 - 727/2013. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2013, R-457/13 v.z. 826/2013
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti Ex 828/2013-20. Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško. Z-9192/13 zo dňa 20.12.2013 - 3007/13
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 2411/2014-16 AF, Exekútorský úrad, JUDr. Mgr. Andrej Dembický, Werferova 1, 040 11 Košice, Z-7625/2014 v.z. 2538/14
- Exekučný príkaz EX 1174/2014-27 na zriadenie exekučného záložného práva na pozemok parcela č. 6564/1, č. 6565, č. 6564/11 a rozostavaný dom v prospech: Ondrej Mecko, Opatovská 23, Košice (26.8.1967), Z-9924/14 v.z. 6/15 Nehnuteľnosť sa zexekvováva pre vymáhanú pohľadávku. (JUDr. Mária Hlavňová, Hlavná 115, Košice)
- Exekučný príkaz EX 1664/2016-13 na zriadenie exekučného záložného práva na pozemok parcela registra ,C, č. 6564/1, č. 6565, č. 6564/11 a rozostavaný dom bez č.s. na parcele č. 6564/11 v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Bratislava ,pobočka Košice, Senný trh 1, Z-6018/2017 v.z. 2919/2017 Nehnuteľnosť sa zexekvováva pre vymáhanú pohľadávku. (JUDr. Peter Blaško, Kpt. Nálepku 8, Michalovce)
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 457/06, Exekútorský úrad Košice, Kupeckého 29, JUDr. Peter Molnár, PhD., - súdny exekútor. Z-3406/2018 zo dňa 11.05.2018 - 1436/18.
Poznámka:
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť Ex 76/06. Exekútorsky úrad, Priemyselná 6 , 821 09 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rastislav Horský . P1- 103/07 zo 16.2.2007 - 286/07
- Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti EX 354/04, JUDr. Štefan Barilik, súdny exekútor, Exekútorský úrad Košice, Kuzmányho 57, 040 01 Košice, P2-5/2009 v.z.2/2009
- Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 462/04-8 na pozemok parcela č. 6564/1, č. 6564/11, č. 6565 a rozostavaný dom na parcele č. 6564/11 v prospecvh T-Mobile Slovensko a.s. Vajnorská 100/A Bratislava P2 116/09-v.z. 328/09 (JUDr. Jozef Ďurica, Borovianska 17 Zvolen)
- Informatívna: Upovedomenie č. EX 1178/07 o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v prospech oprávneného: Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 042 01 Košice. P-489/16 zo dňa 15.04.2016 v.z.
1081/2016 (Exekútorský úrad, JUDr. Ľudovít Gajdoš, súdny exekútor, 26. novembra 1, 066 01 Humenné)
- Obmedzujúca :Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností EX 336/2017-9, Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, kpt. Nálepku č.8, 071 01 Michalovce, P 427/017 zo dňa 3.4.2017 - číslo zmeny 1303/2017
- Obmedzujúca :Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností EX 1630/2017-8, Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, kpt. Nálepku č.8, 071 01 Michalovce, P1273/2017-v.z.3666/17
- Exekučný príkaz č. EX 1849/09 - 11 na zriadenie exekučného záložného práva, Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, súdny exekútor JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou, Z - 5910/2015 - 2215/2015


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 104 250,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Stanislav Hric
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bielidlá
b) Orientačné/súpisné číslo 902/16
c) Názov obce Spišské Podhradie d) PSČ 053 04
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 18.07.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 12/2018
Meno znalca: Ing. Iveta Weissová
Dátum vyhotovenia: 26.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 139 000,00 €