Dražba nehnuteľností v obci Košice-Sever v katastrálnom území Severné Mesto

Katastrálne územie:
Severné Mesto
Obec:
Košice-Sever

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 514 000,00 EUR 22.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO118/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Značka správcu: S1752, Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Škorec Maroš, rod. Škorec, dátum narodenia: 02.06.1972, bytom: Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Námestie SNP
b) Orientačné/súpisné číslo 14
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 06
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 48002381
C. Miesto konania dražby Manažérska učebňa A. G. Bella č. 303, 3. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 22. 08. 2018
E. Čas konania dražby 09:30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

6327

Košice

Košice I

Košice – Sever

Severné Mesto

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

5931 / 2

Záhrady

837

5931 / 3

Záhrady

457

5931 / 4

Zastavané plochy a nádvoria

306

5931 / 8

Zastavané plochy a nádvoria

37

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

1475

5931 / 8

7 – Samostatne stojaca garáž

1511

5931 / 4

10 – Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 1511 na ulici Čemeľská cesta v obci Košice, postavený na parcele č. 5931/4 a garáž súpisné č. 1475 postavená na parcele 5931/8. K domu prislúchajú pozemky, parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 5931/2, parcelné č. 5931/3, parcelné č. 5931/4, parcelné č. 5931/8 o celkovej výmere 1637 m2.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Rodinný dom

Rodinný dom je situovaný v zastavanom území mesta uličnej zástavbe na ulici Čermeľská cesta 47/A. Prístupný je z verejnej komunikácie cez predložené terénne schody z povrchovou úpravou z lomového kameňa. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1989 v roku 2003 bola k rodinnému domu zrealizovaná prístavba, nadstavba a ďalšie stavebné úpravy. Rodinný dom má dve čiastočne podzemné podlažia, dve nadzemné podlažia a nadstavbu podkrovia. Je napojený na všetky inžinierske siete: ELI, verejný vodovod, zemný plyn a splaškovú kanalizáciu. Je vykurovaný ústredným vykurovaním zo zdrojom tepla plynovým kotlom.

Dispozičné riešenie:

- 1.PP posilňovňa, sklad náradia, fitnes, chodba, kúpelná s WC, kotolňa, a    práčovňa

- 2.PP obytná hala, pracovňa, šatník, schodisko  a zimná záhrada

- 1.NP dve obytné miestnosti, kúpeľňa s WC, jedáleň, chodba a schodisko

- 2.NP tri izby, kúpeľňa s WC, chodba a schodisko

- nadstavba podkrovia pozostáva z jednej miestnosti

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie:

Zvislé nosné konštrukcie - sendvičová konštrukcia (murivo- izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky). Úpravy vnútorných povrchov. Vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; samostatnej sprchy;  - WC min. do výšky 1 m.  Výplne otvorov - dvere plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny textilné vpichované (napr. Jekor, Riga); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací s umývadlom. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…). Vnútorné rozvody vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

2. Podzemné podlažie:

Zvislé nosné konštrukcie - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky). Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Ostatné vybavenie - kozub - s otvoreným ohniskom;  - vstavané skrine. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

1. Nadzemné podlažie:

Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek. Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - šindlové a otiepkové; klampiarske konštrukcie strechy - z medeného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky). Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; samostatnej sprchy; WC min. do výšky 1 m. Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; umývačka riadu (zabudovaná); chladnička alebo mraznička (zabudovaná); odsávač pár; drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní: umývadlo;  samostatná sprcha; vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou; pákové nerezové; záchod splachovací s umývadlom. Ostatné vybavenie: kozub s otvoreným ohniskom. Vykurovanie - ústredné vykurovanie teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) svetelná; bleskozvod. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

2. Nadzemné podlažie:

Zvislé nosné konštrukcie - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  vane;  WC min. do výšky 1 m. Výplne otvorov dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) podlahoviny textilné vpichované (napr. Jekor, Riga); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní vaňa plastová jednoduchá;  - umývadlo; bidet; vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou; pákové nerezové; záchod splachovací s umývadlom. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) svetelná

3. Nadstavba  podkrovia 

Zvislé nosné konštrukcie - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - sadrové, striekané (hrubozrnné). Výplne otvorov  okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové). Vykurovanie - ústredné vykurovanie teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi oceľ. a vykurovacie panely. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná.

Garáž:

Murovaná jednopodlažná stavba garáže  súp.č. 1475  umiestnená pred RD   zapustená do svahu. Garáž tvorí prvú úroveň ohodnocovaného pozemku s vjazdom cez výsuvné garážové vráta s el. pohonom priamo z ulice. Strecha garáže so zábradlím (viď. fotodokumentácia  tvorí predzáhradku pred prízemím RD.

Analýza polohy nehnuteľnosti: Košice - mestská časť Severné Mesto je výborná lokalita v tesnej blízkosti botanickej záhrady so zvýšeným záujmom o  kúpu nehnuteľnosti vo vzdialenosti  od historického centra mesta do 2 km s možnosťou využitia MHD, autom do centra mesta do 10 min. Rodinný dom s príslušenstvom sa nachádza na mierne svahovitom  pozemku, v obytnej  zóne vhodnej na bývanie v intraviláne obce  Košice -Sever v lokalite samostatne stojacích RD.  Stavba je dobre prístupná pre osobnú a nákladnú dopravu po  miestnej   komunikácií  s asfaltovou povrchovou úpravou. Prevládajúca  zástavba v bezprostrednom okolí ohodnocovaného rodinného domu sú samostatne stojace rodinné domy so záhradami. Dopravné spojenie do centra krajského mesta Košice je dobré MHD dopravou  zokruhovanou  v rámci  mesta. Lokalita je napojená na všetky dostupné inžinierske siete: verejný  vodovod, plynovod, verejná kanalizácia a ELI. Ide o vyhľadávanú lokalitu so zástavbou prevažne nadštardardných rodinných domov. Prostredie bez výrazne nadmernej hlučnosti a prašnosti v blízkosti sa nachádzajú mestské rekreačné zóny (bankov, Alpinka, golfový areál, Jahodná, mestské lesy). RD  je osadený do terénu na svahovitom pozemku s terénnymi úpravami. Stavba je v dobrom technickom stave.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 10406/2017
Poznámka:
Obmedzujúca poznámka: Predmetné nehnuteľnosti (pozemok parc. registra C-KN č. 5931/2, 5931/3, 5931/4, 5931/8, stavba súp.č. 1475 na parc.č. 5931/8, súp.č. 1511 na parc.č. 5931/4) sú zapísané v súpise oddelenej podstaty v konkurznom konaní úpadcu Ing. Maroš Škorec, nar. 2.6.1972, bytom Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice, ktoré konanie je vedené na OS Košice I pod sp. zn. 31K/72/2016 (FARDOUS PARTNERS správcovská k.s., správca, Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava) - P-1335/2017 - v.z.4063/2017.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, V - 9003/2006 zo dňa 12.9.2006 v.z. 1637/2006.
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnotiam parc. CKN č. 5931/2, 5931/3, 5931/4, 5931/8, stavba - garáž súp.č.1475 na parc. CKN č. 5931/8, stavba - dom súp.č. 1511 na parc. CKN č. 5931/4 v prospech Ing. Maroš Škorec rod. Škorec, nar. 02.06.1972, bytom Čermeľská cesta 1511/47A, Košice. Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva V-9708/2017 zo dňa 20.09.2017 v.z.3233/17.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 139/2018
Meno znalca: Jurko Pavel Ing.
Dátum vyhotovenia: 29.06.2018
Všeobecná cena odhadu: 514 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 514 000,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 1 000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 30 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 11818 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 01.08.2018 o 09:00 hod. Obhliadka 2: 21.08.2018 o 09:00 hod.
Miesto obhliadky Čermeľská cesta 1511/47A, 040 01 Košice.
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Čermeľská cesta 1511/47A, 040 01 Košice. Bližšie informácie a pokyny Jozef Schmidt kontakt: 02 / 322 02 731, 0903 / 404 713, schmidt@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava