Dražba nehnuteľností v obci Košice-Sídlisko KVP v katastrálnom území Grunt

Katastrálne územie:
Grunt
Obec:
Košice-Sídlisko KVP

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 78 200,00 EUR 31.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO158/15
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 829 90
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Manažérska učebňa P. F. Druckera č. 207, 2. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 12:45 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

2239

Košice

Košice II

KOŠICE- SÍDLISKO KVP

Grunt

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu súpisné č. 1206:

Byt č. 6, vchod: 5, 3.p., Bauerova 1206/5, 040 23 Košice

1206

3259

9 obytný dom Bauerova 3,5

3903/100000

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba 4 izbového bytu v Košiciach

POPIS

byt sa nachádza na 3. poschodí  v radovom bytovom dome s.č. 1206 , ktorý má suterén a 8  nadzemné  podlažia.  V suteréne bytového domu sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice.

Bytový dom je umiestnený v sídlisku KVP  prístupný po miestnej spevnenej  komunikácií v lokalite   s napojením na dopravný systém   krajského  mesta  Košice.  Lokalita prístupná do centra mesta  autom do 10 min.  a MHD  do 15 min . V blízkosti bytového domu sa  nachádza  predajňa potravín  a  rozličného tovaru  LIDL  a BILLA, základná škola , materská škola , poliklinika .    

Stavebno technický popis bytového domu :

Bytový dom pozostávajúci zo suterénu a ôsmich  nadzemných podlaží  je  vybudovaný zo sendvičových  stenových panelov , vodorovné konštrukcie  - stropy montované zo stropných panelov

Objekt patrí do skupiny JKSO 803 32 - domy bytové typové s unifikovanými konštrukčnými panelovými  sústavami. Konštrukčný systém je stenový panelový, strecha plochá jednoplášťová, krytina živičná.

Vnútorná  zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom  a  osobným  výťahom . Vstup  do bytového domu  čiastočne rekonštruovaný  s vymenenými  vchodovými dverami  plastovými EURO s izolačným  dvojsklom . Okná  v spoločných priestoroch   plastové  EURO  s izolačným  dvojsklom .   Bytový dom je vykurovaný  z centrálnej kotolne. Na každom nadzemnom podlaží bytového domu sa nachádzajú dva   byty  dvoj a štvor  izbové.

Stavebno - technický popis bytu: 

 Nakoľko znalcovi nebola umožnená obhliadka  ohodnocovaného bytu  č. 6  nachádzajúceho  sa na  3. poschodí  bytového domu   ohodnotenie som vykonal na základe  poskytnutého  pôdorysu  objednávateľom  posudku  , na základe  fotodokumentácie vykonanej znalcom  pri obhliadke z vonkajších priestorov   a  na základe  miestneho šetrenia   medzi   susedmi ohodnocovaného bytu .  Rozmery bytu som stanovil na základe  pôdorysného náčrtu v prílohe ZP.

 Znalec  nezodpovedá  za  spôsobené rozdiely  pri samotnom ohodnotení  vzniknuté neumožnením obhliadky vnútorných priestorov   ohodnocovaného  bytu .  

Na základe predložených pôdorysov  byt pozostáva zo štyroch   obytných miestností  a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: hala , kuchyňa,  chodba, kúpeľňa, WC  a pivnica umiestnená v suteréne bytového domu . Ku príslušenstvu bytu  patrí aj  loggia  prístupná z kuchyne orientovaná  na východnú svetovú stranu .

 Okná  v byte   plastové EURO. Ostatné technické vybavenie predpokladám takto: Dvere na báze dreva  plné a presklené do kovových zárubní . Steny bytu  s vykonanými stierkami  a maľbami .

Bytové jadro  oceňovaného bytu  pôvodné umakartové   .

Kúpeľňa  pôvodná    s plechovou  vaňou  a  umývadlom s umývadlovou  a vaňovou pákovou  batériou   .  WC  kombi   samostatné  bez umývadla . Povrchové úpravy stien kúpeľne   z keramických obkladov  v kúpelní do výšky 2,0 m  , vo WC  do výšky  1,0 m. Podlaha v kúpeľni a WC  s povrchovou úpravou  z keramickej dlažby. Podlahy v obytných miestnostiach  bytu  a v kuchyni plávajúce laminátové . Podlaha     v loggií z keramickej dlažby . Podlahy v kúpeľni a WC  z keramickej dlažby  .

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:

spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,

spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
Poznámka informatívna: Začatie výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby ,dražobníkom Platiť sa oplatí s.r.o.,Košická 56,821 08 Bratislava ,IČO: 45 684 618, P-858/2015 - 937/15

ČASŤ C: ŤARCHY:
Ku pozemku v zmysle zákona vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu stavby.
Zákonné záložné právo k bytu podľa zákona č. 182/93 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov.
Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s., IČO:31320155 so sídlom Mlynské nivy 1,829 90 Bratislava na byt č.6,3.p.,vchod č.5 so spoluvlastníckym podielom 3903/100000. V-5726/2008 z 11.6.2008 -
982/08
Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 696/340/57864/11/Horv na zabezpečenie daňového nedoplatku v prospech Daňového úradu Košice II, Garbiarska 1, 040 85 Košice. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. Z-7422/2011 zo dňa 19.10.2011 v.z. 1686/2011
INÉ ÚDAJE
Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 9800501/5/3668808/2012/Bly na zabezpečenie daňového nedoplatku v prospech Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice, vykonateľnosť dňa 14.12.2012. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. Z-94/13 zo dňa 07.01.2013 v.z. 147/2013Nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2012, R-132/13 v.z. 149/2013
Zmena poradia záložných práv R - 4198/2015 - 7/2016
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 86/2018 zo dňa 10.05.2018, Jurko Pavel Ing., VŠH: 78 200,00 EUR
K. Najnižšie podanie 78 200,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 1 000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 3032264653/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0030 3226 4653, SWIFT (BIC): SUBASKBX, vedený v VUB, a.s., variabilný symbol (VS):15815 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 12.07.2018 o 12:30 hod. Obhliadka 2: 30.07.2018 o 12:30 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Bauerova 1206/5, 040 23 Košice.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava