Dražba nehnuteľností v obci Košice-Sídlisko Ťahanovce v katastrálnom území Nové Ťahanovce

Katastrálne územie:
Nové Ťahanovce
Obec:
Košice-Sídlisko Ťahanovce

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 59.900,00 € 01.08.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 062/10-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bajkalská
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 829 48
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 31335004
C. Miesto konania dražby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie
D. Dátum konania dražby 01. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10.00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1767, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, Okres: Košice I, Obec KOŠICE – SÍDLISKO ŤAHANOVCE, Katastrálne územie: Nové Ťahanovce, a to:

  • byt č. 3 na 1.p. vo vchode 1 obytného domu, Bukureštská 1, 2, 3 so súpisným číslom 2508, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3729,

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2508 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 1256/100000,

(ďalej len "predmet dražby")

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby:

Dvojizbový byt č. 3, na 1. poschodí /2.NP/ bytového domu súp. č. 2508, na ulici Bukureštská č. 1, sa nachádza v krajskom meste Košice, v katastrálnom území Nové Ťahanovce, obec Košice - Sídlisko Ťahanovce, okr. Košice I, na parc. č. 3729. Vzhľadom na to, že nebola umožnená obhliadka bytu, znalec vychádzal z poskytnutého znaleckého posudku č. 44/2014, vypracovaného Ing. Alenou Horváthovou: Dispozíciu bytu tvorí 2 x obytná miestnosť a príslušenstvo: predsieň, kúpeľňa, WC, kuchyňa, šatník, lodžia a pivnica nachádzajúca sa v 1. NP. Vypočítaná podlahová plocha je 49,36 m2.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Opis stavu predmetu dražby: Popis bytového domu:

Bytový dom je situovaný v časti mesta zastavanej bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti, v lokalite vhodnej na bývanie v dostatočnej vzdialenosti od hlavných cestných komunikácií. Je to pomerne pokojná okrajová časť sídliska, vystavaná z montovaných betónových plošných panelov podľa typových projektov bytových domov. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete: elektrická prípojka, prípojka plynu, vodovod, kanalizácia a teplovod. Bytový dom bol postavený v rámci výstavby sídliska Ťahanovce a daný do užívania  v roku 1989, podľa dokladu vystaveného správcom domu ÚBD Košice, Bukureštská 12, Košice.

 

TECHNICKÝ POPIS BYTOVÉHO DOMU A BYTU

Popis bytového domu súp. č. 2508, na parc.  C - KN č. 3729, ul. Bukureštská č. 1, Košice:

Radový bytový dom panelovej konštrukcie je založený na betónových základových pásoch a pilótach. Zvislé nosné konštrukcie sú montované ŽB prefabrikované panelové. Priečky sú betónové panelové, hr.150 mm a 0 mm, svetlá výška bytu je 263 cm. Vodorovné nosné konštrukcie sú montované železobetónové s rovným podhľadom. Schodište je dvojramenné, železobetónové prefabrikované. Strecha je plochá s novou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné priestory bytového domu sú sčasti rekonštruované, osadené sú nové plastové okná a oceľové dvere s elektronickým vrátnikom,  nové poštové schránky, povrchové úpravy stien a stropov sú pôvodné s vápennými omietkami, s pôvodným keramickým obkladom na vstupnom podlaží. Povrchy podláh spoločných priestorov sú z  keramickej dlažby na vstupnom podlaží,  na schodiskách je pôvodné liate terazzo a na podestách linoleum, v suteréne sú betónové podlahy. Bytový dom má pôvodný výťah s nosnosťou do 320 kg. Bytový dom  nie je zateplený, je s pôvodnou vonkajšou farebnou povrchovou úpravou fasády.

Dispozičné riešenie: Bytový dom má 9 nadzemných podlaží, pričom 1.NP je vstupné podlažie. Vo vstupnom podlaží sa nachádza vstupná chodba, schodisko, pivnice a  miestnosť na bicykle a domové vybavenie. Na typickom podlaží sa nachádza chodba, 3 x bytové jednotky, 1 x výťah s nosnosťou do 320 kg, ktorý je situovaný na medziposchodí. Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete. Prístup k bytovému domu je z ulice Európska trieda, následne s odbočením na ul. Bukureštská s parkoviskom pred bytovým domom. Vzdialenosť do centra mesta Košice je cca 8 km. Bytový dom je v súčasnosti vcelku v dobrom technickom stave. Životnosť a opotrebenie  je stanovené lineárnou metódou.

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy - betónové základové pásy, a na pilótach

Zvislé nosné konštrukcie - železobetónový prefabrikovaný skelet montovaný z panelov hrúbky 150 mm

Obvodový plášť - z betónových panelov hrúbky 300 mm

Deliace konštrukcie - priečky z betónových panelov hr. 150 a 80 mm

Stropné konštrukcie - zo železobetónových prefabrikovaných dosák z  panelov hrúbky 150 mm

Schodište - železobetónové prefabrikované dvojramenné

Zastrešenie bez krytiny - železobetónové prefabrikované stropné dosky

Krytina strechy - plochá strecha dvojplášťová s izoláciou, z ťažkých navarovaných pásov.

Strecha - plochá bezspádová

Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu ( atiky, rímsy, lemovania a pod.)

Úprava vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky, s keramickým obkladom na vstupnom podlaží

Úprava vonkajších povrchov - bez  zateplenia s pôvodnou farebnou povrchovou úpravou

Dvere a vráta - v spoločných priestoroch sú osadené  prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach, vstupné dvere kovové so zasklením

Okná - plastové s izolačným dvojsklom

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch z bežnej keramickej dlažby, na schodiskách liate terazzo, na podestách linoleum

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

SPOLOČNÉ ZARIADENIA:

Vykurovanie - teplovodné ústredné, napojenie prostredníctvom výmenníkovej stanice na horúcovod s osadeným meraním a reguláciou, pričom v každom byte sú radiátory s pomerovými meračmi a termostatickými ventilmi. Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr.

Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN - S. Všetky elektromery bytov sú inštalované v rozvádzačoch pri vchodoch do bytov. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch pod omietkou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je ovládané vypínačmi, s časovačom

Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou

Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z plastových rúr, výmena cca v roku 2006

Meranie spotreby studenej a teplej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory.

Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr

Ohrev teplej vody - centrálny z výmenníkovej stanice napojený na horúcovod.

Vzduchotechnika - podtlakový systém vetrania priestorov kúpeľní a záchodov cez centrálne šachty, vzduchotechnické rozvody pre napojenie odsávačov pár v kuchyniach.

Ostatné - rozvody slaboprúdu ( telefón, káblová televízia, internet, domový telefón).

Výťahy - 1 x  osobný nosnosť do 320 kg.

 

Popis bytu:

Popis bytu č. 3, na 1. poschodí, ul. Bukureštská č. 1, Košice:

Jedná sa o dvojizbový byt, ktorý je v osobnom vlastníctve so štandardným typovým vybavením, vybavený základným príslušenstvom a ústredným kúrením z centrálneho zdroja, s pôvodným bytovým jadrom, s prevedenou výmenou okien za plastové s  výmenou podlahových krytín za plávajúce laminátové v izbách, položením keramickej dlažby v ostatných priestoroch,  výmenou kuchynskej linky, s novými stierkami a zasklením lodžie.

Bytové jadro je pôvodné umakartové. V kúpeľni je osadená vaňa, keramické umývadlo, 1 x páková vodovodná batéria a 1 x sprchová batéria. WC je samostatné, má 1x keramickú misu WC kombi, bez keramických obkladov s keramickou dlažbou. Kuchynská linka o dĺžke 2,5 m je vymenená, materiál na báze dreva s nerezovým drezom, so spotrebičmi - kombinovaným plynovým sporákom a digestorom. Podlahy obytných miestnosti sú plávajúce laminátové, ostatné sú z keramickej dlažby. V byte sú nové omietky, vápenno-cementové hladké. Rozvody vody a kanalizácie sú z plastových rúr, inštalácia zemného plynu pre kuchynský šporák s meraním v inštalačnom jadre pri WC, teplá voda a kúrenie z mestského teplovodu. Rozvody elektroinštalácie 230 V a TV rozvody sú pod omietkou. Vnútorné dvere hladké sčasti zasklené s plechovými zárubňami, vchodové dvere sú drevené dyhové. Okná sú plastové. Lodžia je zasklená s položením keramickej dlažby. Kúrenie ústredné teplovodné, radiátory sú rebrové a panelové s osadenými meračmi.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba:           4,09*4,038

16,52

Izba:           4,401*2,843

12,51

Kuchyňa : 2,594*2,817

7,31

Kúpeľňa   1,653*1,896

3,13

WC:             1,189*0,799

0,95

Šatník:       1,933*1,138

2,20

Predsieň:  1,689*1,316

2,22

Chodba:     3,709*0,814

3,02

Výmera bytu bez pivnice

47,86

Pivnica 1,5*1

1,50

Vypočítaná podlahová plocha

49,36

Lodžia 1,13*2,68

3,03

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Popis práv a záväzkov viaznucich k predmetu dražby:
LV č. 1767, k.ú. Nové Ťahanovce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
23
Poznámka: Informatívna: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva veriteľom: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004, formou dobrovoľnej dražby. P-31/2018 z 15.1.2018 - 71/18
ČASŤ C: ŤARCHY
23 Záložné právo k bytu v prospech vlastníkov bytov obytného domu podľa zákona č. 182/93 § 15.
23 K pozemku podľa zákona č. 182/93 § 23 sa zriaďuje právo zodpovedajúce vecnému bremenu práva stavby.
23 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 3155677 7 06 a 3155677 4 07 zo dňa 9.2.2015 v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004. Rozhodnutie o povolení vkladu záložnej zmluvy V-1320/15 zo dňa 2.3.2015 - 439/15
Poznámka: Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku:19/2018
Meno znalca:Ing. Eva Hakajová
Dátum vyhotovenia:07.05.2018
Všeobecná cena odhadu:59.900,00 €


K. Najnižšie podanie 59.900,00 €
L. Minimálne prihodenie 600,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0622018, vedený v Prima banka Slovensko a.s..
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0622018, vedený v Prima banka Slovensko a.s. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 20.06.2018 o 10.00 hod. Obhliadka 2: 21.06.2018 o 14.00 hod.
Miesto obhliadky Dvojizbový byt č. 3, na 1. poschodí /2.NP/ bytového domu súp. č. 2508, na ulici Bukureštská č. 1, sa nachádza v krajskom meste Košice, v katastrálnom území Nové Ťahanovce, obec Košice - Sídlisko Ťahanovce, okr. Košice I, na parc. č. 3729.
Organizačné opatrenia Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí .
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Martina
c) priezvisko Mižíková
d) sídlo Nám. Osloboditeľov 20, 040 01 Košice